Noves mesures de prevenció contra el frau fiscal

Mediconsulting

5 jul. 2021

El Govern continua treballant en la lluita contra el frau fiscal i ha aprovat la Llei  11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol del 2016. Les mesures més destacades, són:

 

Reducció del límit de pagaments en efectiu:

Es rebaixa de 2.500 a 1.000 € el límit de pagament en efectiu en operacions professionals:

Tot servei que superi els 1.000 € de factura entre professionals haurà abonar-se a través d'un mitjà electrònic, és a dir, amb targeta o per transferència bancària.

Aquest nou límit també s'estén als particulars, que només podran pagar en efectiu fins a 1.000 € les operacions d'empreses o professionals.

Exemple: el pagament en efectiu d'una prestació de servei mèdic per part d’un particular o professional té com a límit 1.000 € a partir de juliol 2021.

Es limita a 2.500 € el límit de pagament en efectiu en operacions entre particulars. Des de 2012 aquest límit afectava només a empresaris.

Es redueix de 15.000 a 10.000 € el límit de pagament en metàl·lic entre particulars amb domicili fiscal fora d'Espanya.

 

Obligació de declarar les criptomonedes 

Per a un major control sobre les criptomonedes, s'incorpora l'obligació d'informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals, tant les situades a Espanya com a l'estranger si afecta a contribuents espanyols.

Per tant, s'exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes, així com sobre tot tipus d'operacions que s'hagin efectuat amb elles.

Serà obligatori informar en el model 720 de 2021 de les declaracions de béns i drets a l'exterior sobre la possessió de criptodivises a l'estranger. Aquest model es presentarà entre l'1 de gener al 31 de març de 2021.

 

Inspeccions de l’AEAT al domicili del contribuent

La Llei també aclareix i reforça les garanties judicials de les inspeccions de l'Agència Tributària al domicili d'un contribuent. En concret, marca que quan sigui necessari dur-les a terme, l'Administració tributària ha d'obtenir el consentiment bé de l'obligat tributari, bé una autorització judicial. En virtut de la norma, la sol·licitud de l'autorització judicial per a l'entrada en un domicili haurà d'estar justificada i incloure la seva finalitat, necessitat i proporcionalitat.

 

Els pactes successoris tributaran en IRPF quan l’hereu vengui l’immoble

Els pactes successoris permeten als contribuents d'algunes comunitats com Galícia, País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya i Balears ordenar la seva herència futura a través d'un contracte, així com atorgar béns o drets a familiars abans de morir.

Resultava un atractiu fiscal per a moltes famílies que apostaven per aquesta fórmula de 'heretar en vida' i que quedava gravada en l'Impost de Successions i Donacions, però no en l'IRPF a l'hora que l'hereu vengués l'immoble en vida del donant.

Amb l'entrada en vigor de la nova llei, l'adquirent dels immobles per pacte successori haurà de tributar en l'IRPF si transmet els béns abans que mori el causant. Aquell contribuent que vengui un bé heretat en vida abans que mori la persona que l'hi va llegar (generalment, els pares) haurà de tributar per la plusvàlua que li hagués correspost a aquesta última en l'IRPF. És a dir, s'ha de prendre com a referència no el preu de l'habitatge en el moment d'heretar, sinó el preu a què el van comprar els seus pares.

Si ho fa després de la mort d'aquests, el guany patrimonial se seguirà calculant com fins ara, prenent com a referència el valor al qual la persona el va incorporar al seu patrimoni.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari i contactarem amb vostè.