Prevenció de blanqueig de capital a Mediconsulting

Informació sobre Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

La Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme té com a finalitat prevenir i impedir la utilització del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica per blanquejar els capitals procedents de qualsevol tipus de participació en la comissió d’un delicte.

A Espanya, la vigilància i el control dels riscos relacionats amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme correspon al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Des d’un punt de vista normatiu, aquesta matèria és regula per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, i pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei  10/2010, i per la LLei 12/2003 de bloqueig del finançament del terrorisme.

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L. és subjecte obligat a acomplir amb les obligacions legals en aquesta matèria, en les activitats d’Assessoria Fiscal, Assessoria Societària i Assessoria Jurídica (aquesta darrera en els cassos en que consisteixi en la concepció,realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de bens immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valor o altres actius, l’obertura o gestió de comptes corrents, comptes d’estalvi o comptes de valors, l’organització de les aportacions necessàries per a la gestió, el funcionament o la gestió d’empreses, o la creació, la gestió o el funcionament de fideïcomisos/trusts, societats o estructures anàlogues, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària).

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L. compleix amb la normativa vigent en la seva operativa financera d’acord amb les millors pràctiques i estableix, entre d’altres, una política d’acceptació de clients, mesures preventives d’examen i control d’operacions, mesures de diligència deguda d’identificació dels clients i coneixement de l’activitat econòmica i programes de formació per als empleats.

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.  té designat un representant davant del SEPBLAC, qui, a més, fa els funcions d’Òrgan de Control Intern unipersonal, les funcions fonamentals del qual són determinar la política de MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L. en la matèria, promoure el desenvolupament i implantació dels procediments de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i analitzar i comunicar al Servei Executiu de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) les operacions sospitoses d’acord amb el previst en la legislació vigent.