Què és i com funciona la donació de diners o immobles

Mediconsulting

5 juny 2024

La donació és el lliurament de béns d’una persona a una altra de manera lliure i desinteressada i és una alternativa cada cop més habitual a les herències. La donació, però, està subjecta a l'impost sobre successions i donacions, que té diversos tipus impositius. Què és i com funciona la donació de diners i immobles?

S’entén per donació tot aquell lliurament de qualsevol bé (casa, cotxe, diners, etc.) d'una persona (donant) a una altra (donatari) que s’efectua gratuïtament i sense l'obligació de tornar el bé rebut. La donació, per tant, es caracteritza per produir-se de manera lliure i desinteressada i, en aquest sentit, sol ser un mètode alternatiu a l'herència per lliurar i traspassar béns a familiars o amics propers. És important dir que la persona que rep la donació ha d'estar-hi d'acord, és a dir, ha d'acceptar la donació. 

La donació de diners o immobles està subjecta a l'impost sobre successions i donacions, que està cedit a les diverses autonomies. A Catalunya, aquest impost es liquida a través del Model  651 de la Generalitat de Catalunya

 

1. Diferents tipus impositius de les donacions

Hi ha diferents tipus impositius, depenent del grau de parentiu entre el donant (persona que dona) i donatari (persona que rep la donació), i poden estar en el Grup I, II o III: 

  • Grup I: Fills menors de 21 anys i resta de descendents (nets, besnets, rebesnets i quadrinets) menors de 21 anys. 
  • Grup II: Cònjuge o parella estable formalitzada legalment. Fills de 21 anys o més. Resta de descendents (nets, besnets, rebesnets i quadrinets) de 21 anys o més. Progenitors i altres ascendents.
  • Grup III: Col·laterals de 2n grau (germans) i 3r grau (oncles respecte nebots i viceversa) i ascendents per afinitat (pares, avis, rebesavis i quadravis del cònjuge) i descendents per afinitat (fill i nets, besnets, rebesnets i quadrinets del cònjuge).  
  • Grup IV: Col·laterals de quart grau o de graus més distants i estranys (cosins, persones sense relació de parentiu).

 

2. Tarifes generals de les donacions   

Les tarifes que apliquen a les donacions fetes sense escriptura pública (notarial) entre persones de grau de parentiu del Grup III i IV (col·laterals, ascendents i descendents per afinitat o estranys) són les següents: 

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus

%

0,00

0,00

50.000,00

7,00

50.000,00

3.500,00

150.000,00

11,00

150.000,00

14.500,00

400.000,00

17,00

400.000,00

57.000,00

800.000,00

24,00

800.000,00

153.000,00

en endavant

32,00

 

Exemple:
Una donació de 70.000 € entre cosins:
Els primers 50.000 € tributaran al 7 % (3.500 €) i els restants 20.000 € tributaran a l’11 % (2.200 €). Per tant, el donatari haurà de pagar 5.700 € d’impost de donació.  

 

3. Tarifes reduïdes de les donacions

Les tarifes que s’apliquen a donacions fetes en escriptura pública (notari) entre persones de grau de parentiu del grup I i II (d’ascendents o descendents, o bé entre cònjuges o parelles de fet) poden gaudir d’una reducció i són les següents: 

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus

%

0,00

0,00

200.000,00

5,00

200.000,00

10.000,00

600.000,00

7,00

600.000,00

38.000,00

en endavant

9,00

Exemples:
Una donació de 70.000 € entre pares i fills: la quantitat tributa al 5 % i, per tant, el donatari haurà de pagar 3.500 € d’impost de donació.

En el cas d’una donació de 300.000 €, els primers 200.000 € tributaran al 5% (10.000 €) i els restants 100.000 € al 7% (7.000 €) Per tant, el donatari haurà de pagar 17.000 € d’impostos de donació. 

 

4. Supòsit especial d’una donació

La donació d'un immoble, terreny o diners per a ladquisició d'un immoble, que hagi de constituir la primera residència habitual del descendent (fill o filla) està subjecta a l'impost sobre successions i donacions. Aquesta donació gaudeix d'una reducció del 95 % de l'import o del valor de l'habitatge donat, en els termes de que recullen els articles 54 i 55 de la llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions.

Tenen dret a gaudir de la reducció aquelles persones que reuneixin els requisits següents:

a) Ser fill/a o descendent del donant: Grup II.

Aquesta reducció també s'aplica quan la donació es fa a favor dels fills del cònjuge o de la parella estable i, des de l’1 de gener de 2022, també a les donacions de les persones acollidores a les persones acollides, sempre que l'acolliment s'hagi acordat de conformitat amb el que estableix la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

b) No tenir més de 36 anys d'edat o tenir més de 36 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, i que la base imposable total en la darrera declaració de l'impost de l'IRPF, menys els mínims personal i familiar, no sigui superior a 36.000 euros.

c) Formalitzar la donació mitjançant una escriptura pública (notarial) en la qual es manifesti que els diners rebuts es destinaran a l'adquisició del primer habitatge habitual. En cas de donació de l'habitatge, s'ha de fer constar en l'escriptura pública que l'habitatge es destinarà a ser la residència habitual de la persona donatària.

d) En el cas de donació de diners, l'escriptura pública s'ha d'atorgar en el termini d'un mes a comptar del lliurament dels diners i s'ha d'adquirir l'habitatge abans de tres mesos des de la data de la donació o des de la data de la primera donació, si n'hi ha de successives. 

Aquesta reducció no és aplicable a donacions posteriors a l'adquisició de l'habitatge. L'import màxim de la donació, única o successives, amb dret a reducció és de 60.000 €. En el cas de donataris amb una discapacitat del 65 % o superior, aquest import màxim és de 120.000 €.

El termini per pagar i per presentar la documentació a traves del Model 651 de la Generalitat de Catalunya és d'un mes a partir de la data de l'acte o del contracte. Si el termini acaba en dissabte, queda prorrogat fins al primer dia hàbil següent. Exemple: Si l’escriptura de donació davant notari es va signar el 15 d’octubre, el termini per presentar l’imprès 651 i pagar l’impost  acaba el 15 de novembre. Si els diners donats són per adquirir l’immoble, el termini és de tres mesos des que es firma la donació al notari.

 

Exemple pràctic d’aquest tipus de donació:

La Marta (donant) vol  donar  al seu fill Pau (donatari) 50.000 € per la compra del primer habitatge habitual. El Pau (donatari), en el moment de la donació en escriptura pública (notarial), compleix els següents requisits:

- El donatari és fill del donant.

- El donatari (fill) és menor de 36 anys.

- L’import de la donació es inferior a 60.000 €. 

- La seva base imposable de IRPF no supera el 36.000,00 €:

19.393,14 € - 5.500,00 els mínims personal i familiar = 13.893,14 €

- L'aplicació de la reducció del 95 % queda condicionada al fet que el fill compri l'habitatge en el termini màxim de tres mesos des de la data de la donació i que adquireix el ple domini de l'habitatge (la reducció no és aplicable a l'adquisició de l'usdefruit o de la nua propietat).

La Marta fa una transferència bancaria de 50.000 € al compte del Pau. Des de l’entrega dels diners, tots dos han d’anar al notari per signar l’escriptura de donació de diners en un termini d’un mes. A més, el Pau ha d'adquirir l'habitatge abans de tres mesos des de la data de la donació o des de la data de la primera donació, si n'hi ha de successives.   

En conclusió, en aquest supòsit pràctic, el Pau fa escriptura notarial i compleix els requisits per acollir-se a la reducció del 95 % a l’impost de donacions. Així doncs, de la tarifa del 5 % de 50.000 € (2.500 €), atès que s’acolliria a la reducció del 95 % d’impost de donació, pagaria el 5 % d’aquests 2.500 €, és a dir, 125 €. 

 

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria fiscal a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

 Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

 MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Full B-36.748.