D'interès per a les Societats Professionals. La Seguretat Social requereix informació a les empreses i dades sobre els seus treballadors i sobre els autònoms: com fer-la arribar

Mediconsulting

17 oct. 2023

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha iniciat una campanya segons la qual totes les entitats amb personalitat jurídica (noves o ja existents) que tinguin o hagin de tenir treballadors contractats i/o per les quals un autònom hagi d'estar d'alta, han de proporcionar les seves dades a Seguretat Social. El termini per fer aquest tràmit s'ha ampliat el termini fins el 31 de març de 2024.

Mediconsuting ha confeccionat un document on es recullen totes les dades requerides per l'Administració. És important emplenar aquesta plantilla i fer-la arribar al vostre assessor perquè, des de l'assessoria laboral, es puguin comunicar les dades a l'Administració. Podeu accedir al document contactant amb Mediconsulting al següent formulari

Mitjançant aquesta campanya, la TGSS assignarà un número d'empresa (NET) al qual s'associaran tots els Codis Compte de Cotització (CCC, una identificació única assignada per la Seguretat Social tant a empresaris com a autònoms amb empleats a càrrec seu) d’empresa. Totes les empreses anteriors han de proporcionar les dades de totes les persones vinculades amb aquesta, siguin socis o no.

L'objectiu és la inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, en virtut del RD 504/2022, de 27 de juny, que modifica el Reglament General sobre la Seguretat Social. 

 

Quines dades s’han de facilitar?

 1. Raó social, data de constitució, inscripció al registre mercantil i número d'identificació fiscal de l'empresa vinculada.
 2. Identificació de les persones vinculades a l'empresa i càrrec de conseller o administrador o prestació d'altres serveis per a la societat a què fa referència l'article 305.2.b).
 3. Percentatge de participació al capital social.
 4. Nom i cognoms i número del Document Nacional d'Identitat (DNI) o equivalent dels familiars amb què convisqui el treballador o treballadora autònom.
 5. Número d'identificació fiscal del client del qual depenguin econòmicament els treballadors autònoms.
 6. Col·legi professional a què han de pertànyer els treballadors autònoms.
 7. Número d'identificació fiscal de l'empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades.
 8. Nom i cognoms i número del DNI o equivalent del treballador o treballadora autònom en l'activitat econòmica o professional on treballin els familiars a què fa referència l'article 305.2.k) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 9. Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador o treballadora autònom prevegi obtenir durant l'any natural en què es produeixi l'alta per a la seva activitat econòmica o professional, de forma directa i/o per la seva participació a la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui.

 

Empreses de nova creació

Mentre no es comuniquin les dades d’identificació d’empresa i persones vinculades, no podran donar-se d’alta autònoms o treballadors. Un autònom pot haver d'estar d'alta per una o diverses activitats, ja sigui per la seva participació a diverses empreses, per disposar de diverses activitats individuals o per tots dos motius.

De la mateixa manera, cal identificar totes les activitats per les quals actualment s'ha d'estar d'alta com a autònom, i s'hauran d'anar indicant l'inici de noves activitats i/o la seva finalització. En el moment de finalitzar la darrera de les activitats correspondrà tramitar la baixa com a autònom.

 

Com s’ha de facilitar la informació?

Tal com indica la Seguretat Social, per tal d'incorporar les dades a la base de dades de la TGSS, les persones treballadores autònomes hauran d'utilitzar els canals següents:

 • La informació de les societats i comunitats de béns de què forma part el treballador/a autònom es facilitarà mitjançant el servei “Empresari Col·lectiu” de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). Cal facilitar la identificació d'empresa; l'assignació de CCC inicial, que permet el registre de l'empresa i de persones vinculades a les noves bases de dades (empresa i persones vinculades) del Fitxer General d'Afiliació (FGA) així com, en la darrera funció, la possibilitat d'assignar o no un CCC inicial per a aquesta empresa. També s'ha habilitat l'opció exclusiva d'empresari col·lectiu. Així mateix, és necessària l'assignació de CCC per a aquells registres d'empreses en què ja s'hagi emplenat prèviament la base de dades d'empresa i persones vinculades. Per a totes dues opcions cal que l'accés es faci amb el certificat digital que identifiqui l'empresa col·lectiva.
 • En cas que el treballador/a autònom formi part de dues o més persones jurídiques col·lectives, hauran de comunicar-se a la TGSS tantes activitats diferents com persones jurídiques de les quals formi part, sempre que aquesta circumstància determini la seva alta al RETA. Aquesta informació s'incorporarà a través del servei “Comunicar nova activitat” d'IMPORTASS, espai digital adaptat a dispositius mòbils, accessible des del web, la SEDESS i l'app de la Seguretat Social, on s'hi ofereix informació i serveis de tramitació.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria laboral a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.