Darreres novetats adoptades pel govern en els àmbits fiscals, laboral, mercantil i financer

Mediconsulting

29 set. 2020

Aspectes fiscals:

1. Les disposicions addicionals del Reial decret llei 28/2020 entrada en vigor 24 de setembre 2020, introdueix una Modificació de la Llei de l'Impost del Valor Afegit (IVA)

Tipus impositiu del 0% en el lliurament, importació i adquisició intracomunitària de material sanitari.

La disposició addicional setena del RD-llei 28/2020, amb efectes des del 23 d'abril de 2020:

 • Manté fins al 31 d'octubre de 2020 l'aplicació del tipus impositiu del zero per cent als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la COVID-19, els destinataris de la qual siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
 • Actualitza la relació de béns als quals és aplicable aquesta mesura.
 • Els empresaris que hagin repercutit o satisfet IVA per operacions a les quals el Reial decret llei 28/2020 aplicació el tipus zero i hagin estat realitzades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, efectuaran la rectificació de l'impost conforme a l'article 89 LIVA.
 • Es recorda que aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.

 

2- Generalitat de Catalunya: a partir de l'1 de juliol de 2020 aixecament de la suspensió d'Impostos de la Generalitat:

Per a l'Impost de Successions M 660-650, 652 i 653:

Per a fets imposables produïts abans del 14 de març de l'any 2020, i per als quals en aquesta data no s'hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini es reprèn l'1 de juliol de 2020, al qual cal afegir 2 mesos addicionals al mateix temps que restava per a esgotar als 6 mesos de termini habituals en l'impost de successions.

Exemple: el termini per a una defunció produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de febrer de 2021.

Per a fets imposables produïts entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació i pagament inicia l'1 de juliol de 2020 i finalitza el 2 de gener de 2021 (6 mesos previstos en la normativa, a comptar a partir de l'1 de juliol).

Exemple: Tant si la defunció es va produir el 3 d'abril de 2020 o el 18 de juny 2020, els 6 mesos no compten des de la data de la defunció, sinó des d'1 de juliol 2020 i finalitza el termini de presentació i pagament el 2 de gener de 2021.

 

3. L'Agència Tributària adverteix de diversos intents de frau per llits tecnològics:

Si ha rebut un e-mail sol·licitant el seu número de compte per a procedir a una devolució d'hisenda o irregularitats en la seva declaració d'IRPF sol·licitant dades per correu-e ha d'eliminar-los.

A través d'Internet: pàgines web falses i phishing

Els intents d'engany fan referència a suposats reemborsaments o devolucions d'impostos, mitjançant enviaments de comunicacions massives per correu electrònic en els quals se suplanta la identitat i imatge de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé la identitat dels seus directius. Amb freqüència, els intents de frau fan referència a una suposada informació que impossibilita l'enviament de la devolució de la campanya de Renda i suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

En aquests enviaments de correus fraudulents, coneguts com “phishing”, es fa referència a un reemborsament d'impostos inexistent en la qual el receptor de l'e-mail surt beneficiat. Per a poder disposar dels diners cal accedir a una adreça web o emplenar un formulari en els quals s'han d'aportar dades de comptes bancaris o targetes de crèdit o dèbit.

L'Agència Tributària recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.

L'Agència Tributària insisteix que:

 • Mai sol·licita per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, números de compte ni números de targeta dels contribuents.
 • Mai realitza devolucions a targetes de crèdit o dèbit.
 • Mai cobra cap import pels serveis que presta. L'usuari només assumirà el cost compartit de les anomenades a telèfons 901.

 

Àmbit Mercantil:

Terminis per a la Legalització de Llibres i el Dipòsit dels Comptes Anuals 2019.

D'acord amb la Disposició Final Octava del RDL 19/2020, publicat en el BOE de 27 de maig de 2020, els terminis per a la formulació, aprovació i dipòsit de comptes en el Registre i la legalització de llibres, sense perjudici de poder presentar-se en qualsevol moment són els següents:

1.- Formulació i aprovació de comptes

Els comptes podran formular-se fins al 31 d'agost de 2020 (tres mesos des de l'1 de juny).

Fins a dos mesos després, el 31 d'octubre de 2020, podrà celebrar-se la junta d'aprovació de comptes, atès que s'ha modificat l'article 40.5 del RDL 8/2020.

 

2.- Legalització de llibres

Fins al 30 de setembre de 2020 (quatre mesos des de l'1 de juny)

3.- Dipòsit de comptes

Conforme a la regla general, un mes des de l'aprovació dels comptes, per tant, fins al 30 de novembre de 2020.

 

Àmbit laboral:

1. -Aixecament de la suspensió dels terminis de prescripció i interrupció referida en el Decret llei 463/2020, de 14 de març que va aprovar l'estat d'Alarma des de 15 de març fins al 4 de juny de 2020.

 

2. -Ingrés Mínim Vital

A. Prestació dirigida a persones d'entre 23 i 65 anys, amb residència a Espanya en situació de vulnerabilitat econòmica prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

B. Import de 461,53 Euros fins a 1015,37 Euros

C. Es tramita a través de la Seguretat Social en la seu electrònica.

 

3. -Guia de les noves ajudes per a treballadors autònoms pel coronavirus

La Secretaria d'Estat de la Seguretat Social va publicar el mes de juliol una guia de les noves ajudes a treballadors i treballadores autònoms afectats per la pandèmia del coronavirus. En la guia, desenvolupada en format pregunta-resposta, s'intenta donar resposta a tots els dubtes més freqüents sobre les prestacions.

A continuació, resumim algunes de les qüestions plantejades en la guia.

Sóc treballador per compte propi i beneficiari de la prestació extraordinària i he reprès la meva activitat. Continuo comptant amb alguna ajuda?

Sí. A partir de l'1 de juliol els autònoms i autònomes que hagin percebut la prestació extraordinària per COVID es beneficiaran automàticament d'una exoneració en les quotes a la Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

 

Llavors, quant pagaré a la Seguretat Social aquests mesos?

Al juliol, els qui s'hagin beneficiat de la prestació extraordinària per a autònoms per COVID no pagaran quota de Seguretat Social perquè l'exoneració serà del 100%. A l'agost, es paga la meitat, ja que l'exoneració aconseguirà el 50% en la quota, i en la quota del mes de setembre, pagaran un 25% menys que en la quota ordinària.

 

Haig de sol·licitar aquesta exempció o s'efectuarà d'ofici?

Ho efectuarà d'ofici la Tresoreria General de la Seguretat Social a tots els autònoms i autònomes que deixin de percebre la prestació extraordinària, mantinguin l'alta en el règim corresponent i no sol·licitin la prestació ordinària (tant la compatible amb l'activitat com la de cessament d'activitat ordinari).

 

El meu negoci està en marxa però continuo facturant molt poc. Continuaré cobrant la prestació?

Els/as autònoms/as que mantinguin l'activitat però vegin reduïda la seva facturació en el tercer trimestre en un 75% respecte al mateix període en 2019 (i sempre que els seus rendiments nets siguin inferiors en 1,75 vegades l'SMI) podran sol·licitar una prestació ordinària compatible amb l'activitat.

Com a novetat, els treballadors autònoms/as de temporada podran accedir a una prestació extraordinària fins al 30 de setembre sempre que els seus ingressos en 2020 siguin inferiors en 1,75 vegades l'SMI.

 

En què consisteix aquesta prestació ordinària compatible amb l'activitat?

La prestació aconsegueix el 70% de la base reguladora, és a dir uns 660 euros per a un treballador o treballadora autònoma que cotitzi per la base mínima. A això cal sumar l'abonament de la part de la quota corresponent a contingències comunes, per la qual pot aconseguir els 930 euros mensuals.

 

Aquesta prestació ordinària és compatible amb el manteniment de l'activitat?

Sí, és compatible.

 

Es descomptarà del meu temps d'atur?, computarà com a drets consumits?

La prestació ordinària per cessament d'activitat compatible amb el treball sí que computarà com a dret consumit, per la qual cosa el període consumit serà descomptat.

 

Quins requisits haig de complir per a sol·licitar aquesta prestació ordinària compatible amb l'activitat?

Cal estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas, i estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. Si això últim no es compleix, l'autònom té trenta dies naturals per a ingressar les quotes corresponents.

 

És necessari haver cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada?

A més, cal acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant aquests mateixos períodes uns rendiments nets superiors a 5.818,75€ en el trimestre (1,75 vegades l'SMI).

 

Haig d'esperar que acabi el trimestre per a sol·licitar la prestació?

Pot sol·licitar-se a partir de l'1 de juliol de 2020, però només tindrà efectes econòmics des d'aquesta data en el cas que se sol·liciti abans del 15 de juliol. Si se sol·licita després tindrà efectes des de l'endemà al de la sol·licitud.

 

Àmbit Financer

El Govern ha posat en marxa el primer tram de 8.000 milions d'euros com a part de la línia de finançament que gestiona l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i que es va aprovar a través del RDL 25/2020. Se sol·licita en entitats bancàries. D'aquest primer tram, un total de 5.000 milions d'euros es destinen a pimes i autònoms i 3.000 milions a la resta d'empreses amb l'objectiu de facilitar inversions i liquiditat en la fase de reinici o reobertura posteriors a la caiguda de l'activitat a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Aquesta línia, dotada amb un total de 40.000 milions d'euros, té com a objectiu facilitar nou finançament a autònoms i empreses perquè puguin dur a terme inversions en territori espanyol destinades a adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de serveis, així com continuar donant resposta a les seves necessitats de liquiditat.

Els tècnics alerten sobre la problemàtica de degradació patrimonial de les empreses per l'efecte de la crisi sanitària. Per tant, cal tenir en compte que aquesta línia, si bé des del punt de vista financer aporta condicions favorables, no resol possibles necessitats de millora dels fons propis, sinó que implica un increment de l'endeutament. Per això, recomanem seguir un procés de planificació a mig-llarg termini previ a la sol·licitud de nou finançament que tingui en compte (com a mínim):

 • Identificació de l'impacte de la pandèmia a 2 o 3 anys amb diferents escenaris (pessimista, realista, optimista) sobre la perspectiva d'activitat.
 • Necessitats de millora de la companyia en el nou entorn.
 • Pla d'inversions orientat a la millora de la companyia.
 • Planificació economicofinancera derivada del pla d'inversions i de l'endeutament existent.

 

En cas de que necessiti assessorament en materia fiscal, laboral, mercantil o legal ompli aquest formulari i l’assessorarem des de Mediconsulting.