Mesures derivades de la fi de l'estat d'alarma en els àmbits laboral, fiscal i mercantil

Mediconsulting

1 jul. 2020

Amb la finalització de l’estat d’alarma s’han vist modificades mesures que afecten a l’àmbit laboral, fiscal i mercantil. Des de Mediconsulting fem un repàs d’aquelles més rellevants.

 

Àmbit laboral

En el BOE del passat dissabte 27 de juny es va publicar un RD Llei 24/2020, el qual recull el contingut del “II Acord Social en defensa de l'ocupació: Mesures socials de reactivació de l'ocupació”.

A continuació, i de forma molt resumida, tractem d'exposar els punts que afecten els ERTOs:

 • La durada dels ERTOs es prorroga fins al 30/09/2020.
 • S'estableixen les següents exoneracions de les quotes de seguretat social:

 

ERTOs totals:

Juliol: 70% de les cotitzacions reportades

Agost: 60% de les cotitzacions reportades

Setembre: 35% de les cotitzacions reportades

 

ERTOs parcials:

Treballadors activats totalment o parcialment: 60% d'exoneració de les quotes de juliol, agost i setembre

Treballadors que continuïn suspesos: 35% d'exoneració de les quotes de juliol, agost i setembre.

 

 • En les empreses que estiguin aplicant ERTOs, es prohibeix la realització d'hores extres, establir noves externalitzacions de l'activitat a través de “contractes”, i també realitzar noves contractacions laborals directes o indirectes (ETTs).
 •  S'estén fins al 30/09/2020, la prohibició de realitzar acomiadaments i extincions de contractes temporals invocant causes relacionades amb la COVID-19, sota pena d'incórrer en acomiadament nul.
 • S'estén, així mateix, fins al 30/09/2020 que la durada dels contractes temporals es vegin interromputs mentre duri la suspensió d'aquest, per la seva inclusió en l’ERTO.

 

Àmbit fiscal

A partir de l'1 de juliol, les oficines de l'Agència Tributària prestaran tots els serveis habituals de manera presencial amb cita prèvia.

Es podrà sol·licitar cita prèvia per a l'atenció presencial a través de les vies habituals:

1. Per telèfon, als números 901 200 351 o 91 290 13 40 en horari de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

2. Per Internet a través de la pàgina web aeat.

3. A través de l'app de l'Agència Tributària.

 

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya amplia la moratòria en el termini de pagament dels tributs afectats pel període d'Estat d'Alarma iniciat el 14 de març de 2020 i finalitzat el 19 de juny de 2020.

S’ha aprovat per Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària fixa, el termini dels diferents tributs de la següent forma:

1. Impostos de donacions: termini d'un mes des que es produeix el fet imposable:

 • Donacions realitzades entre el 14/03/2020 fins a 30/06/2020, el termini d'un mes de presentació s'inicia l'1 de juliol 2020.
 •  Donacions realitzades entre abans del 14/03/2020, el termini d'1 mes s'inicia l'1 de juliol de 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d'esgotar en data 14/03/2020.

2. Impostos de successions: termini de sis mesos des que es produeix el fet imposable (defunció):

 • Defuncions anteriors a 14/03/2020 el termini dels 6 mesos s'inicia l'1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, quedava per a esgotar el termini dels 6 mesos, més els dos mesos addicionals acordats pel Govern.
 • Defuncions posteriors a 14/03/2020 el termini de presentació dels 6 mesos des de la defunció començarà a partir d'1 de juliol 2020.

3. Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques: exercici 2020 entre l'1 i el 31 de juliol 2020.

4. Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) ex. venda d'immobles. Termini d'un mes des que es produeix el fet imposable:

 • Per a fets imposables reportats després del 14/03/2020, el termini s'inicia l'1 de juliol.
 • Per a fets imposables reportats abans del 14/03/2020, el termini s'inicia l'1 de juliol, i el contribuent tindrà tants dies com li quedessin pendents d'esgotar a l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

 

Àmbit mercantil

Termini de declaració de l'Impost de Societats 2019 (art 12 del RD Llei 19/2020)

1. Termini de formulació i aprovació de comptes anuals 2019.

L'RD Llei 19/2020, de 26 de maig, modifica els apartats 3 i 5 de l'article 40 del RD Llei 8/2020, de manera que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris que va quedar suspès fins que finalitzés l'estat d'alarma, començarà a explicar-se des de l'1 de juny de 2020.

A més, es redueix de tres a dos mesos el termini que s'havia establert en l'RD Llei 8/2020 perquè es reuneixi la junta general ordinària per a aprovar els comptes de l'exercici anterior, a comptar des que finalitzi el termini per a formular els comptes anuals, de manera que les entitats no cotitzades hauran de tenir els comptes aprovats abans de l'1 de novembre de 2020.

2. Termini de presentació de l’impost de societats 2019

D'acord amb l'article 124.1 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats es presentarà en el termini dels 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

Amb caràcter general, quan es tracti de contribuents l'exercici econòmic dels quals coincideixi amb l'any natural 31/12/2019: el 25 de juliol de 2020 és dissabte, per la qual cosa l'últim dia per a presentar la declaració de l'Impost sobre Societats serà el 27 de juliol 2020, que és el primer dia hàbil següent.

En la declaració de l'Impost de Societats que es presenti en el termini de presentació previst en l'art. 124.1 LIS sense que s'hagin aprovat els comptes anuals, s'haurà de marcar una nova clau denominada “Declaració corresponent Art. 124.1 LIS sense aprovar comptes anuals” que està situada en la pàgina 1 del Model 200.

En el cas del Model 220, la casella que s'haurà de marcar està en la pàgina 1 i es denomina: “Declaració corresponent a l'Art. 75 LIS amb alguna entitat integrant del grup fiscal sense aprovar els seus comptes anuals”.

3. Nova declaració

Els contribuents de l'Impost de Societats el termini del qual per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici s'ajusti al que es disposa en els articles 40 i 41 del RD Llei 8/2020, tindran l'obligació de presentar la nova declaració de l'Impost a què es refereix l'RD Llei 19/2020, en el cas que l'autoliquidació de l'Impost que hagi de resultar conformement als comptes anuals aprovats per l'òrgan corresponent difereixi de la ja presentada sense que s'haguessin aprovat comptes anuals. Aquesta declaració tindrà la consideració d'extemporània amb les conseqüències ja previstes en la Llei General Tributària. Així mateix, indicar que no podrà marcar la clau “Nova declaració segons RD Llei 19/2020 haurà de marcar-se la clau situada en la pàgina 1 del Model 200 que es denomina “Nova declaració segons RD Llei 19/2020”, així com el número de justificant de la declaració anterior, és a dir, el número justificant de la declaració en la qual es va marcar la clau “Declaració corresponent Art. 124.1 LIS sense aprovar comptes anuals.