Dubtes laborals i fiscals davant el COVID-19

Mediconsulting

16 març 2020

Amb la finalitat d'intentar resoldre els dubtes que puguin anar sorgint als nostres clients en aquest moment d'incertesa a causa del virus COVID-19, a continuació s'exposen una sèrie de situacions amb que poden trobar-se en el desenvolupament de la seva activitat professional, tenint en compte que a causa de la situació d'excepcionalitat, la majoria són mesures provisionals que requereixen un desenvolupament legislatiu posterior.A MEDICONSULTING intentarem donar la resposta que podem oferir davant de cada cas, a l'espera que s'adoptin noves mesures per les autoritats.

En el BOE del 14 de març de 2020, s'ha publicat el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La declaració de l'estat d'alarma afecta a tot el territori nacional durant 15 dies naturals.

Se suspèn l'obertura al públic de locals i establiments al detall, a excepció dels establiments d'alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

Si disposa de CITA PRÈVIA a un estament públic: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA , SEGURETAT SOCIAL, GENERALITAT DE CATALUNYA, REGISTRE MERCANTIL, RENOVACIÓ DNI, etc. sàpiga que les oficines romanen TEMPORALMENT TANCADES per a atenció presencial.

 

FISCAL SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS I ADMINISTRATIUS:

Actualment estan en vigor i exigibles totes les obligacions tributàries tant materials com formals; l'incompliment de les obligacions incorrerà en sanció. No obstant això, se suspenen els terminis i s'interrompen els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat d'alarma. La dita suspensió no afectarà els procediments i resolucions referits a situacions estretament vinculades amb els fets justificatius de l'estat d'alarma. Si té un procediment obert amb l'Administració Tributària s’ajorna, no la presentació d'impostos.

En general, els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret queden suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma.

El RDL 7/2020, de 12 de març contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments de pagaments d’impostos per a PIMES i autònoms.

Ajornament en l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de les quals el termini d'ingrés i presentació finalitza entre el 13 de març i el 20 de maig de 2020. És un requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 € l'any 2019. Les condicions de l'ajornament són les següents:

a) el termini serà de sis mesos.

b) no es meritaran interessos durant els primers tres mesos de l'ajornament.

c) S’ha d'especificar clarament" Aplazamiento RDL"

d) detallar la data del 1r pagament.

e) marcar la casella "Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19."

El govern de l'Estat ha anunciat que en el proper Consell de Ministres (previst el dimarts 17/03/2020) s'aprovaran noves mesures de suport econòmic i científic, que se sumaran a les ja actives en el "Plan de Choque Económico" que es va iniciar el passat 10 de març. En concret s'han anunciat mesures de suport als treballadors autònoms, empresaris, famílies i col·lectius vulnerables; flexibilitat dels mecanismes d'ajustament temporal d'activitat per evitar acomiadaments; suport a l'activitat econòmica de les empreses per garantir la liquiditat i suport a la investigació de la vacuna del coronavirus.

 

LABORAL EL PAPEL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

És obligat atendre les recomanacions per a les empreses i treballadors sobre actuacions vinculades a situacions produïdes pel coronavirus que hagin estat dictades per les autoritats sanitàries i laborals. No obstant això, en compliment estricte de la llei de prevenció les empreses han de requerir assessorament específic en aquest tema als seus serveis de prevenció perquè, en compliment de l'art. 31.3 LPRL i 19 del seu Reglament compleixin amb la seva labor de suport, tant més en aquestes circumstàncies. Aquest aspecte és molt important perquè, en cas de conflicte, l'empresa hauria complert com a mínim la seva responsabilitat preventiva, sense perjudici que, si és el cas, hagi d'adoptar aquelles mesures que li indiqui tal servei. En tot cas, és recomanable sol·licitar assessorament al servei de prevenció quant a quines mesures concretes poden adoptar-se i preparar un protocol de mesures que, a manera de resum, reculli les que van especificant les autoritats i que siguin publicitades entre els treballadors. En aquest protocol caldrà establir com cal actuar si hi ha sospita d'infecció, tant des del punt de vista individual com col·lectiu. Es recomana demanar per escrit a les empreses de prevenció de riscos laborals les mesures de seguretat, per a minimitzar el risc d'eventuals sancions, recàrrecs, etc. derivats de possibles contagis.

 

POSSIBLES SITUACIONS LABORALS

Davant de tota aquesta situació d'estat d'alarma, les normes estatals i autonòmiques i les mesures que ja han estat aprovades en el moment actual, i les mesures o normes que es preveu s'aprovin en un o dos dies, les preguntes més freqüents que ens fem són les següents:

Què passa si el meu centre de treball o activitat està afectada per una obligació de tancament i/o de suspensió d'activitat des del 14 de març de 2020 durant un període 15 dies naturals? O què passa si l'activitat del treballador de l'empresa es realitza exclusivament en altres centres de treball d'altres empreses que han estat obligades al tancament i/o suspensió d'activitats?

L'Estatut dels Treballadors preveu que l'empresa pot decidir suspendre els contractes de treball o reduir la jornada, a causa de l'existència d'una força major. La força major temporal com a causa de suspensió dels contractes de treball, exigeix un requisit de procediment, consistent en què la mateixa ha de ser prèviament constatada per l'autoritat laboral en un expedient de regulació i d'ocupació, qualsevol quin sigui en nombre de persones treballadores afectades.

El procediment s'inicia mitjançant sol·licitud de l'empresa adreçada a l'autoritat laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris, i simultània comunicació als representants legals dels treballadors, els quals ostenten la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació del procés. L'autoritat laboral ha de recavar, amb caràcter preceptiu, informe de la ITSS i ha de dictar una resolució en el termini màxim de 5 dies a comptar des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre.

La resolució de l'autoritat laboral ha de limitar-se a constatar l'existència donada la força major al·legada per l'empresa, corresponent a l'empresa la decisió sobre l'extinció dels contractes o de l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que sortiran efectes des de la data del fet causant de la força major. L'empresa ha de donar trasllat de la decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral.

En el cas d'extinció, l'autoritat laboral que constati la força major pot acordar que la totalitat o una part de la indemnització sigui satisfeta pel Fons de Garantia Salarial, sense perjudici del dret d'aquest a rescabalar-se de l'empresari.

Faltarà veure si dins de les mesures que el govern de l'estat té previstes, es decideix flexibilitzar i agilitzar aquests tràmits, millorar les prestacions de l'atur dels treballadors que vegin suspès o reduït el contracte de treball per causa de força major pel covid-19 i agilitzar el procés de reconeixement de prestacions, ajudar a les empreses o bonificar la quota empresarial de la seguretat social durant aquests períodes de suspensió de contractes o reducció de jornada.

La recomanació per a l'empresa és presentar tan aviat com sigui possible la sol·licitud davant de l'autoritat laboral i restar a l'espera de la resposta de l'administració.

Els treballadors afectats per una suspensió del contracte o reducció de jornada, no podran fer cap sol·licitud de prestacions d'atur fins que no hi hagi una resposta de l'administració a la sol·licitud efectuada per l'empresa.

 

Què passa si el meu centre de treball o activitat es veuen afectats, de manera indirecta, per les conseqüències de la situació de l'estat d'alarma pel coronavirus?

En el cas que l'estat d'alarma afecti de manera considerable a l'activitat de l'empresa, sense estar obligada al tancament, es considera que l'empresa no podrà acudir al procediment de sol·licitud de la constatació de l'existència d'una força major, i podrà iniciar altres mesures que li permetin ajustar la plantilla a les seves necessitats actuals.

Entre d'altres, les següents:

- Acord individual amb la persona treballadora per modificar qualsevol aspecte de la relació contractual que permeti superar la situació, que pot ser temporal o indefinida.

- Extinció individual o col·lectiva del contracte de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

- Suspensió o reducció de contractes per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

- Modificació substancial de condicions de treball, de caràcter individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció.

Les mesures d'extinció de contractes de treball o de modificació substancial de les condicions de treball han de ser col·lectives, essent necessari la tramitació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació, quan la mesura afecta almenys a un nombre de 10 treballadors en empreses que ocupin a menys de 100 treballadors, o el 10 per 100 del nombre de treballadors en empreses que ocupin entre 100 i 300 treballadors, o 30 treballadors en les empreses que ocupin a més de 300 treballadors.

En qualsevol cas, l'empresa, segons la seva capacitat econòmica i la seva capacitat organitzativa que disposi, així com capacitat de negociació amb les persones treballadores, pot superar aquesta situació amb altres mesures que li permetin mantenir la seva activitat i/o sense que la gestió de la crisi afecti la situació dels treballadors, introduint per exemple mesures de flexibilitat en la jornada o en el calendari laboral, o introduint per exemple el teletreball que permeti la continuïtat de la prestació laboral, o altres, sense necessitat d'acudir a alguna de les altres mesures comentades anteriorment.

 

L'absència del treballador per cura de fills a conseqüència del tancament dels col·legis. No hi ha un permís retribuït que contempli aquest supòsit?

Caldrà acudir als supòsits legals que regulen les excedències, suspensions o reduccions de jornada per guarda legal.

 

El contagi d'un treballador, accions immediates

El treballador contagiat ha de dirigir immediatament als serveis mèdics oficials i es considera que es troba en situació de baixa mèdica, havent d'informar a l'empresa tant de la seva situació d'IT com de la causa (per coronavirus) que l'ha provocat.

L'empresa ho ha de comunicar a les autoritats sanitàries, identificarà les persones de la seva àrea o zona de treball i/o aquelles amb les que s'hagi pogut tenir contacte i seguirà les instruccions que li marqui aquella autoritat.

L'empresa ha de posar en coneixement del servei de prevenció i netejar i desinfectar les superfícies, eines... que hagués pogut utilitzar la persona infectada.

La baixa per aquesta causa es considera assimilada a accident de treball.

 

El contagi ha pogut estendre a tot el centre de treball i es decreta aïllament

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha aprovat el Criteri 2/2020, de data 26 febrer 20 pel qual s'acorda que els treballadors que es vegin afectats pels períodes d'aïllament (quarantena) a conseqüència del coronavirus seran considerats en situació d'incapacitat temporal.

 

El nivell d'absentisme de la plantilla impedeix la continuïtat de l'activitat

Es pot acudir a la contractació temporal mitjançant el contracte d'interinitat o, en funció de la decisió empresària promoure un tancament patronal per força major. Ara bé, caldrà justificar exhaustivament que els nivells d'absentisme són de suficient entitat per promoure aquest tancament. Aquesta possibilitat, però, tindria millor encaix en activitats industrials relacionades amb el treball just in time i la seva afectació al principi de la cadena de producció.

 

Existeix una forta caiguda d'activitat, però s'ha de mantenir el centre obert o part de l'activitat ha de continuar

Si l'empresa no pot mantenir la seva activitat productiva normal es pot acudir a un Expedient de Suspensió temporal dels contractes (cessament total d'activitat) o bé de reducció de jornada (cessament parcial de les activitats).

 

MESURES LABORALS ALTERNATIVES

Recomanació genèrica d'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

L'autoritat laboral recomana preferentment, quan la situació preventiva així ho requereixi, prioritzar l'ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa per a la realització de la feina, a les reunions presencials, desplaçaments i viatges. Les TIC propicien l'adaptació organitzativa substitueixen la ubicació física en el centre de treball minimitzant el risc, per mitjà de la feina.

 

Teletreball, i treball a distància (flexibilitat locativa)

L'autoritat laboral també recomana, i preferentment quan la situació preventiva ho requereixi, vehicular mesures de flexibilitat, com ara el teletreball en els casos en què sigui possible i ho permeti l'activitat o sector, així com el treball a distància. Si el teletreball no està regulat en el conveni col·lectiu d'aplicació, es recomana pactar o negociar la seva utilització amb caràcter temporal, així com la forma de prestació d'aquest treball i, si escau, el proveïment dels mitjans necessaris per dur-lo a terme.

 

Mesures alternatives

Com s'ha dit no hi ha un permís retribuït que contempli aquest supòsit. Ara bé, quan hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre amb les premisses de l'acord, la temporalitat i l'equilibri, cal establir mesures com: - Ajustaments de la producció: acordar bosses horàries per flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives. - Possibles adaptacions del calendari laboral. - Programació o reprogramació d'activitats formatives i / o informatives. - Redistribuir la jornada laboral, d'acord amb la regulació laboral i convencional. - Establir sistemes de permisos que permetin l'ajustament de la càrrega de treball. - Establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball.

 

En la situació existent, ¿cal concedir vacances als empleats?

Sí, des de la premissa de la voluntarietat per part de l'empleat. L'art. 38 de l'Estatut dels Treballadors pren com a premisses, pel que fa a la forma de gaudir dels períodes de vacances, la fixació de comú acord entre empresari i treballador amb 2 mesos d'antelació.

 

En què consisteix la reducció de jornada per cura de fills?

Qui per raons de guarda legal tingui a càrrec seu directe algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella. (Art 37 de l'Estatut dels Treballadors). La concreció horària i la determinació de les reduccions de jornada correspondran a la persona treballadora dins la seva jornada ordinària. La persona treballadora, excepte força major, ha d'avisar a l'empresari amb una antelació de 15 dies o la que es determini en el conveni col·lectiu aplicable, precisant la data en què iniciarà i finalitzarà la reducció de jornada.

 

Reducció de jornada per cura de familiars?

Tindrà el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda. Com en el cas anterior la concreció horària i la determinació de les reduccions de jornada correspondran a la persona treballadora dins la seva jornada ordinària.

 

Supòsits d'adaptació de la jornada

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions han de ser raonables i proporcionades tant a les necessitats del treballador com de l'empresa.

 

ACORD PATRONAL I SINDICATS PER LEGALITZAR "ERTES EXPRÉS" PER FER FRONT A L'ALERTA SANITÀRIA

Les confederacions d'empresaris i els sindicats han acordat plantejar solucions conjuntes a Govern per pal·liar les mesures de xoc amb què es tracta de frenar l'alerta sanitària pel coronavirus. CEOE, CEPYME, UGT i CCOO posen com a primer punt de les seves mesures una nova regulació dels expedients temporals que les empreses poden aplicar sobre les seves plantilles, així com el fet que es bonifiquin les cotitzacions a la seguretat social o, entre altres, que els treballadors puguin accedir a la prestació per desocupació sense període de carència (independentment del temps cotitzat amb anterioritat) i, no consumit en prestacions per desocupació anteriors).

El Govern ha anunciat diferents mesures però encara no han estat publicades en els butlletins oficials.Des de MEDICONSULTING SAU treballarem per mantenir-los informats i donar suport als nostres clients. Agrair al col·lectiu mèdic l'esforç que estan realitzant lluitant sense descans, contra el coronavirus.