Aclariment sobre els ERTO

Mediconsulting

2 abr. 2020

La casuística és variable, i malgrat ser mínims, estan sent aprovats expedients sol•licitats per força major de metges en activitat privada. Des de Mediconsulting estem treballant perquè així sigui, però no depenen de nosaltres les resolucions.

 

Aclariments en cas d'un ERTO aprovat:

 • En cas de concessió d’ERTO aprovat l'empresari no hauria de pagar la cotització a la Seguretat Social des del 16/03/2020
 • De les nòmines de les treballadores, un 70% es faria càrrec de l'Estat i el 30% restant seria voluntari, a càrrec de l'empresa, qui la podria pagar sota el concepte "bestretes", i un cop passada la situació procedir a regularitzar , amb el treballador, mitjançant el pagament d'una prima que compensi la bestreta i en permeti la deducció fiscal.
 • L'aplicació d'un ERTO no té repercussió a nivell cotitzacions ni antiguitat de les empleades i els treballadors no consumeixen temps d'atur.
 • El període de resposta d'aprovació o no d'un ERTO és de 5 dies laborables, en cas de silenci administratiu l’ERTO és positiu, és a dir es dóna per aprovat.
 • La interrupció d'aquesta situació de ERTO pot ser immediata.
 • Metges amb contractes laborals en centres de treball agafats a un ERTO, que els proposen incorporar-se a l'activitat mèdica amb contracte laboral. ¿Perdran la prestació derivada de l'ERTO?
  • Si el nou contracte laboral és de jornada completa, si perdran la prestació derivada de l'ERTO.
  • Si el nou contracte laboral és de jornada parcial, la prestació derivada de l'ERTE serà prorratejada.
  • S'aconsella en la mesura que es pugui, contracte mercantil de prestació de serveis (RETA o Mutual Mèdica)
 • Metges jubilats que estan percebent la pensió de jubilació als que els proposa incorporar-se a l'activitat mèdica amb contracte laboral ¿pot perdre o reduir la seva pensió de jubilació? Si és en l'àmbit ESTATUTARI, es permet la compatibilització. Fora d'aquest àmbit no es descarta que puguin reduir-se-la o perdre-la, s'aconsella en la mesura que es pugui, un contracte mercantil de prestació de serveis.