Propietaris i inquilins: drets i deures

Mediconsulting

18 set. 2020

L’hora de llogar un immoble, les dues parts tenen drets i obligacions. Te les expliquem:

 

Drets i deures del propietari

Drets

 • Percebre el pagament de la renda fixada.
 • Rebre la fiança (pagada pel llogater) com a garantia que l'habitatge serà tornat en bones condicions, un cop finalitzat el contracte.
 • Augmentar la renda d'acord amb el que s'hagi especificat en el contracte.
 • Elevar la renda per obres de millora fetes a l'habitatge una vegada transcorreguts tres anys de durada del contracte, excepte quan les parts hagin pactat el contrari.
 • Interrompre el sistema de pròrrogues de l'arrendament, una vegada hagi transcorregut el primer any de durada del contracte. En aquest cas, l'arrendador haurà de comunicar a l'arrendatari que té necessitat de l'habitatge arrendat per destinar-lo a habitatge permanent per a si mateix, per als seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció; o bé per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial amb un previ avís de dos mesos.
 • Si el llogater no compleix els acords establerts en el contracte, el propietari tindrà dret a instar-ne el compliment, o bé a rescindir el contracte amb indemnització de danys i perjudicis.
 • Rescindir el contracte per impagament del llogater; si el llogater sotsarrenda l'habitatge sense el consentiment del propietari o hi fa obres sense el seu consentiment; per danys en l'habitatge; o si el llogater hi du a terme activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses.

 

Deures

 • Fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i; si no ho fa, pagar-li'n el cost al llogater.
 • Garantir les condicions necessàries per fer que l'habitatge sigui habitable al llarg del contracte.
 • Complir les clàusules del contracte sota pena d'anul·lació per part del llogater.
 • Comunicar a l'arrendatari l'actualització de la renda un mes abans que tingui lloc.
 • Justificar totes les despeses, en general, que provoquin un augment de la renda pactada inicialment, amb rebuts, factures d'obra, etc.
 • Declarar a la Renda anual (IRPF) els ingressos i despeses derivades del lloguer. En cas que l’immoble sigui destinat al lloguer d’un local o es prestin serveis propis de la industria hotelera (neteja, oferir esmorzar, tovalloles, etc.), el propietari repercutirà   l’IVA que haurà de declarar cada trimestre a hisenda; l’arrendatari està obligat a suportar l’IVA.
 • Ingressar la fiança l’INCASÒL (Institut Català del sòl), qui gestiona les fiances dels contractes de lloguer de les finques urbanes de Catalunya. La fiança s’ha de depositar en el termini de dos mesos des de la data de signatura del contracte. Els contractes formalitzats a partir del 23 d'abril i fins al 31 de desembre de 2020 disposen de quatre mesos per dipositar la fiança.
 • Lliurar al llogater el certificat d’eficiència energètica.

 


Drets i deures del llogater

Drets

 • Comprovar l'estat de l'habitatge i el mobiliari, en cas que estigui moblat, abans d'entrar-hi a viure.
 • Verificar que qui li lloga l'habitatge n'és realment el propietari.
 • Utilitzar de manera pacífica l'habitatge.
 • Rebre el justificant per escrit dels rebuts que facin referència a la renda mensual i que acreditin tots i cadascun dels conceptes pels quals el llogater està pagant.
 • Tenir garantit el lloguer durant un període mínim de tres anys prorrogables per petició pròpia adreçada al propietari.
 • Fer obres de millora que no modifiquin la configuració de l'habitatge, sempre amb el consentiment del propietari.
 • Resoldre el contracte.
 • Recuperar la fiança quan acabi el contracte, sempre que no hi hagi desperfectes. En cas que l'habitatge estigui moblat, és recomanable que, abans de deixar-lo, es comprovi, juntament amb el propietari, que tot està correcte, i signar un full de conformitat.

 

Deures

 • Pagar la fiança abans d'entrar-hi a viure i la renda mensual fins al termini marcat en el contracte.
 • Tenir cura de l'habitatge i no fer-hi activitats molestes, insalubres o il·legals.
 • Destinar l'habitatge llogat a lloc per viure, personal o familiar, i no a altres usos diferents dels pactats amb el propietari.
 • Fer-se càrrec de les despeses de manteniment de l'immoble i de les del subministraments (llum, aigua, gas).
 • Reparar els danys que per culpa del llogater s'hagin produït.
 • Pagar les obres de millora fetes a l'habitatge, amb consentiment del propietari, sempre que aquestes obres no modifiquin l'estructura o la configuració de l'habitatge.
 • Pagar la renda que falti fins que acabi el contracte en cas d'abandonar l'habitatge abans de la data de termini.
 • No sotsarrendar l'habitatge sense consentiment del propietari.

 

Per tant, com es pot observar, a l’hora de llogar un immoble, tant si és inquilí o propietari, és important conèixer en profunditat els drets i deures de les parts per tal d’evitar problemes majors. És per això que recomanem obtenir assessorament a fi que la decisió s'ajusti a les situacions individualitzades.

En cas de que sigui propietari o inquilí i necessiti orientació d’un professional especialitzat al respecte dels lloguers o la tramitació del contracte o depòsit a l’INCASÒL, ompli aquest formulari i l’assessorarem des de Mediconsulting.


MEDICONSULTING, S.A.U; NIF A-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.