Nota informativa: ajudes econòmiques i novetats en l’Àmbit Fiscal, Mercantil i Laboral

Mediconsulting

26 març 2020

Arran de l'aprovat el Reial Decret de 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i amb la finalitat d'intentar resoldre els dubtes als nostres clients a Mediconsulting, repassem algunes de les novetats en relació amb les mesures adoptades pel Govern de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica:

 

 

Ajudes per Autònoms i Pimes:

Financeres, es podran demanar ICO

L'Institut de Crèdit Oficial ( ICO) , en col·laboració amb les entitats financeres garantirà una línia d'avals per a les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics de l'COVID-19,

- sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. -Per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

- l'aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys.

El cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics, serà assumit per les entitats financeres.

- Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020. Per a això, hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les quals l'ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

- Ajuda de 2000,00 € per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,

Només es podrà sol·licitar Telemàticament, a partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.S'hauran d'aportar documents oficials que ho demostrin.

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

Més informació a: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

treballautonom.tsf@gencat.cat

TEL.: 93 228 57 57

-Prestació extraordinària de la Seguretat Social per a autònoms afiliats al RETA per cessament d'activitat per Covid-19.

Beneficiaris
 • Aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, des del 14 de març de 2020, o bé fins al DARRER DIA en què finalitzi l'estat d'alarma.
 • Podran sol·licitar aquesta prestació extraordinària qualsevol treballador autònom (Persona física, Soci de societat, Administradors, Soci de cooperativa, Soci de comunitat de béns, familiar col·laborador...,).
Requisits per a tenir dret a la prestació
 • Estar afiliat i en alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l'estat d'alarma.
 • No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat de treballador autònom (per tant, encara que tingui tarifa plana o bonificació, també tindran dret a la present prestació).
 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat (Model 036 o 037)
 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa en TGSS.
 • Estar al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social (de no estar-ho, se li facilitarà el pagament).
 • La pot sol·licitar tot autònom l'activitat del qual s'hagi vist suspesa amb motiu del Reial Decret 346/2020 o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%, respecte al semestre anterior.
 • Si es tenen treballadors a càrrec, ha de realitzar un ERTE i, a més, sol•licitar el cessament d'activitat.
 • No s'exigeix carència mínima per accedir a aquesta prestació extraordinària.
 • La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.
 • La prestació extraordinària per cessament d'activitat tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior el mes.
 • El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
Quantia de la prestació
 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència, per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35 €).
 • La durada de la prestació és d'1 mes prorrogable fins a la fi de l'estat d'alarma.
 • S'apliquen els mateixos criteris que en els supòsits generals de cessament pel que fa als límits màxims i increments per fills a càrrec (1.098,09 sense fills, 1.254,86 amb un fill i 1.411,83 amb dos o més fills, tot això referit a una jornada completa, és a dir a mitja jornada els límits a la meitat).
 • Si la sol·licitud és per disminució en els ingressos de l 75 %, només demanaran una declaració jurada.

 

Àmbit Fiscal:

No s’han ajornat, ni suspès la presentació i pagament d'Impostos del 1T 2020, ni RENDA 2019. Però es podrà sol·licitar: Ajornaments de deutes tributaris i autoliquidacions, quan el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020, fins al dia 30 de maig de 2020.

Requisits:

* Que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 € en l'any 2019.

* El termini serà de sis mesos

* No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos.

* Màxim es podran ajornar 30.000 €.

Ajornament de la taxa turística, fins al 20 d'octubre de 2020, de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics (taxa turística) corresponents al període d'1 d'octubre de 2019 a 31 de març de 2020.

Ajornament de pagaments derivades de liquidacions tributàries per comprovació de Gestió tributària, inspeccions, pagaments fraccionats. En general si té una carta de pagament notificada del l'administració publica en vigor:

 • Anterior al 18 de març de 2020 pot ajornar el pagament fins al 30 d'abril de 2020.
 • Posterior al 18 de març de 2020 pot ajornar el pagament fins al 20 de maig 2020.

Generalitat de Catalunya suspensió, fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma, de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya: Impost Successions i Donacions, Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, etc.

 

Àmbit Mercantil:

• Registre Mercantil: Es determina la suspensió dels terminis de caducitat dels assentaments de presentació del Registre Mercantil.

• Modificació dels terminis de formulació, aprovació i dipòsit de comptes anuals. Se suspèn el termini de formulació de comptes anuals, que s'ha de fer dins dels tres mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma. En conseqüència, el termini per a l'aprovació dels comptes anuals serà de tres mesos a comptar de la finalització de l'anterior termini.

• Reunions de l'Òrgan d'Administració. Es podran celebrar per videoconferència o per escrit i sense sessió, encara que els estatuts socials no prevegin aquesta possibilitat.

 

Àmbit Laboral:

Procediments de suspensió de contractes de treball i reducció de jornada per causa de força major. Les suspensions de contracte i reducció de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic, i en general de la mobilitat de les persones i/o mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major. Art 22 R.D 8/2020.

En aquest cas l'empresa queda exempta de l'abonament de l'aportació empresarial. La indicada exempció, serà del 100% quan l'empresa ocupi menys de 50 persones treballadores i de l 75% en el cas de 50 o més persones treballadores.

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció

Es reforça la intervenció de les entitats sindicals més representatives. S'atribueix als agents socials la competència, en absència de representació legal dels treballadors, per a la negociació durant el període de consultes.

 • El període per a la formació d'aquesta comissió negociadora serà d'un termini de 5 dies.
 • El període de consultes, entre la representació de l'empresa i els treballadors, no ha d'excedir el màxim de 7 dies.
 • L'Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social haurà també evacuar-se en l'improrrogable termini de 7 dies.

Mesures de protecció per desocupació

• En els supòsits en què l'empresa realitzi un ERTO (Art 47 Estatut dels Treballadors).

Es reconeixerà el dret a la prestació per atur als treballadors, encara que no tinguin el període de cotització mínim necessari i no computarà el temps en què es percebi la prestació per desocupació que porti la seva causa immediata en aquestes circumstàncies extraordinàries, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

• La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels 180 últims dies cotitzats o, si no el període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal d'atur.

La quantitat de la prestació serà del 70% els primers 180 dies i el 50% el temps restant, no podent-se superar els següents límits màxims, segons si el treballador té fills o no.

• Quantia màxima 175% de l'IPREM (1.098,09 € el 2020) sense fills; 200% (1.254,96 € el 2020) amb 1 fill i 225% (1.411,83 € el 2020) si amb dos o més fills.

• Quantia mínima del 80% de l'IPREM (501,98 € el 2020) si no es té fills o de l'107% (671,40 € el 2020) en cas de tenir fills.

Salvaguarda l'ocupació

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu la normativa estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Des de Mediconsulting desitgem que aquesta situació pugui finalitzar al més aviat possible. Agraïm la tasca incondicional del col·lectiu mèdic.