La pensió de jubilació després de treballar en diversos països

Mediconsulting

23 juny 2022

Hi ha moltes persones que han decidit treballar a l’estranger, però tenen dubtes sobre com es calcula la seva futura pensió. Quan es treballa i es cotitza en altres països, el més habitual és que apareguin certs dubtes sobre el que cobrarem durant la nostra jubilació

Una de les primeres coses que cal mirar és si els països en els quals hem treballat tenen convenis, perquè en aquest cas, les pròpies institucions de seguretat social es comuniquen entre si i, en general, se sumen els períodes cotitzats per a tenir dret a una pensió. Si no és el cas, l'interessat ha de comunicar-se amb cada país i veure què li correspon. 

 

Com es tenen en compte les cotitzacions a l'estranger per a calcular les pensions de jubilació? 

Les cotitzacions generades a l’estranger a efectes del càlcul  de la pensió de jubilació són tractades de forma diferent per la Seguridad Social en funció del país, donant-se quatre supòsits: 

  • Cotitzacions en països de la Unió Europea.  
  • Cotitzacions en països amb Conveni de Bilateralitat.  
  • Cotitzacions en països sense Conveni de Bilateralitat.  
  • Cotitzacions acumulades en països de la UE i amb Conveni de Bilateralitat. 

 

1. Cotitzacions en països de la Unió Europea

Els països que conformen la UE, més els de l’Espai  Econòmic Europeo i Suïssa, apliquen el denominat  "Reglament comunitari de coordinació dels sistemes de la Seguretat Social". Aquest reglament estableix unes normes comunes per protegir els drets a prestacions de Seguretat Social independent del país de residència. Pot donar-se fins i tot el cas que haguem treballat en dos o més països de la Unió, per la qual cosa s'acumularà la pensió en cadascun d'ells, i una vegada que vulguem sol·licitar-la (complint l'edat de jubilació al país on estiguem) hem de demanar-la-hi al país en el qual estiguem, o en l'últim on hàgim treballat. Aquest últim és el responsable de tramitar la sol·licitud i recopilar tot l'historial de cotitzacions.

 

Còmput d’anys cotitzats

La UE reconeix el principi d’exportació de les cotitzacions entre països,  permetent l'acumulació o totalització de períodes de cotització, per accedir a una pensió de jubilació. Per exemple, si per a ser titular d'una pensió contributiva a Espanya, s'exigeix una cotització mínima de 15 anys, aquesta cotització es pot aconseguir sumant a la cotització realitzada a Espanya més la dels altres països on s’hagués cotitzat.

Tanmateix, el fet d’haver treballat en diversos països de la Unió Europea  pot haver generat drets de pensió en cadascun d’ells, i en el cas de complir els requisits mínims per a l'accés a la pensió de cada país, es tindrà dret a la percepció de  pensions íntegres de cada un d’ells.

 

Requisits

Cada país estableix un mínim d’anys cotitzats i una edat establerta per accedir a la pensió. Si s’ha acumulat el dret a percebre la pensió a d’altres països aquesta es rebrà quan s’hagi arribat a l’edat legal en aquells.

 

On sol·licitar la pensió?

La sol·licitud s’haurà de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social. La Seguretat Social espanyola serà la que tramitarà i confeccionarà l’historial de cotitzacions sol·licitant les bases als diferents països on s’hagués treballat.

 

Càlcul de la pensió

A instancia de la Seguretat Social espanyola les diferents administracions que gestionen les pensions a cada país, estudiaran les cotitzacions i els períodes treballats, produint-se tres possibilitats: 

  • A) que no s’arribi als períodes mínims de cotització en cap dels països on s’ha treballat; en aquest cas es prorratejarà les cotitzacions abonades en cada país  i es calcularia una pensió a cada estat tenint dret a cobrar la pensió mes alta de totes.  
  • B) que es complís els requisits mínims només en un país; llavors es prorratejarà les cotitzacions abonades en cada estat  i es calcularia la pensió segons els criteris d’aquell on s’ha assolit el dret.  
  • C) complir els requisits mínims per a l'accés a la pensió de cada país on s’ha treballat; llavors es tindrà dret a la percepció de  pensions íntegres a cada un d’ells. 

 

2. Cotitzacions en països amb conveni de bilateralitat

Entre Espanya i altres països que no pertanyen a la Unió Europea, la coordinació dels sistemes de Seguretat Social es realitza a través de Convenis bilaterals. Espanya té signat amb vint-i-tres països acords bilaterals en matèria de cotització a la Seguretat Social com són Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Cap Verd, Canadà, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Estats Units, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana , Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela.

Respecte la pensió de jubilació existeixen dos principis basics en aquets acords de bilateralitat, el principi de l'exportació de les prestacions, permeten que tot i que es deixi el país on es té reconeguda la prestació, aquesta es pugui cobrar quan s'està residint a l'altre país signant; i el principi de totalització de les cotitzacions, on s’hi reconeixen els períodes cotitzats en els diferents països per usar-los a l’hora de  demanar la pensió  de jubilació.

 

On sol·licitar la pensió?

S’ha de sol·licitar la pensió en el lloc de residència, excepte en el cas que no hi hagi cotitzat mai, llavors s’haurà de fer-ho al país on hagi cotitzat la seva última activitat laboral.

L'Estat on es realitza la sol·licitud, és el responsable de gestionar el tràmit  a les institucions pertinents dels països on s’ha cotitzat.

 

Càlcul de la pensió

Es realitzaran dos càlculs de pensió:  un primer, tenint  en compte únicament els períodes cotitzats al país on es tramet la sol·licitud; i un segon, sumant els períodes acreditats en ambdós països, abonant la pensió més elevada, menys a Canadà, Xile, EUA, Filipines, Marroc, Mèxic i Veneçuela on només es comptabilitzen els anys cotitzats allà quan no si té al dret a la pensió nacional.

 

3. Cotitzacions en països sense conveni de bilateralitat

Si s’ha treballat en països on no existeix conveni de bilateral no es pondran sumar els períodes cotitzats ni les seves bases en ells a l’hora de sol·licitar una pensió a la Seguretat Social. El treballador pot generar el dret a percebre una prestació per jubilació nacional per les cotitzacions que hagi realitzat durant la seva estada en aquell país. No obstant això, ha de tenir-se en compte que ni els anys ni les bases cotitzades a l'estranger tindran cap impacte a Espanya. En aquets casos s’haurà d'informar-se davant els organismes competents dels diferents països en els quals s’ha treballat  si s’ha generat  el dret a rebre una pensió de jubilació en ells.

 

4. Cotitzacions acumulades a països de la UE i amb conveni de bilateralitat

Aquestes situacions es vertebren  mitjançant la  legislació  espanyola al respecte, la totalització de períodes cotitzats amb els països  del conveni bilateral i la totalització de períodes cotitzats a l'empara dels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social. En aquets supòsits no es poden acumular el períodes cotitzats  entre països amb conveni bilateral i els pertanyents a la UE.

La  pensió a percebre seria  la major dels següents supòsits: 

  • Quantia en el cas de  complir  els requisits mínims per tenir dret a la pensió espanyola.  
  • Quantia que correspondria en sumar els períodes cotitzats a Espanya i al país o països amb conveni bilateral.  
  • Quant  que correspondria en sumar els períodes cotitzats a Espanya i al país o països de la UE.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

En resum, la jubilació si has treballat a diferents països fora del nostre té particularitats pròpies com els acords bilaterals existents, així com els anys de cotització, etc. Si et trobes en el procés de jubilació o estàs pensant a futur i encara tens dubtes respecte a com convalidar la cotització a l'estranger, des de Mediconsulting podem assessorar-te, ja que comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria laboral a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.

 

Altres artícles d'interès:

exempts iva

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

 

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L., NIF B58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Full B-36.748.