Fals autònom: què és, riscos i sancions

Mediconsulting

23 juny 2023

Els falsos autònoms són aquelles persones que, malgrat treballar sota un contracte formalment mercantil o civil però que presten serveis que es corresponen amb una relació de caràcter laboral, realitzen els seus serveis per a una empresa sota les mateixes condicions que si es tractés d'un treballador per compte d’altri. 

Tenir un treballador com a autònom, però que, està realitzant activitats d'igual forma que un treballador de plantilla, implica frau de llei, i podria originar greus conseqüències per a l'empresa infractora que, en cas de ser detectades per la Inspecció de Treball, poden suposar per als empresaris (ocupadors), importants repercussions econòmiques exigint el pagament de les quotes dels últims quatre anys més recàrrecs, interessos i costos que poden ser fins al 50 %. 

   

Criteris tècnics de la Inspecció de Treball per al sector mèdic

Si bé és cert que l'article 8.1 de l'Estatut dels Treballadors preveu que es presumirà l'existència d'un contracte de treball per compte d'altri quan es presta un servei dins de l'àmbit d'organització i direcció d'un altre, la Prefectura de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha dictat diverses instruccions, (Criteri Tècnic 79/2009), per a aclarir els conceptes a tenir en compte per al correcte enquadrament dels professionals sanitaris. A continuació detallem els criteris que han de tenir els contractes laboral i mercantil:

 

Criteris que caractetrizen les relacions laborals per compte d’altri  

 • Contractació: habitualment existeix un contracte escrit, però en el cas d'existir la relació laboral i NO existir contracte escrit, se suposa que el contracte és indefinit i a jornada completa, i es regeix plenament per les normes de l'Estatut dels Treballadors (ET), pel Conveni Col·lectiu aplicable i per la resta de les normes laborals i de seguretat Social.
 • Retribució: el treballador cobra un salari al qual s'aplica una retenció fiscal segons les taules de retenció fixades per l'Agència Tributària. I una deducció de Seguretat Social a càrrec del treballador (6,35 %); no obstant això, poden existir retribucions variables que no contradiuen l'existència d'una relació laboral.
 • Règim del treballador: l'empresari, quan contracta a un treballador, l'ha de donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social. Les quotes de la Seguretat Social les paga principalment l'empresari (33 %) i una altra petita part el treballador (6,35 %).
 • Contractació: habitualment existeix un contracte escrit, però en el cas d'existir la relació laboral i NO existir contracte escrit, se suposa que el contracte és indefinit i a jornada completa, i es regeix plenament per les normes de l'Estatut dels Treballadors (ET), pel Conveni Col·lectiu aplicable i per la resta de les normes laborals i de seguretat Social.
 • Retribució: el treballador cobra un salari al qual s'aplica una retenció fiscal segons les taules de retenció fixades per l'Agència Tributària. I una deducció de Seguretat Social a càrrec del treballador (6,35 %); no obstant això, poden existir retribucions variables que no contradiuen l'existència d'una relació laboral.
 • Dependència: s'entén aquesta dependència quan existeixen algunes d'aquestes circumstàncies:

- El centre/empresa fixa els honoraris i preus.

- Poder sancionador de l'empresari al treballador.

- Utilització dels mitjans i materials de l'empresa.

- Lloc de treball en el centre de l'empresari contractant.

- Inserció del treballador en l'organització de treball de l'empresari que s'encarrega de programar la seva activitat.

- La clientela és del centre sanitari i no del propi professional.

- Necessitat de donar compte a l'empresari del treball realitzat, controlant aquest el resultat de l'activitat

- Caràcter personal: no és possible la substitució de la persona del treballador com a contrapart d'un mateix contracte de treball.

- Indemnització: si finalitza la relació laboral es pot tenir dret a una indemnització.

- Alienitat: els fruits del treball es transfereixen a l'establiment sanitari i no al professional. 

 

Criteris que caractetrizen les relacions mercantils 

En una relació mercantil es donen els següents criteris:

 • Règim del treballador: l'autònom ha de donar-se d'alta en el Règim especial de Treballadors Autònoms (RETA) o, en el cas dels metges, en el Règim alternatiu de Mutual Mèdica, mitjançant el producte alternatiu MEL. Les quotes de Seguretat Social, o de la Mutual Mèdica, les paga íntegrament l'autònom.
 • Contractació: no és obligatori un contracte escrit.
 • Retribució: es col·labora a canvi d'una minuta professional (rendiment d'activitat econòmica) a la qual s'aplica una retenció fiscal fixa del 15 %, (pot ser del 7 % els dos primers anys d'activitat).
 • Independència: l'autònom no treballa sota la direcció de l'empresari. S'entén aquesta independència quan existeixen algunes d'aquestes circumstàncies:

- Realitza l'activitat dins de la seva pròpia organització, amb llibertat horària i amb autonomia.

- L'autònom presta els seus serveis amb els seus mitjans i organització pròpia.

- La clientela és del propi professional.

- No existeixen ordres ni una direcció per part de l'empresari. Es treballa dins de la pròpia organització del professional, amb llibertat horària, amb autonomia i independència. L'empresari no té la potestat de sancionar.

 • El caràcter personal no existeix: per al cas que no pugui prestar els seus serveis, serà el professional el que designi qui li substitueix i la retribució del substitut seran al seu càrrec.
 • Indemnització: quan finalitza la relació mercantil, el col·laborador no pot exigir una indemnització.
 • No hi ha alienitat: el resultat del treball pertany a l’autònom.

 

Riscos que corre l’empresa o empresari si no té ben determinada la col·laboració professional 

Les lleis s'han endurit en els últims anys, establint fortes sancions per contractar falsos autònoms. Aquestes depenen del grau que es determini, podent ser les següents:

- Sanció de grau mínim: entre 3.126 € i 6.250 €

- Sanció de grau mitjà: entre 6.251 € i 8.000 €

- Sanció de grau màxim: entre 8.001 € i 10.000 €

Això és només la multa que ha de pagar l'empresa en cas de detectar-se la irregularitat d'un fals autònom, però hi ha altres sancions a afegir:

- Alta immediata del treballador en el Règim General de la Seguretat Social com a treballador per compte d'altri

- Pagament de totes les quotes corresponents al mateix temps que el treballador hauria d'haver estat figurant com a assalariat en els últims 4 anys

- Recàrrec d'entre el 100 % i el 150 % per a cada quota

- Delicte penal en cas que les quotes no pagades aconsegueixin els 50.000 €

- Indemnització per acomiadament d'un fals autònom. Abonar una indemnització per acomiadament improcedent en cas de reclamació d'acomiadament per part del fals autònom al final de la relació laboral. Es considerarà l'existència de contracte laboral des que es van donar les característiques laborals en la relació.

- Fer front a la possible reclamació de les cotitzacions en règim general dels últims quatre anys o des que el professional hagi començat a prestar els seus serveis, amb els seus corresponents recàrrecs, quanties que poden arribar fins al 50% de l'abonat al col·laborador, en aquest període de temps, així com les vacances que li haurien d'haver correspost durant la seva activitat. 

 

Pel que fa als col·laboradors, aquests no tindrien repercussions econòmiques, tret que estiguin cobrant la pensió de jubilació, la qual cosa podria arribar a suposar la devolució de la pensió de jubilació dels últims 4 anys (pel seu import brut).

En definitiva, caldrà estudiar cada cas per a determinar quin tipus d’enquadrament correspon (laboral o mercantil), en funció de la configuració efectiva de les condicions establertes entre les parts, i no de com les hagin denominat les parts.

 

Des de MEDICONSULTING aconsellem revisar la situació que pots tenir. El nostre equip especialista està a la teva disposició per a aclarir els dubtes que puguin sorgir-te sobre aquest tema. Emplena el següent  formulari i et contactarem per a analitzar la teva situació.

 

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.