Resum novetats per als autònoms 2023

Mediconsulting

27 gen. 2023

Una nova quota d'autònoms RETA segons els ingressos reals

Amb el nou sistema de cotitzacions una de les primeres modificacions que ha de fer l'autònom donat d’alta de RETA és calcular els seus rendiments nets. Cada professional ha de calcular quins seran els seus ingressos per a poder triar el tram en el qual cotitzarà. A més, aquest tram es pot modificar durant diverses vegades a l'any, segons vagin canviant els rendiments. A més, per a calcular els rendiments nets hauran de restar als ingressos les despeses que siguin fiscalment deduïbles (sense incloure les quotes d'autònom). I al resultat s'haurà de restar el 7% en el cas dels autònoms i el 3% dels autònoms societaris.

 • Si l’autònom no comunica res, serà la seguretat Social qui ho calculi en base a la darrera  declaració de Renda presentada. 
 • Si esta donat d’alta de Mutual Medica -alternativa al RETA- encara no se li aplicaran aquestes modificacions. 

 

Una nova tarifa plana de 80 euros

La tarifa plana per als nous autònoms que es donin d'alta en el RETA aquest 2023 serà una quota de 80 euros al mes el primer any. Per a poder tenir una ampliació d'altres 12 mesos hauran de guanyar menys del Salari Mínim Interprofessional. (1.082,00 euros bruts mensuals)

 

Les bases de cotització dels autònoms

L'autònom pot triar qualsevol de les compreses entre la base mínima i la màxima corresponent per a cada tram d'ingressos. La base màxima de cotització a la Seguretat Social augmenta fins al 8,6% (4.495 euros). A la base triada pel treballador autònom se li haurà d'aplicar la corresponent quota a la Seguretat Social. En aquest apartat també hi haurà canvis en 2023, ja que augmentarà la cotització per contingències comunes, quota que passa d'un 28,3 a un 28,9% com a mesura per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions per les pròximes jubilacions. Per tant, el total de les cotitzacions que faran els treballadors autònoms en 2023 serà del 31,2% de la base de cotització triada. Es divideix en els següents conceptes:

 • Un 28,9% de la base de cotització en concepte de contingències comunes.
 • Un 1,3% de la base de cotització en concepte de contingències professionals.
 • Un 0,9% de la base de cotització en concepte de cessament d'activitat.
 • Un 0,1% de la base de cotització en concepte de formació professional.

 

 

 

Ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Es regulen els terminis màxims dels ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris amb Hisenda substituint-se així els que es van establir en 2017. Aquesta norma només contempla els deutes que estiguin en període voluntari o executiu que siguin recaptades per la AEAT (és a dir, no afecta els deutes contrets amb organismes locals o autonòmics).

Els terminis de fraccionaments màxims a partir de 2023 són els següents:

Si el deute total no supera els 30.000 €, no és necessari aportar garanties. En aquest cas l'ajornament serà d'un màxim 6 mesos tant per a societats com per a persones físiques (anteriorment les persones físiques disposaven d'un màxim de 12 terminis).

Per contra, si el deute supera aquesta quantitat, els terminis varien en funció de l'aval o les garanties que s'aportin:

 • Aval: per a deutes garantits amb aval o certificat d'assegurança de caució, els deutes podran ajornar-se un màxim de 9 mesos (el termini anterior era de 36 mesos).
 • Altres garanties: en cas que no sigui possible aportar aval o certificat d'assegurança de caució i s'aportin altres garanties (com a hipoteca, peça, fiança personal i solidària o altres), el termini màxim s'estableix en 6 mesos (abans 24 mesos).
 • Dispensa de garanties: en cas de dispensa de garanties per manca de béns suficients i acreditar que l'execució del seu patrimoni podria ser molt perjudicial per a la continuïtat del negoci, el termini serà de 12 mesos (igual que fins ara).

 

Obligació de la factura electrònica per als autònoms

En 2023 arribarà la regulació de la factura electrònica per a les empreses i els autònoms, si bé tindran 2 anys per a adaptar-se a la normativa. A partir d'ara, totes les empreses i autònoms que facturin menys de 8 milions d’euros estaran obligades a expedir i remetre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empreses i autònoms.

 

Les despeses de difícil justificació

La reducció per despeses de difícil justificació que apliquen els autònoms que tributen pel règim d'estimació directa passen del 5% actual al 7% per al 2023. Per tant, a la declaració de la renda, que correspon a l'exercici fiscal 2023, els autònoms es pot aplicar una reducció d'un 7% del rendiment net de l'activitat econòmica amb un import màxim de 2.000 euros. 

La nova Llei de Startups

S'ha aprovat una nova Llei de Startups, que aporta una definició de Startup i, amb ella, l'eliminació del règim de pluriactivitat per als autònoms que emprenguin en una startup durant els 3 primers anys d'activitat, en els quals no es pagarà cap quota.

 

 

Altres novetats

 • L'obligació de declarar els rendiments de treball quan es té més d'un pagador, passa dels 14.000 als 15.000 euros a l'any.
 • S'amplia la deducció per maternitat per a les dones amb fills menors de 3 anys a una quantia de 100 euros.
 • L'Impost de Societats es redueix al 23% per a les empreses amb un volum de negoci per sota del milió d'euros en l'exercici anterior. 
 • El termini per a emetre factures rectificatives passen dels tres als sis mesos després del finalitzar l'exercici o sis mesos una vegada es produeix la meritació de l'operació.
 • Les reclamacions de pagament per a sol·licitar al deutor també es fan més flexibles.
 • Quan el deutor sigui un consumidor final la base imposable passa dels 300 als 50 euros.
 • Les empleades de la llar també tenen novetats amb la finalitat de regularitzar la seva situació i tenir millors condicions. En aquest cas, són aquelles persones que contracten els serveis els que hauran de donar d'alta a l'empleada, en funció dels seus ingressos, cotització i bonificacions.
 • Els plans de pensions per a autònoms es veuen simplificats. Segons les últimes novetats, els treballadors per compte propi podran estalviar un màxim de 5.750 euros a l'any.
 • D'igual manera, les condicions dels autònoms per a jubilar-se es fan més estrictes. L'edat i els anys de cotització requerits per a cobrar el 100% s'endureixen. Des d'enguany, l'autònom que vulgui jubilar-se i cobrar el màxim de la seva prestació ha de tenir 66 anys i quatre mesos d'edat, com a mínim, i un total de 37 anys i nou mesos cotitzats.

Com es pot veure, són bastants les novetats que porta amb si aquest nou any per als treballadors per compte propi. Per tant, el col·lectiu haurà d'adaptar-se a tots ells per a poder exercir la seva activitat de manera legal.

En Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.