Novetats informatives en els àmbits laboral, mercantil i fiscal

Mediconsulting

12 maig 2020

Des de Mediconsulting informem de les darreres novetats en els àmbits laboral, mercantil i fiscal:

 

Àmbit laboral

El Departament de Salut ha derogat la Resolució SLT/762/2020, de 23/03, que ordenava suspendre tota activitat mèdica NO urgent. Per això han aprovat la RESOLUCION SLT/983/2020, de 8 de maig permetent la reincorporació a l'activitat laboral dels professionals i de la resta dels treballadors a partir de 12 de maig de 2020, als centres mèdics, per a reprendre la seva activitat assistencial, de caràcter programat, de manera escalonada, prioritzant l'atenció d'aquells motius de consulta més rellevants, d'acord amb el criteri del professional.

En qualsevol cas aquesta reincorporació s'haurà de realitzar seguint els protocols aprovats per les autoritats sanitàries, i sempre havent avaluat pel servei de prevenció de riscos laborals que tingui cada centre, el risc d'exposició dels professionals sanitaris i de la resta de treballadors, així com el d'infecció a tercers, protocol·litzant  mesures de prevenció per al desenvolupament de l'activitat, (contacte amb pacients, organització de les visites, EPI’s, mesures de separació en els diferents espais de les instal·lacions, barreres de protecció, protocols de neteja i desinfecció, etc.).

D'altra banda, el Govern, patronal i sindicats han tancat un preacord, sobre les condicions per a prorrogar els ERTE’s, fins al 30/06/20, així com la possibilitat d'aprovar futures prorrogues posteriors, en atenció a restriccions d'activitats, vinculades a raons sanitàries que puguin subsistir arribat el 30/06/20 i per tant desvinculant, la durada dels ERTE’s, de l'estat d'alarma. No obstant això, el Govern no portarà aquest Reial decret al Consell de Ministres, fins dimarts que ve 12/05/20.

 

Àmbit mercantil

La valoració d'accions i participacions en el capital social o en els fons propis d'entitats jurídiques no negociades en mercats organitzats s'efectuarà segons el valor teòric resultant de l'últim balanç aprovat, si ha estat sotmès a revisió i verificació i l'informe d'auditoria resultés favorable.

Si la companyia no se sotmetés a auditoria o l'informe no fos favorable, la valoració es realitzarà pel major dels tres següents valors:

 • Valor nominal
 • Valor teòric resultant de l'últim balanç aprovat
 • Valor resultant de capitalitzar a la mena del 20 per 100 la mitjana dels beneficio de l'entitat en els tres exercici socials tancat amb anterioritat a la data de la meritació de l'Impost de Patrimoni (31 de desembre)

El concepte del “últim balanç aprovat” ha generat controvèrsies, ja que per exemple l'últim balanç aprovat a 31 de desembre de 2019, és del 2018, que és el que podria entendre's que ha de prendre's com a base per al Patrimoni de 2019.

No obstant això, les Sentències del Tribunal Suprems de 12 de febrer i 14 de febrer de 2013 interpreten, en atenció a un criteri favorable al “millor acostament a la realitat econòmica”, que ha de prendre's com a punt de referència el Balanç aprovat dins del termini legal per a la presentació de l'autoliquidació de l'impost (30 de juny).

En general, si la data de tancament de l’exercici és 31 de desembre 2019, el termini màxim d'aprovació de comptes seria el 30 de juny de 2020 i en aquest cas ha de prendre's com a referència el balanç de l'exercici 2019.

No obstant això, en l'actualitat, a conseqüència de les normes aparegudes, els terminis poden veure's modificats, de tal manera que, si l'estat d'alarma finalitzés el 24 de maig, el termini màxim per a formular els comptes seriosa el 24 d'agost 2020 i el termini màxim d'aprovació de comptes seria el 24 de novembre de2020.

Per tant, els comptes poden estar aprovats abans o després del 30 de juny i en conseqüència, caben les següents dues possibilitats:

 • Si s'aproven abans o el mateix 30 de juny de 2020, es prendrà com a referència el balanç de l'exercici 2019.
 • Si s'aproven després del 30 de juny de 2020, es prengués com a referència el balanç de l'exercici 2018.

 

Tercer tram de la línia d'avals de l'ICO

El Govern ha activat el tercer tram de la Línia d'Avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per valor de 24.500 milions d'euros per a garantir la liquiditat de les empreses i els autònoms.

Amb això s'haurien desbloquejat un total de 64.000 milions d'euros de la línia d'avals per a garantir la liquiditat d'empreses i autònoms aprovada pel Govern el passat 17 de març per un import total de 100.000 milions.

Aquests 24.500 milions d'euros es destinaran:

 • 10.000 milions d'euros per a garantir préstecs d'autònoms i pimes.
 • 10.000 per a avalar préstecs d'empreses de major grandària.
 • 4.000 milions per a avalar les emissions de pagarés d'empreses no financeres que operen en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa.
 • 500 milions per a reforçar fins a un 80% els avals concedits per la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

Entre els requisits establerts es determina que les entitats bancàries no podran carregar cap cost financer sobre els crèdits concedits. Així com el fet que per a accedir a aquests avals es requereix que les empreses tinguin la seu social a Espanya.

 

Àmbit fiscal

Deducció per donatius

S'incrementa per a contribuents d'IRPF i IRNR la deducció per donatius:

 • 80% per als primers 150 euros, 35% per l'excés, i en cas de recurrència el 40%.

Amb efectes des del dia 1 de gener 2020.

Extensió dels terminis de vigència de determinades disposicions tributàries

S'estén fins al 30 de maig la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els Reials decrets llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d'abril de 2020, o, en el seu cas, el dia 20 de maig de 2020.

Aquesta extensió també s'aplicarà a les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, en relació amb les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Així, s'estén fins al 30 de maig el termini dels següents procediments tributaris (procediments, actuacions i tràmits que es regeixin pel que s'estableix en l'àmbit estatal, autonòmic i local):

 • Interposició de recursos i reclamacions d'àmbit tributari (Recurs reposició, Reclamació economicoadministrativa).
 • Deutes tributaris derivats de liquidacions de l'Administració Tributària.
 • Pagament de deutes tributaris amb període executiu iniciat i comunicada la provisió de constrenyiment
 • Venciment de terminis i fraccions d'acords i ajornament i fraccionament concedit
 • Procediments de subhastes i adjudicació de béns
 • Contestació de requeriments
 • Contestació a diligències d'embargament
 • Contestació a sol·licituds d'informació
 • Presentació d'al·legacions en els següents procediments: d'aplicació dels tributs, sancionadors, declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, de rectificació d'errors materials i de revocació.
 • Presentació d'al·legacions en procediment econòmic administratiu: interposició de recurs en via administrativa (en aquest cas, si es va iniciar abans del 18 març, es manté el termini originàriament concedit).

No còmput de terminis entre el 14 de març i el 30 de maig de 2020, en els següents procediments, ni a l'efecte de prescripció i caducitat:

 • Procediment sancionador
 • Procediment sancionador
 • Procediments d'aplicació dels tributs
 • Execució de les resolucions d'òrgans economicoadministratius.