Donació d'un immoble amb hipoteca als fills: què passa en aquests casos?

Mediconsulting

3 jul. 2024

Les herències en vida cada cop són més habituals entre pares i fills, ja que cada cop està més estesa la idea que el moment d'ajudar els fills és quan aquests s'han d'emancipar o quan tenen fills petits i, per tant, necessiten més ajuda econòmica.

Un dels escenaris més plausibles és donar un habitatge comprat al seu dia com una inversió i del qual encara queda pendent una petita part de la hipoteca.

En plantejar-se la donació d'un immoble als fills, a més de plantejar-ho a l’entitat financera que és titular de la hipoteca, és crucial avaluar totes les implicacions fiscals i legals per evitar futures complicacions.

 

1. Donació sense més ni més. 

Si dones l'immoble sense que el teu fill assumeixi la hipoteca pendent, aquest haurà de liquidar l'impost sobre donacions (ISD). Recorda:

  • Valor de referència: Hauràs de valorar l'immoble pel seu valor de referència, disponible a la seu electrònica del cadastre immobiliari.
  • Valor de mercat: Si no tens valor de referència, es prendrà el valor de mercat.
  • Normes autonòmiques: L'impost es liquida segons les normes de la comunitat autònoma on estigui situat l'immoble.
  • Bonificacions: Algunes comunitats apliquen bonificacions i redueixen el cost de l'ISD.

Amb la donació s’ha de tenir present que el donatari (la persona que rep la donació) ha de tributar a la seva declaració de la renda pel guany patrimonial (la diferència de preu que té l’immoble entre el moment de l’adquisició i el de la donació). Aquesta tributació pot arribar fins al 26 %.

 

2. Donació amb assumpció d´hipoteca. 

Si el teu fill es fa càrrec de la hipoteca, has de tenir present:

  • Transmissió onerosa: es considera una transmissió onerosa per part de la hipoteca assumida i per tant tributa per l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP).
  • Donació: La diferència entre el valor de referència i la hipoteca assumida constituirà una donació, subjecta a tributació per ISD.
  • Despeses de subrogació de la hipoteca: com en qualsevol altra subrogació, cal tenir en compte les despeses de comissió de subrogació, gestoria, notari, registre de la propietat i taxació.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la vostra disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Full B-36.748.