Com reduir la factura fiscal en 2020

Mediconsulting

1 des. 2020

Amb una bona planificació fiscal abans que acabi l'any 2020, els contribuents poden estalviar una mitjana de 1.600,00€ persones amb rendiments anuals inferiors als 21.000 euros i fins als gairebé 60.000 euros per als qui perceben ingressos superiors als 600.000 euros a l'any.

Des de Mediconsulting aconsellem el que caldria posar en pràctica abans que acabi 2020 per a aconseguir estalviar impost de Renda 2020 (l'IRPF):

  • Fer aportacions de fins a 8.000 euros per persona i 2.500 euros a favor del cònjuge, a plans de pensions abans de finals d'any redueix la base imposable de l'impost. Pel 2021 l aportació màxima anual serà de 2.500,00 Euros.
    Si te activitat professional (Autònom) Amb Mutual Medica pot aportar fins a 14.798,88 € Anuals al 2020 deduïbles en virtut de l’article 30 de la Llei de IRPF.
    Per a més informació sobre plans de pensions, consulta aquí
  • Així com amortitzar fins a un màxim 9.040 euros per persona en la hipoteca de l'habitatge habitual si aquesta es va comprar abans de l'1 de gener de 2013.
  • Fer donacions a ONG o Fundacions: dedueixen en el IRPF un 80% els primers 150 euros aportats com a donatiu, i un 40% a partir dels 150,01 € si aporta la mateixa quantitat o més a la mateixa entitat en els últims 2 anys.
  • Si ha cobrat prestació per ERTE durant 2020, demanar mes retenció a la nomina de desembre.
  • La possibilitat de compensar les pèrdues amb guanys. El final d'any és un bon moment per a fer comptes i compensar les pèrdues generades per un fons d'inversió, accions o derivats financers amb els guanys patrimonials obtinguts, les pèrdues es ponen compensar en 4 anys; al mateix temps que aconsella planificar la venda d'accions, especialment si per baixos rendiments del treball no s'està obligat a declarar per IRPF.
  • Les quotes de afiliació i les aportacions a partits polítics poden reportar al contribuent algun benefici addicional, ja que suposen una deducció del 20%, limitada a una base màxima de 600 euros, així com el finançament com a business angels.

Recordem que l’impacte fiscal derivat per la COVID -19 pot suposar l’augment de fiscalitat al 2020 en el següents casos:

1- Perceptors d’ERTO: els pagaments del Servei Públic d'Ocupació Estatal no han estat objecte de retenció, o aquesta ha estat mínima", per la qual cosa "si en tot l'any obté ingressos del treball superiors a 14.000 euros, haurà de declarar i preparar-se per si ha de pagar per la part dels ingressos que no han tingut retenció".
I és que "si cobra més de 1.500 euros del SEPE", "el límit que obliga a declarar pels rendiments del treball és de 14.000 euros". Això és: "Pot ser que treballadors que normalment no tinguin l'obligació de declarar, hagin de presentar la pròxima declaració de la Renda pel fet d'haver entrat en un ERTO".

2- Rescat de Pla de Pensions per treballadors afectats per un ERTO o a empresaris que van haver de cessar en l'exercici de la seva activitat, aquests ingressos tributen com a rendiments del treball imputant-se a l'any en què siguin percebuts.

3- Deducció per maternitat de mare treballadora o autònoma incompatible amb ERTO o cessament activitat d'autònoms els mesos que ha tingut tancat.
Els 100 Euros al mes que perceben les dones treballadores amb fills menors de 3 anys, en cas d’ERTO la treballadora deixaria de complir els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat. Excepte en cas d’ERTO de reducció de jornada, "no es perd el dret perquè la mare continua realitzant una activitat per compte d'altri". Pot donar-se el cas que les perceptores dels 100 Euros hagin de retornar la prestació en el seu IRPF 2020 per no complir els requisits, a causa de l’ERTO. O al tancament del negoci en cas d'Autònomes.

4- En cas d'acomiadaments la indemnització no tributa fins als 180.000 Euros.

5- Imputació de Rendes Immobiliàries.
Els segons habitatges no arrendades tributen en Renda, si per motiu de confinament ha estat residint en el seu 2 habitatge, sàpiga que a l'efecte de renda tributés la imputació igual.

6- Arrendament d'immobles durant l'estat d'alarma
Els acords voluntaris aconseguits entre arrendadors i inquilins per a rebaixar la renda per l'estat d'alarma i la posterior crisi tindran incidència en la declaració de Renda 2020, ja que l'arrendador reflectirà com a ingressos durant aquests mesos els nous imports.
Si totes dues parts haguessin acordat diferir el pagament de la renda, l'arrendador imputarà els ingressos d'aquests mesos en funció dels nous terminis acordats. A més, ha de tenir en compte que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries, encara que no es percebin les rendes del lloguer.

7- Subvencions o ajudes per a pal·liar la crisi social i econòmica
Les subvencions o ajudes rebudes hauran de declarar-se, com les rebudes per a les activitats dels autònoms, o, entre altres, l'ingrés mínim vital, el Pla Renove per a l'adquisició de vehicles, subvencions del Pla Estatal d'Habitatge i altres de les Comunitats Autònomes, els préstecs subvencionats de la IDAE, les subvencions a sales de cinema, o les ajudes del Fons COVID-19 distribuïdes per les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla.

A més, aquestes subvencions i ajudes públiques obliguen a presentar la declaració de Renda si les Rendes immobiliàries imputades, rendiments de Lletres del Tresor i altres ajudes públiques superen en conjunt els 1.000 euros anuals.

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d’assessors experts en matèria fiscal, laboral mercantil i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari i el contactarem.