Preguntes freqüents (FAQs)

METGES EN EXERCICI COM A PROFESSIONAL AUTÒNOM

Què he de fer per iniciar-me com a professional autònom? Quina documentació he de presentar a l’Agència Tributària (AEAT)?

Per iniciar l’activitat professional com a autònom s’ha de presentar el Model 036-037 de l’Agència Tributària (AEAT).

Es tracte de l’imprès per declarar l’inici d’activitat professional com autònom o les variacions a la AEAT.  Es presenta a través del web d’Hisenda amb certificat digital o clau PIN.

.

Quina és la diferencia entre el model 036 i el 037?

M. 036 és mes complert, normalment per persones jurídiques (S.L., SCP, CB, ETC).

M.037 és mes simplificat, normalment per persones físiques.

.

Estic dins del formulari d’alta de la AEAT i hi ha algunes caselles que no sé si són obligatòries o què hi he de posar.

Com donar-se d’alta.  Tutorial: caselles a marcar per l’alta censal 037.

Apartat 1: CAUSAS DE PRESTACIÓN

A l’apartat “ALTA” cal informar les caselles de:

 • 101 – NIF
 • 102 – cognoms i nom:
 • 111 – alta cens: X

Tutorial

Apartat 3: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PRESONAS FÍSICAS cal informar les caselles de:

 • 609 – simplificada: X
 • 650 – data

Tutorial

Apartat 4: IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO cal complimentar la casella:

 • 501 – Sí  X

Tutorial

Apartat 6: DECLARACIÓN  DE ACTIVITADADES ECONÒNICAS Y LOCALES cal complimentar:

 • Activitad” cal informar les caselles:  
  • 400 – descripció activitat: MÉDICO
  • 402 – grup o epígraf: (832 especialista/ 831 medicina general)
  • 403 – tipus d'activitat: professional
 • Lloc on es realitza l’activitat cal informar les caselles:
  • 405 – alta: X
  • 406 – data
  • 411 – municipi  i província

Tutorial

 

Si soc autònom, quan he de pagar la cotització a la Seguretat social i com he fer-ho?  Quines alternatives tenim?

Un professional que comença una activitat de forma independent com a autònom ha de donar-se d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. No obstant això, els metges poden triar entre cotitzar a la Seguretat Social (RETA) o fer-ho a través de la mutualitat de previsió social legalment alternativa. La tria d'una o altra opció ha d'efectuar-se amb caràcter previ a l'inici de l'activitat. Si el professional no s'inscriu a cap, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de l'inici de la seva activitat.

 

Quines opcions tinc per pagar la Seguretat Social d’autònoms?

Per tant, com a autònom pot cotitzar de dues maneres:

 • Pot realitzar tots els tràmits a la Tresoreria de la Seguretat Social RETA al link: Ciudadanos (seg-social.gob.es)
 • Contractar una Assegurança específica per a Metges d’Exercici Lliure (MEL).
  Aquest producte de Mutual Mèdica és l’única alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per a metges que exerceixen per compte propi o per compte propi i aliè a la vegada. Proporciona les cobertures d’incapacitat laboral, vida estalvi, dependència i jubilació.

 

Com puc informar-me o donar-me d’alta a l’assegurança per a Metges d’Exercici Lliure (MEL)?

Des de Medicorasse, la Corredoria d'Assegurances del Col·legi de Metges de Barcelona, podem lliurar-li la informació que requereixi o respondre-li qualsevol dubte al respecte. No dubti en contactar amb nosaltres a través del telèfon  93 567 88 70 o del correu medicorasse o a través del següent formulari de contacte.

 

Acabo de donar-me d’alta com a autònom en una consulta privada. Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

La normativa de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) contempla una sèrie d'exempcions per raons d'interès general que es recullen en l'article 20, apartat 1, de la Llei 37/1992. Dins de les activitats d'interès general que la normativa eximeix de tributació es troba l'assistència sanitària. És a dir, que en general la prestació de servei mèdic està exempt d’IVA.

Així, l'article 20, apartat un, número 3r de la Llei de l'IVA, disposa que estaran exemptes de l'Impost:
“L'assistència a persones físiques per professionals mèdics o sanitaris, qualsevol que sigui la persona destinatària d'aquests serveis. A l'efecte d'aquest impost tindran la condició de professionals mèdics o sanitaris els considerats com a tals en l'ordenament jurídic i els psicòlegs, logopedes i òptics, diplomats en centres oficials o reconeguts per l'Administració.
L'exempció comprèn les prestacions d'assistència mèdica, quirúrgica i sanitària, relatives al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties, fins i tot les d'anàlisis clíniques i exploracions radiològiques”.
La lectura de l'anterior precepte ens pot deixar amb el dubte de si determinats procediments poden acollir-se a aquesta exempció, especialment quan no té especial relació (o la mateixa és difusa) amb el diagnòstic, prevenció o tractament d'alguna malaltia.

A tals efectes es consideraran serveis de:

 • Diagnòstic: els prestats amb la finalitat de determinar la qualificació o el caràcter peculiar d'una malaltia o, en el seu cas, l'absència d'aquesta.
 • Prevenció: els prestats anticipadament per a evitar malalties o el risc d'aquestes.
 • Tractament: serveis prestats per a curar malalties.

Per tant, estaran exempts de l'IVA els serveis d'assistència mèdica, quirúrgica i sanitària, relativa al diagnòstic, prevenció i tractament de malalties prestats materialment per professionals mèdics o sanitaris segons l'ordenament jurídic vigent, encara que aquests professionals actuïn per mitjà d'una societat mercantil o els hi prestin a la mateixa i, aquesta, al seu torn, facturi aquests serveis al destinatari d'aquests.

Tot acte realitzat per un professional sanitari que presti serveis mercantils (Autònom) que no comporti un diagnòstic, prevenció o tractament, ha de repercutir-se amb IVA que pagarà el client i el professional retornarà a Hisenda a través de l'imprès d'IVA cada trimestre.

 

Quines activitats han de facturar-se amb IVA del 21%?

Tot servei sanitari que no comporti un diagnòstic, prevenció o tractament. Exemples:

 • Peritatges mèdics.
 • Estudis, xerrades i conferències.
 • Serveis de medicina estètica, no reparadora.

Exemple:
Si per un peritatge cobro 1.000,00 euros, cal afegir-li el 21 % d'IVA (210 €) i per tant, la factura ingressada serà de 1.210 €.  Els 210 € corresponents a l’IVA són els que el professional ha d’ingressar a Hisenda trimestralment.

 

Quines obligacions té el metge un cop factura una activitat amb IVA?

En cas que un metge hagi de facturar els seus serveis amb IVA, ha de complir amb les següents obligacions:
Donar-se d'Alta a l'Agència Tributària de l'obligació de presentar IVA (model 036-037)

Presentar i liquidar cada trimestre l’imprès de l’IVA (Model 303 trimestral 390 Anual).

 

Quines despeses amb IVA són deduïbles?

A l’IVA meritat en el servei (ingressat) s’hi podrà deduir l'IVA suportat (pagat) en les despeses relacionades amb aquest servei.
En el cas de tenir ingressos amb i sense IVA, a l’hora de deduir-se l’IVA suportat s’aplica el que s’anomena IVA de prorrata: podrà deduir-se el % que representin els ingressos amb IVA. És a dir, si els ingressos amb IVA representen un 10 % del total d’ingressos, es podrà deduir el 10 % del total de despeses amb IVA.

En un exemple
Ingressos de serveis mèdics exempts d'IVA = 10.000 €
Ingressos de serveis amb IVA = 1.000 € → IVA 21 % = 210 €.
Despeses amb IVA = 3.000 € →  IVA 21 % = 630 €.
Com només el 10 % dels ingressos són amb IVA, només podrà deduir-se el 10 % de l'IVA suportat (DESPESA): 63 €.
IVA repercutit (ingrés) = 210 €.
IVA suportat (despesa) =  63 €.
IVA a ingressar a Hisenda = 147 € (210 € - 63 €).

 

Com he d’informar a l’Agència Tributària dels serveis que he cobrat d’IVA?

Cal donar-se d’alta d’IVA a través de Declaraciones Censales del Model 036-037 de l’Agència Tributària (AEAT) i presentar el Model 303 trimestral i el resum anual del Model 390.
Existeix, però,  un imprès el Model 309 de la Declaració d’IVA no periòdica per tornar l’IVA sense que s’hagi de donar d’alta d’autònoms, sempre que sigui per un servei no habitual, esporàdic.

 

TINC BENS A L’ESTRANGER, QUÈ HE DE SABER?

Tinc bens a l’estranger, un habitatge i un dipòsit. A partir de quin import s’ha de declarar? Què he de fer per declarar-ho? Com he de fer per transferir diners de l’estranger?

Els contribuents amb residencia fiscal a l’estat espanyol estan obligats a informar dels béns i drets situats a l'estranger a sempre que els 3 tipus de bens superin en conjunt els 50.000 euros o augmentin en 20.000,00 euros respecte l’últim model 720 declarat. S’informarà anualment a través del Model 720  de l’Agencia Tributaria (AEAT) (Llei 7/2012 de 30 de octubre de 2012).

TIPUS DE BENS:

 1. Comptes: saldos a 31 de desembre i saldos mitjans del darrer trimestre.
 2. Valors, fons, assegurances i rendes.
 3. Immobles o drets sobre aquests.

Es presenta entre l’1 de gener i el 31 de març a través de Model 720 AEAT: Declaració Informativa. Declaració sobre bens i drets situats a l estranger... 

 

Si vull portar diners que tinc a l’estranger, com he de procedir?

Per transferir diners des de l‘estranger al territori espanyol en efectiu (10.000 € o més de 100.000 € per transferència) s’ha de presentar el Model S1: Declaración de medios de pago..

Pot presentar-ho l’entitat bancaria receptora dels diners.

 

RENDA 2023

Quines són les despeses del CoMB que em puc deduir a la Renda 2023?

La quota col·legial del Col·legi de Metges és una despesa deduïble a la declaració de la renda.

Els metges que treballen per compte propi com els que ho fan per compte d’altri poden deduir-se la totalitat de la quota col·legial en l’I.R.P.F.

 

Com puc obtenir el certificat de despeses del CoMB per la renda 2023?

Pot accedir a través de:

Accedint a l’Àrea Privada, on s’identifica com a metge col·legiat, haurà d’anar a l’apartat Dades de pagament.

 

Com introduir les dades a la meva declaració de la Renda. On declaro les despeses?

Les despeses s’han de declarar a la casella 0015

Exemple:

Tutorial

 

Es pot deduir la Responsabilitat Civil a la declaració de la renda 2023?

Només aquells col·legiats que tenen activitat professional com a AUTÒNOMS poden deduir-se la Responsabilitat Civil amb la resta de despeses.

 

Quina és la casella per la deducció de la RC i el Mel?

Només ho poden deduir si son  autònoms, donats d alta censal a activitat econòmica a: ACTIVIDADES ECONOMICAS.  

 • RC CoMB: casella 200


 • MEL MUTUAL MEDICA ALTERNATIVA RETA: casella 186


 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2024

 

 

Si tens més dubtes sobre els procediments o els models que has de presentar a l’AEAT pots posar-te en contacte amb Mediconsulting.  T’assessoraran en tots els dubtes i tràmits de les gestions que hagis de fer amb l’Agencia Tributaria o autònoms, temes laborals, fiscals, jurídics...

Pots posar-te en contacte a través de d’aquest Formulari  i contactaran amb tu per ampliar informació.