Regularització del treball a distància - Reial decret llei 28/2020. Què cal tenir en compte?

Mediconsulting

29 set. 2020

A continuació, desenvolupem l'aprovació per part del govern del Reial decret llei 28/2020 (Boe 23 setembre 2020) de Regularització del Treball a distància. En les disposicions addicionals i finals del Reial decret llei, s'ha inclòs la regulació i/o modificació de qüestions no relacionades amb el treball a distància, que són també d'interès.

 

Àmbit d'aplicació Treball a Distància:

Perquè existeixi treball a distància ha de ser com a mínim del 30% en un període de referència de 3 mesos, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte.

 

Limitacions:

No es podran establir acords de treball a distància amb treball presencial inferior al 50% (sense tenir en consideració el període de formació teòrica que sí que podrà ser telemàtica) en els casos de contractes de pràctiques i formació. Aquesta limitació també aplicarà en el cas de contractes de treball amb menors.

 

Acord: Voluntarietat

Es regula com a voluntari tant per a les persones treballadores com per a l'empresari. Aquest no podrà imposar aquesta modalitat de treball a través de la modificació substancial de condicions de treball requerint-se un acord amb la persona treballadora.

 

Formalitats

Haurà de formalitzar-se per escrit bé a l'inici de la relació laboral bé durant aquesta.

El Reial decret llei modifica també la LLISOS per a introduir com a infracció en matèria d'ocupació l'incompliment d'aquests requisits formals.

 

Contingut

S'estableix, com a contingut mínim obligatori:

1) L'inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el treball a distància, així com la vida útil i termini de renovació d'aquests.

2) Enumeració de les despeses per a la persona treballadora, la quantificació de la compensació empresarial que serà obligatòria per a l'empresa, així com el moment i manera de realitzar-la.

3) Horari de treball i regles de disponibilitat.

4) Percentatge de treball a distància i presencial.

5) Centre de treball del lloc de prestació de serveis presencial al qual queda adscrita la persona treballadora.

6) Preavís per a l'exercici de la reversibilitat.

7) Mitjans de control empresarial.

8) Procediment a seguir en el cas de dificultats tècniques que impedeixin el desenvolupament normal del treball a distància.

9) Instruccions empresarials en matèria de protecció de dades que dicti l'empresa, amb la participació de la Representació Legal dels Treballadors.

10) Instruccions empresarials en matèria de seguretat en la informació que dicti l'empresa i de les quals hagi estat informada la Representació Legal dels Treballadors.

11) Durada d'acord.

 

Modificacions

La modificació de les condicions s'haurà de formalitzar per escrit i de manera prèvia a la seva aplicació. S'haurà de posar en coneixement de la Representació Legal dels Treballadors.

 

Drets de les persones treballadores.

 • Dret a la formació.
 • Dret a la promoció professional.
 • Dret a la dotació i manteniment adequat per part de l'empresa dels mitjans, equips i eines.
 • Dret a l'abonament i compensació de despeses.
 • Drets a l'horari flexible en els termes de l'acord.
 • Dret al registre horari adequat.
 • Es regula amb detall tot el vinculat a la prevenció de riscos laborals.
 • Dret a la intimitat i a la protecció de dades.
 • Dret a la desconnexió digital.
 • Drets col·lectius de les persones que treballen a distància.

 

Facultats dels empresaris

 • Protecció de dades i seguretat de la informació.
  Les persones treballadores hauran de respectar les instruccions empresarials en aquest àmbit. S'hauran de complir les condicions d'instruccions d'ús i conservació d'equips o útils informàtics.

 • Facultats de control empresarial.
  L'empresa podrà adoptar les mesures que estimi oportunes de vigilància i control, guardant la consideració deguda a la dignitat de la persona treballadora.

 

Adaptació a la nova regulació:

La norma a la part vinculada a la regulació del treball a distància entra en vigor als 20 dies de la seva publicació en el BOE (23 de setembre de 2020). Algunes altres qüestions que venen regulades en la norma tenen una vigència immediata (veure disposició final catorzena).

 

Situacions preexistents

 • En les relacions de treball vigents que ja estiguessin regulades per convenis o acords col·lectius, la norma els serà aplicable quan aquests perdin la seva vigència. A partir d'aquest moment i en el termini de tres mesos, s'haurà de formalitzar l'acord de treball a distància, d'acord amb norma. Si la vigència no estigués delimitada, aquesta norma s'aplicarà transcorregut un any des de la seva publicació (tret que les parts acordin expressament un termini superior, que com a màxim serà de tres anys).
 • En les empreses en la qual no existeixi regulació de treball a distància en el conveni o acord col·lectiu, els acords de treball a distància de caràcter individual vigents en el moment de la publicació d'aquesta norma hauran de formalitzar-se i/o adaptar-se a la mateixa en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor.
 • Aquesta norma no podrà suposar la compensació, absorció o desaparició de drets o condicions més beneficioses que ja es vinguessin gaudint.

 

Situació actual per “COVID-19”

 • Aquesta nova normativa no serà aplicable al treball a distància implantat com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19, amb dues importants qüestions a tenir en compte que sí que són aplicable:
 • Les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari.
 • En el seu cas la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d'aquesta manera de treball a distància, si existissin i no haguessin estat ja compensades.

 

En cas de que necessiti assessorament en materia fiscal, laboral, mercantil o legal ompli aquest formulari i l’assessorarem des de Mediconsulting.