Tot el que has de saber davant una Inspecció de Treball

Mediconsulting

31 maig 2022

La inspecció de treball és el procediment que utilitza la Seguretat Social per a comprovar que les empreses i treballadors compleixin amb les responsabilitats administratives que exigeix la llei i d'assessorar i informar als mateixos en matèria laboral i Seguretat Social, per la qual cosa qualsevol empresa pot rebre en qualsevol moment una visita tant esperada com inesperada d'un inspector de treball, o sotsinspector d'ocupació.

Qualsevol inspecció de treball té el seu origen en una d'aquestes possibilitats:

 • Inspeccions rutinàries: són les que realitzen a l'atzar els funcionaris de la Seguretat Social.
 • Denúncies: poden realitzar-se anònimament o presentar-se per escrit i amb identificació en la corresponent oficina d'inspecció de treball.

 

Com s'inicia una Inspecció de Treball

Visita sense avís previ:

El personal inspector quan arriba al centre de treball s'ha d'identificar per a poder començar l'actuació inspectora corresponent. Una vegada duta a terme la identificació, l'empresari li ha de permetre l'entrada en el centre de treball i facilitar al màxim la seva tasca sense posar traves. Si a l'inspector de treball se li impedeix l'entrada o la permanència en el centre laboral, l'empresa podrà ser sancionada per obstrucció a la labor inspectora.

Per notificació rebuda:

Enviament d'una notificació a l'empresa amb data i hora de compareixença, així com la documentació requerida. Si el lliurament de la notificació resulta ineficaç (per exemple, la seva empresa no recull la notificació de Correus o no obre la bústia electrònica de notificacions) i la Inspecció de treball la publica en el BOE, la comunicació s'entendrà degudament complerta. Si una vegada rebuda la notificació, l'empresa no compareix sense causa justificada, aquesta podria ser sancionada per obstrucció a la labor d'inspecció.

En el transcurs de la seva visita, l'inspector pot dur a terme multitud de tasques i accedir en qualsevol zona de les instal·lacions. I pot exigir que un empleat de l'empresa li acompanyi.

Aquestes són les tasques d'inspecció més freqüents:

 • Visitar les zones més susceptibles o que més li interessin.
 • Realitzar tot tipus de preguntes, tant a l'empresari com als treballadors, que estaran obligats a respondre.
 • Entrevistar el delegat de prevenció de riscos laborals.
 • Sol·licitar documentació, estudiar-la o realitzar còpies d'aquesta.
 • Prendre mostres de materials utilitzats per l'empresa.
 • Realitzar fotografies o gravar vídeos.
 • Sol·licitar la identificació dels qui es trobin a l'empresa.

Si no es disposa en el moment de la inspecció d'alguna documentació sol·licitada, l'inspector podrà donar-li un termini per a recopilar-la. Especialment, aquests són els documents més demandats:

 • L'escriptura de constitució de l'empresa.
 • El rebut del pagament de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE).
 • La inscripció de l'empresa en la Seguretat Social.
 • Els documents d'afiliació a la Seguretat Social dels treballadors.
 • Els contractes amb les mútues.
 • Els contractes de treball.
 • El registre del pagament de les nòmines i de les quotes de la Seguretat Social.
 • Els llibres de comptabilitat de l'empresa.
 • La declaració de l'Impost de societats.
 • La declaració de retencions per IRPF i d'operacions amb tercers (models 190 i 347).
 • La normativa sobre prevenció de riscos laborals, que ha d'estar accessible i a la vista dels empleats.

Una vegada acabada la visita, l'inspector estendrà una diligència on farà constar la seva visita i, si ho considera convenient, la citació a una compareixença a les dependències d'inspecció de treball.

 

Què haig de fer si no puc anar a la cita per a la Inspecció de treball?

Si l'empresa considera que no té temps de preparar tota la documentació que la inspecció li ha requerit o no pot anar per una causa justificada, l'empresa pot optar per a contactar amb l'inspector i sol·licitar un ajornament de la data de la citació.

Si la inspecció rebutja la proposta d'ajornament de l'empresa i no pot el dia de la citació, l'empresa podrà designar a una altra persona perquè acudeixi en el seu nom.

 

Què han de fer els treballadors davant una inspecció laboral?

En una inspecció laboral els treballadors han de romandre a les oficines i, davant les preguntes de l'inspector, facilitar la informació sol·licitada responent a les seves preguntes.

 

Què passa quan el centre de treball és un domicili particular?

En el cas que les dependències d'una empresa o treballador (si es tractés d'un autònom) coincideixen amb el domicili personal, l'inspector de treball haurà de demostrar que compte en el seu poder amb una ordre judicial per a realitzar el procediment.

 

Què passa si l'empresari no es troba a l'empresa en el moment que ve l'inspector de treball?

Si l'empresari no es troba en el centre de treball en el moment de la visita, l'actuació inspectora prosseguirà igualment. De fet, l'inspector pot ser atès per qualsevol persona de l'empresa (encarregats, treballadors, etc.). Per tant, és molt important que l'empresa elabori un protocol d'actuació perquè els treballadors sàpiguen com actuar davant una inspecció de treball si l'empresari no està. Si no es permet a l'inspector l'entrada en el centre de treball l'empresa pot rebre una sanció, encara que l'empresari no estigui i hagin estat els treballadors els que li hagin denegat l'accés.

 

Així doncs, en cas d'una inspecció de treball, és aconsellable sempre mostrar-se cooperatiu i ajudar en tot el que puguem. Per això, és molt important disposar d'un assessor laboral per a poder fer front amb garanties a la inspecció de treball.

Si necessites més informació o tens més dubtes sobre com actuar davant una inspecció de treball, consulta a Mediconsulting ja que comptem amb un equip d'assessors experts en matèria laboral a la teva disposició. Si necessites assessorament, emplena aquest formulari i contactarem amb tu.