Darreres novetats adoptades pel Govern en aspectes fiscals i laborals

Mediconsulting

28 oct. 2020

Les darreres mesures adoptades pel Govern en aspectes fiscals i laborals són les següent

- Requeriments massius de l'Agència Tributària a autònoms.

Les oficines de gestió tributària estan enviant per correu certificat notificacions a professionals liberals que exerceixen per compte propi (Autònoms). En aquests requeriments s'exigeix el Llibre d'Ingressos i Despeses d'activitat professional de l'IRPF i les factures de les despeses detallades en el llibre (format Excel). Per tant si és autònom i es dedueix despeses en el seu IRPF sàpiga ha de tenir la factura física de la despesa amb el seu nom i cognoms i número de DNI detallat (no rebut bancari, ni tiquets). Així com els ingressos derivats de pacients privats o mútues detallats en el llistat Excel amb factures emeses correlatives amb l'Excel d'ingressos.

Recordi que són 4 els anys de prescripció, per tant poden requerir els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.

- Afectació Fiscal del cobrament dels ERTE en l'IRPF 2020 que es declararà en 2021.

Si vostè és treballador que ha percebut prestacions derivades d'un ERTE, sàpiga que aquesta prestació no està exempta de tributació d'IRPF, i pel fet que la retenció fiscal aplicada sol ser mínima, i que la prestació parteix pot ser de l'empresa, part del SEPE, pot condicionar que la no obligació de presentar IRPF per no haver guanyat més de 22.000 € anuals, variï, pel fet que si són més d'un pagador (SEPE i empresa) aquest límit baixa a 14.000,00 Euros. Per tant pot suposar-li l'obligació de presentar IRPF i pagar.

- Empleades de la llar:

Fet semblant succeeix amb les empleades de la llar, que han augmentat salari degut a l'augment del SMI (salari mínim interprofessional), aprovat per RDL 5 de febrer de 2020, en cas de contractes de 4 0h, superen els 22.000,00 € anuals, comportant l'obligació de presentar IRPF, que abans podien no tenir.

Com a ocupador (pagador), si no ha comunicat a la Tresoreria de la Seguretat Social la repercussió de l'augment de base reguladora per l'augment del SMI de l'empleada de la llar que té contractada, la seguretat social el contempla automàticament com a reducció de jornada. Per tant ha de comunicar-ho l'ocupador a través de la pàgina de la Seguretat Social /Seu electrònica/ Ciutadans.

-S'ha presentat per part del Govern espanyol, la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat del 2021 amb una pujada d'impostos que afectés l'IRPF, Impost de Societats i del Patrimoni.

1. IRPF augment de 2 punts rendes del treball de més de 300.000 euros.

2. Augment de 3 punts en rendes del Capital de més de 200.000 euros.

3. Reducció de la desgravació de plans de pensions limitant a aportacions de 2.000 euros anuals.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d’assessors experts en materia fiscal, laboral mercanti i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari el contactarem.