Consulta les darreres novetats informatives en els àmbits laboral i fiscal

mediconsulting

26 maig 2020

Des de Mediconsulting  el mantenim al corrent de les darreres novetats en l'àmbit laboral i fiscal que poden ser del seu interès.

Àmbit laboral

Restabliment de l'activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament.

El Dilluns 11/05/20, es va publicar una Resolució de la Generalitat, derogant la Resolució que obligava els establiments sanitaris privats a romandre tancats, (excepte per a atendre urgències), i per tant, permetent reprendre l'activitat ordinària i programada, de manera escalonada.

El dimecres 13/05/20, el Govern central va publicar l'RD-Llei 18/20, mitjançant el qual ha establert unes noves mesures sobre els ERTEs que de forma molt resumida tractem d'exposar a continuació:

Estableixen dues categories d’ERTEs, els ERTEs TOTALS, i els ESTEs PARCIALS, tenint la consideració d’ERTE TOTAL aquell que contínua en les mateixes condicions que es va concedir, i ERTE PARCIAL, aquell en què s'hagi desafectat totalment o parcialment a algun treballador. Aclarir que, si hem desafectat totalment a tots els treballadors, l’ERTE estaria finalitzat, i per tant no estaríem en cap ERTE.

• Les empreses en ERTE (TOTAL o PARCIAL), poden prolongar la seva durada fins al 30/06/20.

• El manteniment d'un ERTE TOTAL, estarà vinculat al fet que subsisteixin els motius que van generar la sol·licitud i concessió de l’ERTE, i les quotes de Seguretat Social continuaran exonerades al 100%.

Per al cas de desafectar a algun treballador totalment o parcialment, l’ERTE es converteix en ERTE PARCIAL, i aquesta disposició concreta les següents exoneracions de les quotes de Seguretat Social, per als ERTES PARCIALS:

Mes de maig (es paga al juny)

 • 85% exoneració quotes treballadors desafectats.
 • 60% exoneració quotes treballadors NO desafectats.

Mes de juny (es paga al juliol)

 • 70% exoneració quotes treballadors desafectats.
 • 40% exoneració quotes treballadors NO desafectats.

• Per al cas de posar fi l’ERTE, per reincorporació total de tots els treballadors, no es preveu cap mena d'exoneració de les quotes de Seguretat Social.

• S'introdueixen regles per a poder encadenar un ERTE de Força Major amb un ERTE Productiu, però aquest últim no gaudirà d'exoneració de les quotes de la Seguretat Social, i els treballadors passaran a consumir els seus drets de prestacions per desocupació.

• S'aclareix i matisa el “compromís de manteniment de l'ocupació” durant 6 mesos, concretant que l'inici del període de 6 mesos s'inicia amb la primera desafectació, i només fa referència als treballadors inclosos en l’ERTE per força major, no considerant que existeix disminució del nivell d'ocupació, els acomiadaments declarats procedents, la finalització dels contractes temporals, la mort, jubilació o invalidesa del treballador, així com la baixa voluntària.

Comentaris:

En cas de continuar en ERTE TOTAL (és a dir sense efectuar cap mena de desafectació), continuarem amb exoneració total de les quotes de Seguretat Social però, atès que el 11/05/20 es va derogar la resolució de la Generalitat, (que ordenava el tancament de consultes), haurem d'estar en disposició de poder demostrar, arribat el cas, la nostra impossibilitat de reiniciar l'activitat ordinària i programada, ni si vulgui de manera escalonada, (contínua el desproveïment d’EPIs, estem fent obres de recondicionament del local, etc.).

• Per descomptat, insistirem en la nostra opinió que es posin en contacte amb el seu servei de prevenció de riscos laborals, perquè, preferiblement per escrit, els proporcionin els protocols i mesures de seguretat que han de prendre per al desenvolupament de les seves activitats.

 

Àmbit fiscal

Modificacions en l'impost sobre successions i donacions la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020

La Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, ha introduït modificacions importants en l'Impost sobre Successions i Donacions aplicable als fets imposables que es considerin produïts a Catalunya.

El passat 1 de maig del 2020 va entrar en vigor La Llei 5/2020, de 29 d'abril, importants increments en l'Impost sobre Successions i Donacions en 3 àmbits:

1) Augment de la quota tributària en les herències a favor de descendents, cònjuge i ascendents i parella estable (Grups I i II de la tarifa): S'ha reintroduït els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent en les herències en favor dels descendents, cònjuge i ascendents. Fins ara en tots aquests casos s'aplicava el coeficient multiplicador “1” a la tarifa de l'impost, mentre que amb aquesta reforma aquest coeficient multiplicador es va incrementant per trams fins al 1,2 en funció del patrimoni preexistent:

• De 0 a 500.000,00 €: 1,00

• De 500.000.01 a 2.000.000,00 €: 1,10

• De 2.000.000.01 a 4.000.000,00 €: 1,15

• Més de 4.000.000,00 €: 1,20

 

2) Modificació del règims de bonificacions en la quota: les bonificacions sobre la quota tributària resultant, que fins a era eren del 99% en cas que heretés el cònjuge o parella estable i entre el 99% i el 20% de bonificació en funció de la base imposable de l'herència en favor de descendents o d'ascendents, ara ha quedat entre el 99% i el 20% en tots els casos i en funció de l'escala següent:

a) Escala pels contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys).

 

Base imposable   Bonificació (%)   Resta base imposable   Bonificació marginal (%)  
0,00 0,00 100.000,00 99,00
100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00
3.000.000,00 57,37 en endavant 20,00

 

b) Escala per a la resta de contribuents del grup II (descendents de 21 anys o més, cònjuge, parella estable o ascendents):

 

Base imposable   Bonificació (%)   Resta base imposable   Bonificació marginal (%)  
0,00 0,00 100.000,00 60,00
100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 en endavant 0,00

 

3) Pèrdua del dret a bonificació del 95%: és incompatible la reducció del 95% en l'Impost de Successions per empresa familiar, amb la bonificació general en quota que afecta la resta del patrimoni. Importància en el cas d'empresa familiar que compleixi els requisits de la bonificació, l'empresa familiar haurà de separar l'activitat empresarial amb la patrimonialitat sobrevinguda, per l'augment dels actius financers, com a immobles no afectes a l'activitat o per a ús dels socis. Es pot donar el cas de successions que no puguin aplicar la reducció del 95% en l'impost de successions per empresa familiar, perquè en l'herència existeixen altres béns de major import que no podrien gaudir de la bonificació si s'accedís a la reducció del 95% per l'herència de l'empresa, és a dir caldrà calcular i programar molt bé el que més convingui des del punt de vista tributari.

A partir d'ara ens trobarem amb casos en els quals serà molt més convenient efectuar donacions en vida que esperar a la defunció, de tal manera que amb una bona programació i amb una mica de temps, l'estalvi podria ser molt considerable en l'impost de successions.

L'Ajuntament de Barcelona ofereix una ajuda de 300 € a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la COVID-19, si han disminuït més d'un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el seu establiment o negoci per a complementar-se amb les ajudes transmeses per altres administracions. Es pot sol·licitar del 30 de maig al 30 de setembre.

Ho poden sol·licitar:

 • Persones donades d'alta en RETA.
 • Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.
 • Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l'Estat espanyol, el Reial decret llei 8/2020 del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.

La Prestació Econòmica Extraordinària ha estat reconeguda a:

 • Autònoms/as titulars de negocis tancats per l'Administració per motiu de l'estat d'alarma, com són els comerços al detall (excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, centres veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions).
 • Autònoms/as de qualsevol activitat que hagin sofert una caiguda d'almenys un 75% en els ingressos del mes de març de 2020, en comparació amb la mitjana dels últims 6 mesos.

Es requereix:

 • Introduir les dades i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant en el formulari.
 • Generar instància de sol·licitud.
 • Registrar (i signar) la instància generada a través de l'Oficina virtual de tràmits.