La contractació de persones treballadores al servei de la llar

Mediconsulting

27 gen. 2023

El servei de la llar es considera una relació laboral especial, que es concerta entre el titular de la llar familiar (ocupador), i el treballador (empleat). 

Les activitats que estan incloses en el servei de la llar són:

 • Tasques domèstiques
 • Cura o atenció dels membres de la família.
 • Altres treballs com ara guarderia, jardineria, conducció de vehicles, quan formin part del conjunt de tasques domèstiques.

Activitats excloses:

 • Relacions concertades per persones jurídiques, de caràcter civil o mercantil
 • Relacions de cuidadors professionals contractats per institucions públiques o per entitats privades
 • Relacions de cuidadors no professionals en atenció a persones en situació de dependència en el seu domicili
 • Relacions concertades entre familiars
 • Treball a títol d'amistat, benevolència o bon veïnatge.

 

La contractació d'una empleada (o empleat) de llar es desenvolupa en les següents passes:

 

Primer pas: signar un contracte d'ús de la llar

La relació laboral ha de formalitzar-se per escrit en un document del qual cada part guardi una còpia signada. L'ocupador és responsable d'això i no fer-ho pot implicar-li sancions.

Quan el contracte no es realitzi per escrit i independentment de quant duri la relació laboral, es presumirà que és de caràcter indefinit, amb tots els drets i obligacions que això comporta per a empleats i ocupadors (fins al 9 de setembre de 2022, el contracte podia ser verbal en treballs de menys de quatre setmanes).

El Ministeri de Treball i Economia Social ) proposa models de contractació que contenen totes les dades necessàries, per a contracte indefinit o temporal.

Es pot pactar un període de fins a dos mesos de prova. A partir de llavors, el contracte podrà extingir-se per diferents causes: la dimissió del treballador, el mutu acord, la defunció de l'ocupador, un acomiadament disciplinari, etc.

L'última reforma ha ampliat a l'ús de la llar la possibilitat de fer contractes amb l'incentiu d'una rebaixa en la cotització a treballadors amb discapacitat (també ha fixat bonificacions en les cotitzacions per a altres situacions: per exemple, que es contracti un altre empleat durant la baixa per maternitat de l'empleada que es tenia o en els períodes de descans maternal).

 

 

Segon pas: donar d'alta a l'empleat de la llar

Hi ha dues opcions per a donar d'alta a l'empleat en la Seguretat Social, la qual cosa ha de fer-se abans de començar a treballar:

Són els ocupadors els qui han de donar l'alta, pagar les cotitzacions que els corresponen i ocupar-se de les baixes i les variacions de dades (canvis en el salari, en la durada del treball, etc.). Al gener de 2023, els ocupadors hauran de donar a la Tresoreria de la Seguretat Social les dades per al càlcul de les cotitzacions, així com el seu compte bancari i triar l'entitat que cobrirà les malalties i accidents professionals, una mútua o la Seguretat Social.

L'ocupador continua sent responsable que s'abonin les quotes a la Seguretat Social, que les hi pot exigir en cas d'impagament, tret que acrediti que li està donant els diners al treballador i que és innocent de l'impagament.

 

Tràmits per a donar d'alta un empleat de la llar, pas a pas

Els tràmits poden fer-se en línia si es té identificació electrònica o bé en oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a les quals cal anar-hi amb cita prèvia. Encara que els tràmits poden semblar una mica complicats a primera vista, no ho són tant. Cal fer dues coses:

Primer, l'ocupador ha d'obtenir un Codi de Compte de Cotització o C.C. c., que li servirà d'ara endavant, encara que es vagi canviant d'empleat o contracti més d'un. Sol·licita-ho usant un model oficial en el qual et veuràs reflectit com a “empresari sol·licitant”. Si és la primera vegada, usa el model TA6-0138 Llar (inscripció com a ocupador en la Seguretat Social). Si ja has tingut altres empleats, ja tindràs un C.C. c.

Després, cal donar d'alta al treballador. Si s'ocupa l'ocupador, en els contractes nous cal emplenar el model TA 2/S-0138, (inscripció com a empleat de llar en la Seguretat Social. Si s'ocupa el treballador, cal usar el model TA.2/T-0138.

 

Fa falta proporcionar:

 • Les dades personals d'ocupador i empleat.
 • El nombre d'hores de treball per setmana.
 • El salari mensual i la retribució per hora, si és que el vostre acord descansa en el pagament per hores.
 • Un compte bancari en la qual es carregaran les cotitzacions, amb l'ocupador com a titular (si s'ocupa personalment de l'ingrés de les quotes) o amb l'empleat (si ha assumit la tasca d'ingressar les quotes, fent ús d'aquesta possibilitat reservada a empleats que treballin menys de 60 hores per llar).
 • També cal triar l'entitat que cobrirà els accidents de treball i les malalties professionals (pot ser la Seguretat Social o una mútua), així com la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

El personal de la Seguretat Social calcularà a quant ascendeix la cotització cada mes i passarà el càrrec al compte bancari designat.

 

 

Quin salari cal pagar a l’empleat de la llar?

El salari d'un empleat de llar pot ser tan alt com es vulgui, però no pot baixar d'uns límits, que varien depenent de si parlem de treball per hores o de treball que no té aquesta consideració.

Es parla de treball per hores quan l'empleat presta els seus serveis en el domicili de l'ocupador menys de 120 dies a l'any. En aquest cas, el preu mínim de l'hora és de 7,82 €. En aquesta xifra ja va inclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries completes a les quals té dret l'empleat de la llar i les vacances. És a dir, arribades les vacances o els mesos en què es cobra la paga extraordinària, l'ocupador no ha de pagar res a part per a complir amb el mínim.

Quan l'empleat presta els seus serveis 120 o més dies a l'any en el domicili de l'ocupador, la seva retribució ha de ser com a mínim igual al SMI o salari mínim interprofessional (si la jornada és completa, és a dir, de 40 hores setmanals) o a la part proporcional del SMI que correspongui al temps treballat (si no treballa a jornada completa). L'SMI des de l'1 de gener de 2022 és de 14.000 euros a l'any, que pot pagar-se en catorze pagues (12 ordinàries i 2 extra, de 1.000 euros) o en dotze pagues de 1.166,67.

Tret que paguis al teu empleat dins del marc d'una activitat econòmica, no has de fer-li cap retenció de l'IRPF en el salari.

Les pujades salarials s'acorden entre els dos i mai es pot retribuir per sota del SMI.

 

Com et podem ajudar a Mediconsulting amb el contracte d’un empleat de la llar?

Contractar servei de la llar és un procés que requereix de bastants tràmits, a més d'assegurar-se que totes accions i moviments que es realitzen estan dins de la llei. És per això que des de Mediconsulting t’oferim assessorament ja que comptem amb un equip d'assessors experts en matèria laboral a la teva disposició. Si necessites assessorament, emplena aquest formulari i contactarem amb tu.  

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L. (abans amb la denominació de MEDICONSULTING SAU) NIF B58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Full B-36.748.