La Declaració de la Renda de pares separats

Mediconsulting

21 des. 2022

La clau sempre sol estar en la guarda i custòdia dels fills: el progenitor que la tingui serà l'únic que es pugui acollir a aquestes reduccions o deduccions. L'Agència Tributària no permet que cap persona (en aquest cas, els fills) formin part de dues unitats familiars diferents. En canvi, quan la custòdia dels nens és compartida només un dels dos pot fer la declaració conjunta amb els fills. Els progenitors hauran de triar i acordar quin dels dos desgrava al fill i fa la declaració conjunta amb ell i qui presenta la declaració de manera individual. En aquest supòsit fer la renda un any amb el nen no condiciona amb qui es pot fer el següent. Presentar la renda de manera conjunta o individual un any no és vinculant per als següent. Per això mateix la solució més habitual sol ser alternar-se a fer la declaració conjunta amb el menor any a any.

La Direcció General de Tributs (DGT) reconeix que en el cas de separació o divorci matrimonial o absència de vincle matrimonial, l'opció per la tributació conjunta correspondrà a qui tingui atribuïda la guarda i custòdia dels fills a la data de meritació de l'Impost, en tractar-se del progenitor que conviu amb aquells. En cas que tots dos progenitors presentessin alhora declaració conjunta amb el/els fill/s en comú, els òrgans que tenen atribuïdes les competències de comprovació i inspecció de l'Administració Tributària, podran regularitzar la situació tributària, amb possible tramitació d'expedient sancionador.

La confecció de la declaració incorrecta pot tenir greus conseqüències en el càlcul de la nostra factura fiscal. Així doncs, s'ha de ser molt prudent i davant de qualsevol dubte adreçar-se a un professional que t'assessorarà.

 

Com et podem ajudar a Mediconsulting?

Tot i la normativa general, cada cas té les teves particularitats. És per això que recomanem revisar amb el teu assessor fiscal habitual la situació personal per treure el màxim profit fiscal. Aquest assessorament el pots obtenir en Mediconsulting, a través del següent formulari o al telèfon 93 567 88 88.