Com tramitar una herència

Mediconsulting

26 juny 2023

La pèrdua d'un ésser estimat és un dels moments més durs i difícils que en algun moment hem de viure no només per la part sentimental sinó també per tot l'entramat legal. Tramitar l’herència és un procés que moltes vegades no resulta senzill, ja que alguns dels tràmits i gestions que s’han de realitzar resulten bastant laboriosos. Per això, des de Mediconsulting t’expliquem de la forma més senzilla possible, quins son els passos principals a seguir per tramitar i acceptar una herència.

 

1. Obtenció dels certificats necessaris per tramitar l’herència

Haurem de sol·licitar un seguit de documents oficials per iniciar la tramitació de l’herència i que necessitarem durant tot el procediment:

  • Certificat de defunció: document oficial que acredita la mort de la persona i s’obté al Registre Civil del lloc de defunció. Un cop obtingut, és necessari esperar 15 dies hàbils per sol·licitar el certificat d’últimes voluntats.
  • Certificat d’últimes voluntats: document que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari. D’aquesta manera, els hereus es podran dirigir al notari que ha autoritzat l’últim testament i obtenir-ne una còpia. Per obtenir aquest certificat, s’ha de presentar la corresponent sol·licitud emplenant el Model 790, acompanyat del certificat literal de defunció. 
  • Certificat d’assegurances: document que certifica si el difunt tenia contractades pòlisses d’assegurances de vida i amb quines companyies asseguradores. Aquest certificat, es pot demanar conjuntament amb el Certificat d’últimes voluntats, emplenant el Model 790. És important saber que passats 5 anys des de la data en que es va produir la defunció, el beneficiari perd el dret a reclamar qualsevol indemnització de l’assegurança.

 

2. Obtenció del testament o declaració d’hereus

Un cop rebem la documentació anterior, ens podem trobar davant de dues situacions:

Que el causant hagi atorgat testament

Si el certificat d’últimes voluntats figura que el causant va atorgar testament, ens indicarà també el Notari davant del qual el va atorgar i així ens podrem dirigir a la seva notaria per obtenir-ne la còpia autèntica i autoritzada pel mateix i conèixer el seu contingut.

Que el causant no hagi atorgat testament: successió intestada.

Si el certificat d’últimes voluntats indica que el causant no ha atorgat testament, ens trobaríem davant del supòsit de la successió intestada. En aquest cas s’ha de tramitar la denominada acta de declaració d’hereus, per tal de designar les persones que, segons el que estableix el Codi Civil de Catalunya, tenen dret a heretar del causant.

 

En el cas que siguin familiars directes del difunt (pares, cònjuge viudo, els fills o els nets), la declaració d’hereus es podrà efectuar davant d’un notari. En canvi, si aquests son parents col·laterals (germans, cosins, nebots, etc.), la declaració d’hereus haurà de ser judicial. 

En qualsevol cas, els documents que s’han d’aportar per efectuar la declaració d’hereus són els següents:

• DNI

• Certificat de defunció i d’últimes voluntats.

• Certificat literal de matrimoni del difunt (si estava casat).

• Certificats literals de naixement dels fills.

• DNI o certificat d’empadronament del difunt.

• Aportar la signatura de dos testimonis que manifestin conèixer el difunt.

Amb tota aquesta documentació es prepara l’escriptura de l’acta de declaració d’hereus, que ha de ser firmat per, al menys, un dels hereus i pels dos testimonis. Un cop firmada la declaració, haurem d’esperar 20 dies hàbils per continuar amb la tramitació, per la possible aparició de nous hereus legítims que no s’hagin tingut en compte en la declaració efectuada.

 

3. Inventari dels béns, drets i deures de l’herència

Quan tinguem ja la còpia del testament o l’acta de declaració d’hereus, haurem de procedir a la realització de l’inventari de béns i drets que composen la massa hereditària, valorant cada un dels elements que la componen (comptes bancaris, immobles, vehicles, societats, accions, etc.). Com també, haurem de comptabilitzar els possibles deutes que tingui el causant en el moment de la seva mort.

Un cop obtinguda la informació sobre els béns, drets i deures que formen part de l’herència, les persones anomenades a l’herència poden decidir acceptar-la o rebutjar-la. En el cas que es procedeixi a la seva acceptació, cal recordar que aquesta pot ser simple o en benefici d’inventari. Amb l’acceptació de l’herència en benefici d’inventari, l’hereu limita la seva responsabilitat en front els deutes i càrregues hereditàries, responent únicament amb els béns que configuren el patrimoni del causant i no amb els seus propis.

 

4. Partició de l’herència

Un cop s’ha acceptat l’herència, es procedeix al repartiment dels béns definits en la fase d’inventari entre els diferents hereus. Es tracta del procediment concret pel qual es distribueixen els béns que componen l'herència entre els integrants de la comunitat hereditària en proporció al percentatge que a cadascun li correspongui o, en el seu cas, en atenció al que es disposa pel difunt en el testament. S'han de distingir dues situacions: si existeix testament o si no n'hi ha.

Si hi ha testament, apareixeran en ell enumerats tots els hereus i les persones amb drets legítims a l'herència, així com la voluntat del causant per a l'assignació dels seus béns, a l'efecte dels quals podrà el testador nomenar en el seu testament a un “comptador-partidor”.

Si no hi ha testament, són els hereus els qui poden distribuir l'herència entre si, respectant en tot cas les disposicions legals que els afectin, i, en cas de no arribar a un acord, bé anar al jutjat, on es designarà un “comptador-partidor” perquè efectuï la divisió de l'herència, o bé a un notari, qui també podrà nomenar un “comptador-partidor”.

 

5. Liquidació i pagament d’impostos

Un cop realitzada l’escriptura d’acceptació d’herència, caldrà liquidar els impostos relacionats amb el tràmit d’una herència:

  • Impost de Successions: s’haurà de liquidar dins del termini de 6 mesos des de la data de defunció. Durant els primers 5 mesos, es pot demanar una pròrroga del termini per 6 mesos més, però en aquest cas, s’hauran d’abonar els interessos de demora pels dies prorrogats. Tanmateix, cal recordar que l’Agència Tributària de Catalunya, permet també el fraccionament del pagament de l’Impost de Successions.
  • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal): aquest impost només es liquida en el cas que a l’herència hi hagin béns immobles, i s’ha de pagar a l’Ajuntament del lloc on es trobi situat l’immoble dins del mateix termini per pagar l’Impost de Successions.

 

Com podem veure, el procés per tramitar una herència pot resultar llarg i relativament complex. Per això, el més recomanable és posar-se en mans d’un professional en la matèria per tal que ens ajudi a agilitzar els tràmits corresponents.

Amb un assessorament adient és possible preparar tramitar una herència. Recomanem obtenir assessorament legal amb caràcter previ a fi que la decisió s'ajusti a les situacions individualitzades. Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting jurídic al telèfon 93 567 88 15 o en el següent formulari.

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.