Prestació extraordinària per a treballadors autònoms (RETA) preguntes freqüents:

Mediconsulting

2 abr. 2020

Qui pot sol·licitar la prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada pel COVID-19?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el RETA que compleixi una de les 2 circumstàncies:

1-que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma. Queden exclosos

 • Autònoms que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials
  • Treballadors d'empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un ERTE de suspensió
 • Treballadors amb baixa per incapacitat temporal
  • Activitats que continuïn funcionant per teletreball

2- o la facturació del qual del mes de març 2020 es vegi reduïda, almenys, en un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior (setembre 2019 a febrer 2020).

 

S'haurà de justificar que la meva facturació s'ha reduït, almenys, en un 75% respecte al semestre anterior?

En principi sembla que només en el moment de la sol·licitud, amb una Declaració Jurada per part de l'Autònom, en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

Sembla que posteriorment podrà ser revisat i sol·licitat d'ofici, per part d'agents de la seguretat social o de l'Agència Tributària el llibre de registre de factures emeses i rebudes (ingressos i despeses).

Quan en el mes de març 2020 el treballador autònom NO porti d'alta en el règim els sis mesos naturals exigits, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat que porti donat d'alta.

 

On se sol·licita?

Amb caràcter general, la gestió d'aquesta prestació correspondrà a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la qual estigui adscrit el treballador o treballadora en el moment que curso la seva alta en el Règim d'Autònoms a la Seguretat Social RETA.

Amb caràcter general, tots els treballadors autònoms han de tenir cobertes de manera obligatòria les contingències professionals, les contingències comunes i el cessament d'activitat amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, des de l'1 de gener de 2019.

Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

 • ACTIVA MÚTUA 2008 - (núm. 003)
 • ASEPEYO - (núm. 151)
 • EGARSAT - (núm. 276)
 • FRATERNITAT - MUPRESPA - (núm. 275)
 • FREMAP - (núm. 061)
 • IBERMUTUA - (núm. 274)
 • MAC, MÚTUA D'ACCIDENTS DE CANÀRIES - (núm. 272)
 • MAZ, MÚTUA D'ACCIDENTS DE SARAGOSSA - (núm. 011)
 • MÚTUA BALEAR - (núm. 183)
 • MÚTUA D'ANDALUSIA I CEUTA - CESMA - (núm. 115)
 • MÚTUA INTERCOMARCAL - (núm. 039)
 • MÚTUA MUNTANYESA - (núm. 007)
 • MÚTUA NAVARRESA - (núm. 021)
 • MÚTUA UNIVERSAL, MUGENAT - (núm. 010)
 • MC MUTUAL - (núm. 001)
 • MUTUALIA - (núm. 002)
 • SOLIMAT - (núm. 072)
 • UMIVALE - (núm. 015)
 • UNION DE MÚTUES, UNIMAT - (núm. 267)

 

Els autònoms que tenen concertada la protecció per contingències professionals amb l'INSS, la gestió correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Per a sol·licitar aquesta prestació no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d'alta i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials

 

Què es cobrarà?

-si compleixen el període mínim de cotització

Es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada igual que en la prestació ordinària del cessament d'activitat, és a dir la mitjana de les bases per les quals s'hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors.

Com no s'exigeix el període de 12 mesos de cotització per a accedir a la prestació, quan aquest no s'acrediti la quantia de la prestació serà sempre equivalent al 70% de la base mínima de cotització del Règim d'Autònoms que serà aplicable també als Treballadors de la Mar (70% de 944,35€=661,04 €).

-si no es té el període mínim de cotització

Es percebrà el 70% de la base mínima de cotització vigent en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (944,40), sent 661 €.

 

Quant temps es percebrà la prestació extraordinària per Cessament d'Activitat

Durant un mes. Si l'estat d'alarma es prorroga durant més d'un mes, llavors la prestació es prorrogarà fins a l'últim dia del mes en què es finalitzi l'estat d'alarma, sempre que continuïn els requisits exigits per a la seva concessió.

Es tracta d'una prestació extraordinària ANÀLOGA A la de CESSAMENT D'ACTIVITAT. És una suspensió temporal d'activitat per la declaració de l'estat d'alarma, per la qual cosa els treballadors autònoms no tenen i no han de donar-se de baixa en l'Agència Tributària ni en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquest període de percepció de la prestació extraordinària per Cessament d'Activitat es considerarà com cotitzat i no es descomptarà dels períodes de prestació per Cessament d'Activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en un futur.

1.- Les sol·licituds per als treballadors autònoms les activitats dels quals quedin suspeses en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020 es podran realitzar des del 18 de març 2020 (entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020 de 18 de març).

2.- Les sol·licituds per als treballadors autònoms les activitats dels quals no s'han suspès i no han realitzat un ERTE de la seva plantilla, però han vist reduïda la seva facturació en, almenys, un 75% el mes de març respecte al semestre anterior, hauran de presentar les sol·licituds a partir del 01.04.2020, una vegada finalitzada la mensualitat a fi de poder tenir la facturació definitiva del mes i, per tant, poder acreditar aquesta reducció en la seva facturació.

S'ha de pagar la cotització corresponent als dies previs a la declaració d'estat d'alarma. No obstant això, si es pagués tot el mes per no haver-li estat concedida la prestació abans del gir de les quotes, la TGSS retornarà la part corresponent al període que estigués percebent la prestació de cessament d'activitat, aquesta devolució es farà d'ofici, però res impedeix a l'interessat la seva reclamació a través del sistema XARXA

El dret al percebre de la prestació serà amb efectes del 14 de març de 2020 data en què es va declarar l'Estat d'Alarma.

 

Quina documentació caldria presentar?

Aquells l'activitat dels quals es troba entre les suspeses pel RD 463/2020:

 • Sol·licitud de prestació.
 • Model 145 de dades al pagador.
 • Fotocopia DNI/NIE/Passaport.
 • Número de compte Bancària, codi IBAN.
 • Els dos últims rebuts de cotització.
 • Llibre de família en el cas de fills a càrrec.

A més d'aquesta documentació, quan la causa de la prestació sigui la disminució de la facturació hauran d'acreditar aquesta reducció. En el formulari de la pàgina web s'indicarà la documentació a presentar en cada cas.

 

El termini per a presentar la sol·licitud

De prolongar-se l'estat d'alarma durant més d'un mes, la durada de la prestació seria fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma. Com que en la data actual aquest estat d'alarma encara no aconsegueix el mes de durada, el termini continua sent fins al 14 d'abril.

 

Si tinc algun deute amb la Seguretat Social

La Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies naturals. Una vegada realitzat el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

El treballador autònom que té concedit l'ajornament de deute per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del Decret de l'estat d'alarma (14 de març 2020 –data suspensió de les activitats), es considera al corrent del pagament quant a les seves obligacions amb la Seguretat Social, per la qual cosa podrà accedir com en qualsevol prestació econòmica de la Seguretat Social.

 

Poden sol·licitar-la els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

 • En cas de realitzar la sol·licitud per reducció de la seva facturació, almenys, un 75% respecte al semestre anterior, seguint en funcionament l'activitat de l'empresa amb treballadors, poden sol·licitar aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat sense necessitat de tramitació de ERTE de l'empresa amb treballadors.
 • En cas de realitzar la sol·licitud per suspensió de l'activitat com a autònom, prèviament ha de tramitar ERTE de l'empresa amb treballadors.

 

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social?

Si estan de baixa mèdica, de maternitat, paternitat, cobrant la jubilació, etc. No podran cobrar la prestació extraordinària de cessament d'activitat.

Els autònoms en situació de jubilació activa no causen dret a la prestació extraordinària per Cessament d'Activitat.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat de l'autònom motivada per COVID-19 és incompatible amb l'ajuda oferta per la Generalitat de Catalunya. Ja que un requisit per a percebre l'ajuda de la generalitat és que no percebin cap altra font d'ingressos.

EXEMPLE:

• Treballador per compte d'altri(contracte laboral) que també és Autònom per compte propi, acollit al RETA per ser propietari de negoci propi

Treballador Pluriactiu que segueix vinculat a l'empresa per a la qual treballa per compte d'altri (sense que el seu contracte es vegi suspès o extingit), cobrant un salari, i suspèn activitat com a treballador autònom o veu reduïda la seva facturació, almenys, un 75%, a causa de l'estat d'alarma, SÍ QUE té dret a la prestació extraordinària del Cessament d'Activitat.

• Treballador Pluriactiu que causa baixa en el règim general o està afectat per un ERTE (contracte suspès o extingit), i al seu torn, suspèn activitat com a treballador autònom, o bé, veu reduïda la seva facturació, almenys, un 75%, a causa de l'estat d'alarma NO té dret a la prestació extraordinària del Cessament d'Activitat, perquè percep DESOCUPACIÓ (prestació econòmica inclosa dins del Sistema General de la Seguretat Social).

Aquesta prestació extraordinària per Cessament d'Activitat estableix una incompatibilitat amb la percepció de qualsevol prestació econòmica del Sistema de la Seguretat Social.

Si el treballador autònom està percebent la prestació extraordinària o causa dret a ella i ha ingressat les quotes posteriors al 14.03.2020

Podrà sol·licitar la devolució de les quotes ja ingressades a partir del 14.03.2020 (inclosos els recàrrecs, interessos de demora i costes en el seu cas).

En resum, es retornaran aquelles quotes que se superposin amb els dies del període durant el qual es té dret a la prestació extraordinària, sempre a sol·licitud de l'interessat a la TGSS (devolució d'ingressos indeguts).

 

La suspensió dels terminis per l'estat d'alarma

Implica que tots aquells actes administratius que es realitzen en l'àmbit d'aquest procediment han vist suspesos els terminis, per la qual cosa no es realitzaran, mentre duri tal suspensió. Això no implica que no s'hagi de cotitzar, ja que la liquidació i cotització estan exceptuades de la suspensió dels terminis, per la qual cosa les empreses i els treballadors han de cotitzar com han fet fins al moment. Tot això, sense perjudici que els treballadors que s'acullin a la prestació per cessament d'activitat, no tindran l'obligació de cotitzar.