Modificacions substancials del contracte laboral: es poden canviar les condicions de treball d'un treballador?

Mediconsulting

23 maig 2022

Quan signem un contracte laboral acceptem les condicions que s'indiquen en ell. No obstant això, la direcció de l'empresa podria acordar canviar les condicions de treball del treballador quan pugui acreditar que hi ha provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

 

Quines modificacions tenen aquesta consideració?

L'Estatut dels Treballadors determina que tindran la consideració de modificacions substancials de les condicions de treball les que afecten a:

 • La jornada de treball.
 • L'horari.
 • El règim de treball a torns.
 • El sistema de remuneració i quantia salarial.
 • El sistema de treball i rendiment.
 • El canvi de funcions quan excedeixin dels límits que per a la mobilitat funcional que preveu l'article 39 de l'Estatut dels Treballadors.

 

Característiques

Les modificacions substancials de les condicions de treball poden ser de caràcter individual o col·lectiu. Es considera de caràcter individual la modificació que en un període de noranta dies afecti un nombre de treballadors inferior a:

 • Deu treballadors. En les empreses que ocupin menys de cent treballadors.
 • El 10% del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupin entre cent i tres-cents treballadors.
 • Trenta treballadors, en les empreses que ocupin més de tres-cents treballadors.

La decisió de la modificació haurà de ser notificada per l'empresari al treballador afectat i als seus representants legals amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la seva efectivitat.

Si el treballador no està d'acord amb les raons exposades per l'empresa o bé entén que aquestes modificacions no guarden proporció amb els fets causants, pot recórrer la decisió empresarial, davant el Jutjat Social, mostrant la seva disconformitat, amb les mesures comunicades, tot això, sense perjudici de l'executivitat de la modificació, en el termini marcat.

Per al cas que el treballador no recorri al JutjatSsocial o fins i tot havent recorregut el Jutjat declari que la modificació està justificada, el treballador té dues opcions:

 • Acceptar la decisió empresarial.
 • Extingir la seva relació laboral amb l'empresa, abans que es compleixi el termini d'efectivitat de la decisió adoptada, per considerar que resulta perjudicat per les modificacions. En aquest últim supòsit, el treballador haurà de percebre una indemnització de vint dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any i amb un màxim de nou mensualitats, i se'l considera en situació legal de desocupació, amb dret a percebre aquestes prestacions, en igualtat de condicions d'un acomiadament.

 

Per tant, les condicions laborals d'un treballador, considerades com a substancials són susceptibles de ser modificades, de manera unilateral per part de l'empresa sempre que existeixin provades raons per fer-ho.

A Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria laboral a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.