Què cal fer quan es rep una notificació de l'Administració?

Mediconsulting

10 maig 2024

Ha esdevingut una pràctica habitual, sobretot en dates recents, que l’Administració enviï requeriments i notificacions als ciutadans. Tot i el desconcert inicial que suposa rebre aquest tipus de comunicacions, a les quals molts ciutadans i contribuents no hi estan acostumats, moltes vegades corresponen a tràmits senzills dels quals, tanmateix, és important seguir els procediments i terminis indicats. Què cal fer quan es rep una notificació?

És tendència habitual els darrers anys l’enviament de notificacions massives per correu postal al domicili dels interessats. Els remitents solen ser l’Agència Estatal Tributària Espanyola (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Quan es rep una notificació d’algun d’aquests organismes, la primera reacció ha de ser no espantar-se i conservar la calma. En aquest sentit, simplement s'ha de llegir la notificació inmediatament i si cal posar-se en contacte amb la persona o assessor habitual que tramiti les gestions. Segons la notificació que es rebi, cal posar-se en contacte amb un assessor o un altre.

 • Si és de l’AEAT, amb l’assessoria fiscal que tramiti l’IRPF o impostos trimestrals.
 • Si és de la TGSS, amb l’assessoria laboral on es tramitin les nòmines dels empleats en règim general o empleades de la llar.
 • Si és de l’ATC, amb l’assessor fiscal o advocat per tramitació d’una herència, per exemple.

Tota notificació disposa del Codi Segur Verificació, un codi de 16 dígits entre lletres i números. Aquest codi permet al professional descarregar-se la notificació sense necessitat d'haver de desplaçar-se per lliurar-li la notificació en paper.

 

Quins tipus de notificacions són les més habituals?

Agència Estatal Tributària Espanyola (AEAT)

 • Requeriments de dades i documentació: Actualment, els més comuns són la sol·licitud de llibre d’activitat professional per a autònoms, amb les factures de despeses a IRPF i propietaris d’immobles arrendats (cal aportar escriptures d’adquisició, contractes de lloguer, despeses deduïdes als ingressos de lloguer, etc.).
 • Embargament de Tercers: Un tercer que té un deute amb l’AEAT i ha tingut una relació comercial amb el destinatari de la carta.

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

 • Regularització de bases de treballador, autònom o empleada de la llar.

Agència Tributària de Catalunya (ATC)

 • Comprovació de valores de venda d’immoble o acceptació d’herència.
 • Pagament d’impost CO2 d’emissions de diòxid de carboni per a vehicles des de 2021.

 

Como es realitzen aquestes notificacions?

Existeixen diverses vies de notificació:

A través de Correus, procés mitjançant el qual es fan obligatòriament dos intents de notificació al domicili habitual de l’interessat i s’expedeixen un justificant de recepció de la notificació. Si no trobeu ningú al domicili, l’agent de Correus deixa un avís per recollir la notificació presencialment a l’oficina de Correus més propera al domicili. Si ningú no compareix durant uns dies, Correus torna la notificació a l’emissor (AEAT, TGSS o ATC).

notificació correus

Si no s’ha aconseguit la notificació per Correus, es procedeix a la Notificació per Edictes, és a dir, es publica la notificació al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) o al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat). Des d’aquesta publicació, l’interessat només té 15 dies per personar-se amb cita prèvia a les oficines emissors (AEAT, TGSS o ATC) i així recollir la notificació de manera presencial.

Transcorregut el termini sense haver comparegut la notificació, s’entén produïda a tots els efectes legals, i en aquest cas el procés legal es resol amb liquidacions, encara que l'interessat no sàpiga de la notificació. Només s’ha de notificar expressament quan s’efectua un embargament de béns.

 

Quins són els terminis per contestar una notificació?

Un cop notificada:

 • Des del dia següent a la signatura de l’acusament de rebut de correus.
 • Des del dia següent al lliurament a l’oficina de Correus.
 • Des del dia següent al lliurament a l’oficina emissora (AEAT, TGSS, ATC).
 • Des del dia següent transcorreguts els 15 dies de notificació per edictes.

 

L'interessat disposa de 10 dies hàbils per contestar la notificació (de dilluns a divendres sense comptar els festius). Per això és molt important saber la data en què efectivament es va realitzar la notificació per presentar a temps la documentació requerida. Una bona manera és apuntar la data que s'ha rebut la notificació al sobre, el mateix dia que es rep.

 

Què cal fer després de contestar la notificació?

Un cop presentada la documentació requerida en termini, l’organisme emissor disposa de 6 mesos per contestar.

Pot contestar de tres maneres:

 1. Tancament de l’expedient administratiu. S’ha comprovat l’expedient i tot està en ordre.
 2. Proposta de liquidació. Es proposa una quota a pagar diferent de la presentada a l'impost, amb un nou termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
 3. Un cop presentades les al·legacions, si no hi estan conformes l’Administració envia la resolució definitiva amb carta de pagament amb interessos de demora, per liquidar en un mes des de la notificació. 

Posteriorment a la resolució poden notificar la proposta de sanció.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un equip d’assessors experts a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.