Què cal saber per obrir una consulta mèdica?

Mediconsulting

20 maig 2024

La medicina privada és l’exercici de l’activitat professional per compte propi, ja sigui en consulta privada o formant part del quadre mèdic de mútues o companyies asseguradores privades. Si has pres la decisió d'obrir un consultori mèdic, a continuació et presentem què s’ha de tenir en compte per a realitzar aquest procediment.

Autoritzacions administratives

Ajuntament:

Per obrir o muntar un local cal tramitar, els permisos d’obertura necessaris a l'ajuntament de la localitat que correspongui. Els requisits varien en funció de la localitat, superfície, activitat, entre d'altres.

 • Llicència d’activitat obertura
 • Legalització de la instal·lació elèctrica (en cas de ser un local de pública concurrència)
 • Llicència d’obres (en cas de fer obres d’adequació o reforma)

Departament de Salut:

Per començar a treballar, un cop la consulta mèdica es troba en un estat adequat, cal que el titular del centre o servei sanitari tingui l’autorització administrativa de funcionament que atorga el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades, per part del Departament de Salut, les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques. En concret, des del Col·legi de Metges de Barcelona es poden tramitar les autoritzacions de funcionament, de trasllat físic, de modificació i de tancament d’aquelles consultes mèdiques que compleixin tots els requisits següents:

 • Que l’espai útil de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100 m2.
 • Que la consulta estigui establerta al territori de Catalunya.
 • Que l’activitat principal de la consulta sigui mèdica i es limiti a l’anamnesi, l’exploració física, el diagnòstic i la prescripció, així com a la realització d’actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament invasives sense sedacions.
 • Que un metge col·legiat realitzi una activitat sanitària on es desenvolupi una única especialitat mèdica. S’inclouran també aquelles consultes on el metge titular de l’activitat treballi amb un altre professional sanitari que actuï de suport del primer. En aquest cas, el servei objecte d’autorització és el servei que presta el metge.
 • El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l’activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.
 • Que el titular i/o responsable assistencial sigui un metge col·legiat o una societat professional degudament inscrita al Registre de Societats Professionals del col·legi professional corresponent.

Totes aquelles consultes que no reuneixin aquests requisits s’hauran de tramitar emplenant la sol·licitud d’autorització administrativa de centre o servei sanitari que es troba a: https://salutweb.gencat.cat.  També pot consultar amb Mediconsulting per assessorament específic.

 

En el Col·legi de Metges de Barcelona

Un cop la consulta mèdica està administrativament autoritzada per la Generalitat de Catalunya, és recomanable registrar-la també al Cens de Consultes Mèdiques del Col·legi de Metges de Barcelona. Amb aquest cens, el CoMB registra i reconeix a tots els metges que exerceixen en l’àmbit de la medicina privada i en el sector de l’Assegurança Lliure a la província de Barcelona amb l’objectiu d’informar-ne a la població i de defensar les característiques d’aquests establiments davant les administracions publiques i les entitats d’assegurança lliure.

 

Canvi de titularitat d'una consulta existent

En cas d’adquirir una consulta o centre ja existent, per poder canviar-ne la titularitat, un cop verificada la viabilitat de l’operació, cal preparar un document de traspàs de l’activitat en el qual es recullin:

 • Pactes pel que fa al local, la maquinària o l’utillatge de la consulta
 • El Fons de comerç
 • La custodia de les històries clíniques (d’acord amb la normalitat de protecció de dades)
 • La cessió del personal, si s’escau.

Obligacions administratives i comptables

Professional individual: ha de portar el llibre – registre d’ingressos, el de despeses i el de béns d’inversió. Això implica únicament el control de les factures emeses, de les rebudes, així com de la immobilitat per al desenvolupament de l’activitat.

Societats mercantils: és obligatòria la comptabilitat oficial per partida doble. Conseqüència d’això és l’obligació de l’anotació i el control de tots els moviments que es duen a terme en el desenvolupament de l’activitat. A més, cal tenir en compte que les societats han de tramitar els balanços mensuals i compte de pèrdues i guanys a partir de legalitzar anualment els libres comptables i depositar els comptes anuals en el Registre de la seva província.

El fet de decidir-se per una societat obliga a un control i un registre comptable notable, mentre que en el cas dels empresaris individuals, el nivell d’exigència és menor.

Obligacions fiscals

Estar donat d'alta en el cens de les activitats econòmiques de l'Agència Tributària. S'ha d'informar a Hisenda de l'inici d'una activitat empresarial. A partir de l'alta, cal tenir en compte la resta d'obligacions fiscals que es deriven de l'activitat.

Per Professionals individuals

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRFF)
 • Impost sobre el patrimoni (IP)

Per Societats Professionals

 • Impost de societats (IS)

Ambdues opcions:

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)

Altres obligacions legals

La protecció de dades (LOPD) per tal de garantir i protegir el tractament de dades personals dels pacients, quan el titular del fitxer sigui el metge. Entre les obligacions formals tenim la declaració de fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), redactar el document amb els protocols i mesures de seguretat adoptades (document de seguretat) i realitzar auditories cada dos anys. No obstant això,  el 25 de maig del 2016 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu General de Protecció de dades -que no serà aplicable fins al 25 de maig del 2018-, que modifica l'actual regulació i, per tant, caldrà adequar-se a la nova normativa.

Entre d'altres, la normativa de residus sanitaris, si escau, i la de documentació clínica.

Recomanacions laborals

És necessari portar un bon control de la gestió de tot allò relacionat amb la contractació de treballadors, les nòmines, les cotitzacions a la Seguretat Social, el pagament de les retencions a compte de l’impost de renda i els avantatges i bonificacions per optimitzar el cost dels recursos humans.

Periòdicament:

 • Confecció del rebut oficial de salaris (ROS) o nòmina i butlletí de cotitzacions del règim General de la Seguretat Social (TC) dels empleats de la consulta.
 • Enviament mensual de les nòmines i dels TC i el pagament per compte del client.
 • Confecció de liquidacions de les retencions de l’IRPF, per a empreses que ja tenen contractada la confecció del ROS i el TC.
 • Confecció i ingrés a Hisenda del resum de retencions de l’IRPF dels empleats.
 • Confecció i presentació del resum anual de retencions de l’IRPF.
 • Certificats de l’IRPF i de situació familiar.
 • Documentació acreditativa dels salaris i retencions a compte de l’IRPF.

 

Recomanacions d’assegurances

A banda de la pòlissa de responsabilitat civil, cal disposar d’una assegurança patrimonial de la consulta mèdica per cobrir la responsabilitat d’explotació i els danys propis i poder afrontar amb tranquil·litat sinistres com incendis, inundacions, robatoris, caigudes dels pacients. Hi ha riscos personals, professionals i patrimonials derivats de l’activitat que cal considerar protegir, principalment:

 • Riscos patrimonials: és recomanable protegir la responsabilitat d’explotació de la consulta, així com el seu continent i contingut i l’anomenada RC locativa en cas que el local sigui de lloguer.
 • Aparells diagnòstics: si a la consulta es requereix maquinària específica d’alt valor, es recomana protegir als administradors i treballadors de la consulta en la gestió del centre.

 

Recomanem obtenir assessorament amb caràcter previ a aquest inici de l'activitat a fi que la decisió s'ajusti a les situacions individualitzades. Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting, fiscal i laboral, legal i comptable o demana cita.