Què és la imputació d’una renda immobiliària?

Mediconsulting

20 set. 2023

La campanya de la renda ja ha acabat i la majoria dels contribuents han liquidat els seus comptes amb Hisenda. Malgrat tot, segurament a molts d’ells se’ls ha presentat situacions peculiars que desperten noves preguntes i busquen respostes a l'hora de pagar els seus impostos. Per exemple, com tributen els habitatges buits o els cedits gratuïtament a un familiar. Hem de declarar-los? La resposta és sí.

La imputació de rendes obliga a tributar als contribuents que tinguin dret de gaudir sobre determinats béns immobles urbans. Es consideren rendes immobiliàries imputades “aquelles rendes que el contribuent ha d'incloure en la seva base imposable per ser propietari o titular d'un dret real de gaudir sobre béns immobles“. En aquest cas no es grava l'obtenció de rendiments, sinó la titularitat de propietats immobiliàries. Hisenda considera que tot immoble que no és l'habitatge habitual, despatx professional i no obté ingressos de lloguer, tributa en renda  i això inclou també els garatges. L'Agència Tributària estima que l’ ús particular de l’immoble, encara que no té una explotació, ha de pagar un mínim en la declaració de la renda.

Hisenda també delimita els qui han d'incloure aquest tipus d'ingressos en la seva declaració de la renda. Aquests són els requisits que has de complir com a contribuent:

  • Ser propietari de l'habitatge. En aquest punt no importa si és teva al 100% o si només tens un percentatge de l'habitatge. Pagaràs de manera proporcional a la propietat que tinguis.
  • Que efectivament puguis ocupar l'habitatge. Això és el que es coneix com ser titular del dret real de gaudir. Per això mateix si l'habitatge està cedit en usdefruit no et podran imputar cap renda.

 

Com es calcula la imputació de renda immobiliària

Com a norma general, l'import de la imputació de renda immobiliària és del 2% del valor cadastral que figuri en l'Impost sobre Béns immobles (IBI) . No obstant això, existeixen dues excepcions a aquesta regla:

  • El valor serà del 1,1% sobre valor cadastral que esta detallat al rebut de IBI per als habitatges amb valor cadastral revisat o modificat amb posterioritat a l'1 de gener de 1994 per un procediment de valoració col·lectiva.
  • El valor serà del 1,1% sobre el valor de l'habitatge en l'Impost sobre el Patrimoni per als immobles que no tinguin valor cadastral o per als quals Hisenda no ho hagi comunicat.

A tall d'exemple, una casa amb un valor cadastral de 150.000 € generarà una renda imputada de 3.000 € a l'any, que seria com haver rebut 250 € de lloguer tots els mesos. No obstant això, a diferència de quan llogues una casa, en aquest cas no podràs deduir cap despesa d'aquesta renda.

 

Tributa també la cessió d'ús de manera gratuïta d'un immoble a un familiar?

Sí. La Llei de l'IRPF també estableix una renda o rendiment mínim a declarar, en el cas que l'ús de l'immoble sigui cedit de manera gratuïta a un familiar. La Llei es refereix en concret al cònjuge o parent del contribuent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament. En aquests casos la renda a declarar serà, com a mínim, la que resulti d'aplicar les regles d'imputació de rendes immobiliàries. I aquesta renda serà del 2% del valor cadastral de l'immoble. I del 1,1% en el cas que l'immoble es trobi en un municipi amb el valor revisat.

En el cas de no acreditar el caràcter gratuït de la cessió, el contribuent propietari haurà de tributar en el seu IRPF, com a rendiment del capital immobiliari, pel valor normal de mercat de la cessió de l'ús de l'immoble.

Les rendes immobiliàries imputades sorgeixen per a abordar el problema dels pisos llogats a familiars i amics a cost zero i com a mesura per a incentivar el lloguer d'habitatges buits. En fer la declaració d'IRPF has d'incloure tots els teus habitatges en propietat tant els que són només teus com els compartits en l'apartat de dades personals el rendes immobiliàries.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria fiscal a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

 MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.