Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

Mediconsulting

3 abr. 2023

Principals despeses deduïbles per concepte:

Materials i béns necessaris per al negoci

Els materials i productes necessaris per al desenvolupament de l'activitat que s'han adquirit l'any en curs són deduïbles.

 

Contractació de serveis professionals independents

Si l'autònom requereix d'un altre autònom per al desenvolupament de l'activitat, com pot ser un gestor o assessor per a portar la seva comptabilitat, un advocat per un plet professional, etc. pot deduir-se l'import de les seves factures.

  

Publicitat i targetes de visita

Els costos per publicitar la teva marca o la del teu negoci són deduïbles. Si, per exemple, un autònom inverteix una quantitat en una mena de format publicitari amb la finalitat de donar visibilitat al seu negoci, pot incloure aquestes despeses en la seva autoliquidació com a deduïbles.

 
Assistència a fires o esdeveniments relacionats amb la teva activitat

És freqüent que molts autònoms acudeixin a fires o esdeveniments vinculats amb el seu negoci en qualitat de comprador o expositor pel qual percep una prestació econòmica. Sempre que estiguin directament relacionades amb el sector i pugui justificar-se la seva relació amb el negoci, són deduïbles.

 
Inscripció a revistes professionals i formació

La inscripció i quotes de revistes, o fins i tot webs d'informació, són deduïbles. Això sí, sempre que estiguin directament vinculades amb l'activitat que exerceix l'autònom. A més, l'assistència a cursos privats que formin a l'emprenedor o treballador per compte propi en el seu sector és deduïble.

 
Telèfon/Internet

Es considera fiscalment deduïble sempre que sigui exclusiu per a desenvolupar l'activitat econòmica, encara que és un altre de les despeses que pot ocasionar dubtes amb l'administració tributària. Si utilitzes el telèfon mòbil per a finalitats tant particulars (contractes amb pack TV, línies familiars, etc.) com a empresarials no podràs deduir la despesa. La factura del mòbil ha de ser independent de la resta de serveis no relacionats amb l'activitat.

 
Desplaçaments

Es consideren desgravables també les quantitats destinades a desplaçament (gasolina, peatges, etc.) sempre que pugui acreditar-se que siguin necessaris per a l'obtenció dels ingressos.

 
Consumibles

La compra de material d'oficina (bolígrafs, folis, tòner per a la impressora, etc.) és fiscalment deduïble.

 
Lloguers i despeses associades al despatx professional

Si l'autònom paga el lloguer d'un local destinat a exercir en el mateix una activitat empresarial tindrà dret a la deducció d'aquesta despesa. Així com les despeses del local que pagui l'autònom com poden ser els subministraments: aigua i llum, etc., despeses de formalització del contracte d'arrendament, els tributs, les despeses de conservació, comunitat de veïns, etc.

Si el despatx professional coincideix amb l'habitatge habitual de l'autònom només podrà deduir-se un % de les despeses de l'immoble i el despatx ha d'estar d'alta en el model 036 -037 de Censos de l'Agència Tributària.

 
Treballadors en nòmina

Si l'autònom té contractats treballadors pot deduïr-se les despeses de costos de les nòmines dels treballadors, així com els costos de Règim General a la Seguretat Social.

 
Despeses de reparació i conservació

En cas de despatx professional, aparells relacionats amb l'activitat professional de reparació com les despeses de pintura, arranjament d'instal·lacions, etc. són deduïbles sense necessitat d'amortitzar-se.

 
Amortitzacions

Béns que sofreixen una depreciació del seu valor com un ordinador, vehicle o les despeses d'ampliació o millora d'un immoble que suposen un augment de capacitat o habitabilitat o un allargament de la vida útil del bé.

Despeses deduïbles especials

a) I+D. Seran fiscalment deduïbles despeses associades al projecte de recerca i increment de la despesa en I+D respecte a anys anteriors, així com les despeses d'inversió en immobilitzat material i intangible, sempre que estiguin vinculats a I+D.

b) Start up. La despesa d'inversió en la posada en marxa de start ups també és fiscalment desgravable fins a un 20% de l'aportat.

c) Contractació. Si es contracta un treballador amb discapacitat entre el 33 i el 65%, es podrà aconseguir una deducció de 9.000 €, que s'incrementarà fins a 12.000 si la persona contractada té un percentatge superior al 65%.

 

Fins i tot complint els requisits, l'Agència Tributària és molt estricta a l'hora d'acceptar la deducció d'una despesa. D'aquí ve que l'autònom hagi de demostrar tan bé com sigui possible que la despesa està relacionada amb l'activitat.

 

En els últims mesos, l'Agència Tributària ha augmentat significativament el nombre de comprovacions, especialment en l'IVA i l'IRPF, a professionals autònoms. Et recomanem que llegeixis el post “Autònoms: Per què és necessari disposar de la factura per a deduir una despesa?” clicant aquí .

 

Des de l'assessoria fiscal de Mediconsulting ens encarreguem d'informar i de fer totes les gestions i tràmits que es puguin precisar. Consulta'ns sense cap compromís emplenant el formulari i et contactarem de seguida.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Fulla B-36.748