Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Mediconsulting

2 maig 2024

La normativa de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) contempla una sèrie d'exempcions per raons d'interès general que es recullen en l'article 20, apartat 1, de la Llei 37/1992. Dins de les activitats d'interès general que la normativa eximeix de tributació es troba l'assistència sanitària. És a dir, que en general la prestació de servei mèdic està exempt d’IVA.

Així, l'article 20, apartat un, número 3r de la Llei de l'IVA, disposa que estaran exemptes de l'Impost:

“L'assistència a persones físiques per professionals mèdics o sanitaris, qualsevol que sigui la persona destinatària d'aquests serveis. A l'efecte d'aquest impost tindran la condició de professionals mèdics o sanitaris els considerats com a tals en l'ordenament jurídic i els psicòlegs, logopedes i òptics, diplomats en centres oficials o reconeguts per l'Administració.

L'exempció comprèn les prestacions d'assistència mèdica, quirúrgica i sanitària, relatives al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties, fins i tot les d'anàlisis clíniques i exploracions radiològiques”.

La lectura de l'anterior precepte ens pot deixar amb el dubte de si determinats procediments poden acollir-se a aquesta exempció, especialment quan no té especial relació (o la mateixa és difusa) amb el diagnòstic, prevenció o tractament d'alguna malaltia.

A tals efectes es consideraran serveis de:

a) Diagnòstic: els prestats amb la finalitat de determinar la qualificació o el caràcter peculiar d'una malaltia o, en el seu cas, l'absència d'aquesta.

b) Prevenció: els prestats anticipadament per a evitar malalties o el risc d'aquestes.

c) Tractament: serveis prestats per a curar malalties.

Per tant, estaran exempts de l'IVA els serveis d'assistència mèdica, quirúrgica i sanitària, relativa al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties prestats materialment per professionals mèdics o sanitaris segons l'ordenament jurídic vigent, encara que aquests professionals actuïn per mitjà d'una societat mercantil o els hi prestin a la mateixa i, aquesta, al seu torn, facturi aquests serveis al destinatari d'aquests.

Tot acte realitzat per un professional sanitari que presti serveis mercantils (Autònom) que no comporti un diagnòstic, prevenció o tractament, ha de repercutir-se amb IVA que pagarà el client i el professional retornarà a Hisenda a través de l'imprès d'IVA cada trimestre.

 

Activitats que han de facturar-se amb IVA del 21%

Tot servei sanitari que no comporti un diagnòstic, prevenció o tractament.

Exemples: 

  • Peritatges mèdics.
  • Estudis, xerrades i conferències.
  • Serveis de medicina estètica, no reparadora.

 

Aconsellem als nostres clients detallar sempre en la factura emesa el tipus d'acte que han realitzat quan presten serveis que poden generar dubte a l'hora de determinar si és amb o sense IVA.  Per exemple: si és medicina estètica (amb IVA) o reparadora (exempta d'IVA).

El acte en si mateix és el que determina si en la facturació es repercuteix l'IVA o no, no el professional que el realitza.  En una intervenció amb IVA, per exemple de medicina estètica, presten el servei altres col·laboradors autònoms com un altre metge anestesista, una infermera, etc. 

Les minutes dels col·laboradors també han de repercutir l'IVA.

 

Si un metge presta serveis amb IVA i sense IVA, pot deduir-se al 100% l'IVA suportat en factura?

En el cas de facturar ingressos amb i sense IVA l'exemple del dermatòleg que realitza depilacions làser (medicina reparadora) i actes mèdics que comporten un diagnòstic, prevenció o tractament d'una malaltia, per tant, exempts d'IVA.

Exemple: 

Si per un peritatge cobro 1.000,00 euros, cal afegir-li el 21% d'IVA (210 €) i per tant, la factura ingressada serà de 1.210 €.  Els 210 € corresponents a l’IVA són els que el professional ha d’ingressar a Hisenda trimestralment.

Factura: 
BASE: 1.000,00 €
IVA 21%: 210,00 €
NETO: 1.210,00 €

Els 210 € tenen que ingressar-los a Hisenda el professional cada trimestre.

 

Quines obligacions té el metge un cop factura una activitat amb IVA?

En cas de que un metge hagi de facturar els seus serveis amb IVA, ha de complir amb les següents obligacions: 

  • Donar-se d'Alta a l'Agència Tributària de l'obligació de presentar IVA (model 036-037)
  • Presentar i liquidar cada trimestre l’imprès de l’IVA (Model 303 trimestral 390 Anual).

 

Quines despeses amb IVA són deduïbles?

A l’IVA meritat en el servei (ingressat) s’hi podrà deduir l'IVA suportat (pagat) en les despeses relacionades amb aquest servei.

En el cas de tenir ingressos amb i sense IVA, a l’hora de deduir-se l’IVA suportat s’aplica el que s’anomena IVA de prorrata: podrà deduir-se el % que representin els ingressos amb IVA. És a dir, si els ingressos amb IVA representen un 10 % del total d’ingressos, es podrà deduir el 10 % del total de despeses amb IVA.

En un exemple: 

Ingressos de serveis mèdics exempts d'IVA = 10.000 €

Ingressos de serveis amb IVA = 1.000 € → IVA 21% = 210 €.

Despeses amb IVA = 3.000 € →  IVA 21 % = 630 €.

Com només el 10 % dels ingressos són amb IVA, només podrà deduir-se el 10% de l'IVA suportat (DESPESA): 63 €.

IVA repercutit (ingrés) = 210 €.

IVA suportat (despesa) =  63 €.

IVA a ingressar a Hisenda = 147 € (210 € - 63 €).

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, societària i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament en relació a la declaració d’IVA en el sector sanitari, pots omplir aquest formulari i et contactarem. 

 

Altres articles d'interès:

 

Autònoms: quines despeses puc deduir a la declaració de la renda Mediconsulting

Llei de l’Habitatge: deduccions a l’IRPF per a nous contractes de lloguer

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.