Principals obligacions d'una Societat Mercantil

Mediconsulting

25 maig 2023

Alta a Hisenda

El primer que s'ha de fer és tramitar l'alta a Hisenda, a través del Model 036, per a la inscripció en el cens d'empresaris, professionals i retenidors. Durant el procés de constitució de la Societat Limitada s'haurà obtingut el Número d'Identificació Fiscal de la Societat (NIF) i, en el moment en què la societat quedi definitivament inscrita al Registre Mercantil corresponent, caldrà sol·licitar el NIF definitiu en el termini d’un mes des de la seva inscripció. La documentació que caldrà aportar és la següent: 

- còpia de l'escriptura pública o document fefaent de la seva constitució;

- còpia dels estatuts socials o document equivalent; 

- certificació de la seva inscripció en el Registre Mercantil.

 

Impostos i tributs al que està, amb caràcter general, subjecte una Societat Mercantil

En relació amb les declaracions fiscals que ha de realitzar una Societat Limitada, en destaquen:

L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

Una Societat mercantil pot realitzar activitats subjectes o exemptes a IVA.  En cas de realitzar activitats subjectes al referit impost, amb caràcter trimestral s’haurà de presentar la corresponent autoliquidació declarant l’IVA repercutit i, si escau, l’IVA suportat.

- L'IVA repercutit és l’impost que s’inclou en la factura emesa per la societat i que el client al qual s’han entregat els béns o s’han prestat els serveis ha pagat. 

- L'IVA suportat és aquell que la societat ha pagat als seus proveïdors. En funció de si l’activitat de la societat està totalment o parcialment subjecte a IVA, es podrà deduir tot o part de l’IVA suportat. Si l’activitat de la societat està exempta d’IVA (és a dir, que no es repercuteix IVA als clients), no serà possible deduir res de l’IVA suportat.

Hi ha obligació de presentar un resum anual, que no és més que una declaració informativa que recull totes les operacions i dades informades durant l’any a les liquidacions periòdiques.

Recordem que l'IVA és un impost indirecte que grava el consum final. L’assistència mèdica, quirúrgica i sanitària  son serveis exempts d’IVA. 

 

L'Impost de societats (IS) 

L'Impost de Societats és un tribut que grava els beneficis obtinguts per les societats mercantils durant el desenvolupament de la seva activitat. Podríem dir que seria  l’equivalent a l'IRPF en persones físiques. A l'hora de confeccionar aquest impost és important conèixer quins ingressos i quines despeses són fiscalment imputables i, sobretot, deduïbles. 

La declaració anual d’IS s’ha de presentar durant els 25 dies següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (sol ser durant el mes de juliol).

Durant l’any, si escau, les societats han de presentar 3 pagaments a compte de l’Impost final.

L’obligació de presentar model per l’Impost de societats cada any es manté encara que la societat no tingui activitat.

 

Retencions IRPF 

Les societats limitades no són subjectes passius per IRPF, però sí que són responsables de retenir a compte del referit impost respecte d’algunes rendes que paguen. Per exemple, sobre els salaris pagats als treballadors, rendiments d’activitats econòmiques pagats a professionals, dividends pagats als socis, etc.

En el moment de pagar rendiments subjectes a IRPF, l’empresa haurà de calcular i practicar la retenció corresponent i ingressar-la, amb periodicitat trimestral a Hisenda. 

Anualment la societat haurà de presentar resum anual de totes les rendes subjectes a IRPF satisfetes i de les retencions practicades.

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 

Totes les empreses estan obligades a donar-se d’alta en un epígraf d’activitat, però només aquelles amb una facturació superior a un milió d’euros estaran obligades al pagament d’aquest tribut. 

 

Declaració Anual d'operacions amb tercers  

Si la societat realitza operacions amb tercers per import superior a 3.005,06 euros, amb caràcter general es generarà l’obligació de presentar el Model 347. Cal tenir en compte que aquesta quantia és anual i amb IVA inclòs, per la qual cosa una operació de 2.500 euros (que amb IVA ascendeixi a 3.025 euros) ja haurà de declarar-se en el model informatiu.

 

Altres obligacions  

Comptabilitat 

Totes les societats han de portar una comptabilitat ajustada a les normes vigents, que reflecteixi la imatge fidel de la companyia.

 

Comptes Anuals (CCAA)

Les empreses han de dipositar cada any els Comptes Anuals (balanços, memòria i, depenent de la grandària de la companyia, l’Estat de canvis al patrimoni Net i l’Estat de fluxos d’efectiu) al Registre Mercantil. El termini per fer-ho és durant els 30 dies següents a l’aprovació dels CCAA per part de la Junta de socis o accionistes (habitualment, durant el mes de juliol de l’any següent).

Les societats inactives han de complir amb aquesta obligació. Si no ho fan, el Registre Mercantil tancarà la fulla registral de la companyia i només es tornarà a obrir quan la societat es posi al dia d’aquesta obligació.

 

Legalització de llibres comptables i d’actes 

Durant els quatre mesos posteriors al tancament, les societats hauran de legalitzar la comptabilitat i les actes de l’exercici de referència al Registre mercantil.

 

És possible que en crear una empresa es desconeguin totes les obligacions que comporta una correcta constitució i el seu funcionament. Però és clau que, des d'un inici es realitzin tots els tràmits correctament, per a evitar problemes en el futur.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal i societària a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i contactarem amb tu.