Despeses deduïbles per a empreses: què desgrava i què no

Mediconsulting

21 jul. 2023

Les despeses deduïbles són les que es resten ingressos bruts i es poden deduir fiscalment. La llei recull quins són els requisits perquè les deduccions fiscals puguin comptar com a tal però quins són els requisits perquè una despesa es consideri deduïble? 

  1. La despesa ha de ser necessària per a desenvolupar l'activitat empresarial.
  2. Les despeses han d'estar justificades en factura amb les seves dades (no son deduïbles els tickets).
  3. Els conceptes de despeses han d'estar correctament comptabilitzats.
  4. La despesa s'ha de reportar en el període impositiu de què es tracti.
  5. Les despeses han de ser necessàries per a l'obtenció d'ingressos.

 

Despeses deduïbles més freqüents que es poden comptabilitzar com a desgravables:

 

Sous

Es poden deduir els pagaments realitzats a treballadors en concepte d'IRPF, pel que concerneix a salaris. A més del salari, també s'inclouran les pagues extraordinàries, les dietes i les despeses de viatges, els pagaments en espècie, els premis i les indemnitzacions per rescissions de contractes.

 

Vehicles

Aquest pot arribar a ser un de les despeses principals a desgravar. En aquest cas, si adquireixes un vehicle per a utilitzar-lo solament en l'activitat de l'empresa, podràs deduir el 100% de l'IVA de la compra.

 

Desplaçaments

Es consideren desgravables també les quantitats destinades per l'empresa a compensar les despeses de desplaçament de l'empleat que es desplaci fora del centre de treball per a fer la seva tasca. Per a això, cal complir amb els següents requisits:

a) Si l'empleat utilitza el transport públic, l'import de la despesa que es justifiqui.

b) La quantitat de 0,26 € per quilòmetre recorregut.

 

Àpats

Les despeses en menjars per part de les empreses poden generar controvèrsia a l'hora de considerar-se com a despeses deduïbles. És complicat diferenciar entre l'esfera pública i la privada en aquest sentit. La base per a aquesta demostració és la pròpia factura. 

 

Cistelles de Nadal

Les cistelles de Nadal es consideren una despesa a desgravar (regal als empleats) a l'efecte de l'impost de societats.

 

Consumibles

La compra de material per a l'empresa (bolígrafs, folis, tòner per a la impressora, etc.) són fiscalment deduïbles.

El combustible també és desgravable sempre que estigui afecte a l'activitat empresarial, es justifiqui mitjançant factura i es trobi comptabilitzat. I es pugui demostrar per part del contribuent  que es una despesa necessària per l obtenció d ingressos.

El telèfon també es considera fiscalment deduïble  sempre que sigui exclusiu per a desenvolupar l activitat econòmica , encara que és un altre de les despeses que pot ocasionar dubtes amb l'administració tributària. Si utilitzes el telèfon mòbil per a finalitats tant particulars (contractes amb pack TV, línia  familiars, etc.)  com empresarials no podràs deduir la despesa.

 

Lloguers i despeses associades com a desgravament per a empreses

Si el lloguer d'un local està destinat a exercir en el mateix una activitat empresarial es tindrà dret a la deducció d'aquesta despesa sempre que es disposi de la factura amb la deguda retenció d'IVA. A més, també es pot comptar amb la deducció en les despeses de subministraments com a aigua i llum. D'altra banda, s'inclouen entre els desgravables les despeses de formalització del contracte d'arrendament, els tributs, les despeses de conservació, etc.

 

Contractació de serveis professionals independents

Si es disposa en l’empresa de serveis relacionats amb l'auditoria, l'assessoria jurídica o la consultoria, la despesa pot desgravar-se.

 

Formació

Les despeses de formació que realitzis també són fiscalment desgravables. Pots incloure entre ells cursos de formació, formació professional, màsters, etc. A més, dins d'aquesta mena de despeses també es consideren desgravables adquisició de llibres i subscripció de revistes, així com despeses d'assistència a ponències i congressos.

 

Despeses deduïbles especials

a) I+D. Seran fiscalment deduïbles despeses associades al projecte de recerca i increment de la despesa en I+D respecte a anys anteriors, així com les despeses d'inversió en immobilitzat material i intangible, sempre que estiguin vinculats a I+D.

b) Start up. La despesa d'inversió en la posada en marxa de start ups també és fiscalment desgravable fins a un 20% de l'aportat.

c) Contractació. Si es contracta a un treballador amb discapacitat entre el 33 i el 65%, es podrà aconseguir una deducció de 9.000 €, que s'incrementarà fins a 12.000 si la persona contractada té un percentatge superior al 65%.

 

T'assessorem 

Des de l’assessoria fiscal de Mediconsulting es encarreguem d'assessorar en la teva planificació fiscal tant d'empreses com de particulars. A més d'informar i de fer totes les gestions i tràmits que es pugui precisar. Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting al telèfon 93 567 88 15 o en el següent formulari.

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.