Principals obligacions en matèria de facturació

Mediconsulting

26 set. 2023

Elaborar una factura pot semblar fàcil, però hi ha una sèrie d’excepcions que hem de considerar sobretot quan oferim serveis sanitaris.  Existeixen determinades operacions que estan exemptes d’IVA, però que estan obligats a emetre una factura...

 

La correcta aplicació de l’IVA exigeix el coneixement i compliment de les normes de facturació.

Aquestes normes són de vital importància en una doble vessant:

a) En l’àmbit de la repercussió de l’impost, excepte casos específics.

b) En l’àmbit de la deducció de l’impost suportat, ja que és absolutament imprescindible disposar d’una factura que compleixi tots els requisits legals per a poder deduir (ja sigui totalment o parcialment) les quotes d’IVA.

Com a norma general, els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en desenvolupament de la seva activitat econòmica. De la mateixa manera, estan obligats a conservar còpia d'aquesta factura. La normativa actual també estableix que s’ha d’expedir factura en cas de pagaments anticipats, excepte en els lliuraments intracomunitaris exempts de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

Quines són les excepcions a l'obligació general?     

La legislació vigent regula determinades excepcions a l'obligació general d’emetre factura. Un dels supòsits en el que no s’exigeix la emissió de factura es quan es realitzen operacions exemptes d’IVA. Tot i així, la llei també regula excepcions sobre la excepció i l’expedició de factura serà obligatòria en les operacions exemptes següents:

 • Serveis d’hospitalització i assistència sanitària.
 • Assistència a persones físiques per part de professionals mèdics o sanitaris.
 • Entregues de sang, plasma sanguini i resta de fluïts, teixits i altres elements del cos humà efectuades per a finalitats mèdiques o d’investigació.
 • Les prestacions de serveis realitzades en l’àmbit de les seves respectives professions per estomatòlegs, odontòlegs, mecànics dentistes i protètics dentals, així com l’entrega, reparació i col·locació de pròtesis dentals o ortopèdies maxil·lars realitzades pels referits professionals.
 • El transport de malalts o ferits en ambulàncies o vehicles especialment adaptats.
 • Altres supòsits (vendes de terrenys rústics, entregues d’immobles de segona mà, etc.).         

                                  

Com s'expedeixen les fatures?

És important tenir en compte que la normativa actual ofereix la possibilitat d’expedir factures mensuals – factures recapitulatives: podran incloure’s en una sola factura les operacions realitzades en diferents dates amb un mateix destinatari sempre que s’hagin fet dins del mateix mes natural.

Amb caràcter general, les factures han de ser expedides per l’empresari o professional que realitza l’entrega o presta els serveis. No obstant, la llei permet que els documents de facturació siguin expedits per el destinatari de la operació (per el client) o per un tercer.

En qualsevol cas, l’expedidor de la factura i responsable del compliment de la obligació segueix sent l’empresari o professional que realitza la operació i, per tant, les dades identificatives que es consignin al document han de ser les seves.

Per a l’expedició de factures per part de tercers es requereix:

a)      Un acord específic entre les parts.

b)      Cada factura ha de ser objecte d’acceptació per part de l’empresari o professional que hagi realitzat la operació.

c)       Les factures emeses per un tercer han de tenir una sèrie específica.

 

L’Impost sobre el Valor Afegit és un impost on els requisits formals tenen una gran importància.   

Per tant, és molt rellevant verificar que les factures emeses tinguin el contingut mínim regulat per llei, que és el següent:

 • Número i, en el seu cas, sèrie.
 • Data de la seva expedició.
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.
 • Número d'identificació fiscal atribuït per l'Administració espanyola o, en el seu cas, per la d'un altre estat membre de la Comunitat Europea, amb el qual ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura.
 • Domicili de l'expedidor i del destinatari. Quan el destinatari de les operacions sigui una persona física que no actuï com a empresari o professional, no serà obligatòria la consignació del seu domicili.
 • Descripció de les operacions i consigna de totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable de l'impost i el seu import, incloent-hi el preu unitari sense impost d'aquestes operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en aquest preu unitari.
 • El tipus o els tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions.
 • La quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per separat.
 • La data de l'operació que es documenta o en la qual, en el seu cas, s'hagi rebut el pagament anticipat, si és diferent a la d'expedició de factura.

 

En les còpies de les factures, al costat dels requisits anteriors, s'indicarà la seva condició de còpies. A totes les factures i documents substitutius rectificatius es farà constar la seva condició de document rectificatiu i la descripció de la causa que motiva la rectificació. Es faran constar les dades identificatives de la factura o document substitutiu rectificats i la rectificació efectuada i hauran de complir els requisits que s'estableixen com a obligatoris amb caràcter general.

Les factures ordinàries son les úniques que habiliten a la deducció (total o parcial) de l’IVA suportat.

 

La obligació de facturar pot ser complida a través de la expedició de factures simplificades quan:

a) L’import de la operació no superi els 400 €, IVA inclòs, o quan hagi d’emetre una factura rectificativa.

b) En els següents casos, quan l’import no superi els 3.000 €, IVA inclòs:

 • Vendes al detall.
 • Vendes o serveis en ambulància.
 • Altres (serveis de perruqueria, ús d’instal·lacions esportives, autopistes de peatge, etc.)

 

Finalment, cal recordar que les factures s’han d’emetre quan es realitza l’operació si el destinatari no és empresari ni professional. Si el destinatari és empresari o professional, el termini per emetre factura s’amplia fins abans del dia 16 del mes següent al que es produeixi el meritament de l’import.

Les factures emeses i rebudes s’han de conservar un mínim de 4 anys. La conservació per mitjans electrònics (PDF, etc...) s’ha de fer de manera que s’asseguri la llegibilitat en el format original en que s’hagin rebut.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria fiscal a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.