Què s’ha de fer per seguir treballant quan arriba la jubilació?

Mediconsulting

21 maig 2021

La norma general és que existeix una incompatibilitat entre cobrar la pensió de jubilació i cotitzar a la Seguretat Social per qualsevol del seus règims. Els metges, quan treballen per compte propi, tenen l’obligació d’afiliar-se al RETA (Regim Especial de Treballadors Autònoms), excepte en el cas que optin, en el moment d’iniciar la seva activitat, per pagar el producte MEL (Metge d’Exercici Lliure) de Mutual Mèdica, que és alternatiu al RETA.

Per tant, aquells professionals que han tingut una vida laboral en règim general (en un hospital, centre d’atenció primària, etc.) i la cobertura de la seva activitat privada la porten a terme mitjançant la subscripció de MEL de Mutual Mèdica, quan arriba la seva edat de jubilació del centre de treball, poden seguir treballant en la seva activitat privada i cobrar la pensió de jubilació, perquè el producte MEL, tot i que els proporciona cobertura legal, no és efectivament cap règim de la seguretat social. NOTA: des d’aquest any 2021, en aquests casos l’INSS els descomptarà de la pensió de jubilació 85 euros de quota solidària.

En tot cas, l’arribada de la jubilació és una fita que tot treballador, per compte propi o per compte aliè, té com a objectiu final durant tota la seva vida. Aquesta etapa, però, no suposa necessàriament la fi de la carrera laboral, ja que algunes modalitats de jubilació permeten compaginar el manteniment de l’activitat professional amb el cobrament de la pensió. Aquí t’expliquem què has de fer si vols seguir treballant quan arriba la jubilació. 

 

1. Jubilació demorada

La jubilació demorada no és estrictament una jubilació en sí, sinó una situació legal a la qual s’acull voluntàriament el treballador que vol seguir treballant uns anys més, retardant la fi de la seva activitat professional, allargant la seva vida laboral i la cotització i augmentant la retribució de la seva futura pensió. Aquest augment es fa a través d’una bonificació (d’entre el 2 % i el 4 % per cada any complet de demora) que l’Estat aplica a la base reguladora del treballador. Funciona tant en el cas dels treballadors autònoms com els treballadors per compte aliè (si l’empresa hi està d’acord), i els seus requisits són els següents: 

 • Haver cotitzat un mínim de 15 anys.
 • Haver complit l’edat mínima de jubilació ordinària per a l’any en curs.

 

2. Jubilació parcial

La jubilació parcial és una manera de jubilar-se molt aconsellable per a persones que volen començar a deixar la feina però al mateix temps desitgen mantenir-se actives laboralment almenys durant unes hores al dia. Amb aquesta modalitat, que sempre requereix l’acord amb l’empresa, el treballador cobra una part de seva pensió de jubilació i, al mateix temps, un sou per la seva activitat professional. Els requisits són els següents: 

 • El treballador ha de tenir al menys 33 anys cotitzats i 6 d’antiguitat a l’empresa.
 • Pot fer-se des de 4 anys abans de l’edat de jubilació o fins i tot després de complir els anys de jubilació. Si es fa abans de l’edat de jubilació, l’empresa necessita fer un contracte de relleu per les hores que deixa de treballar el jubilat parcial. 
 • S’ha de signar amb l’empresa un nou contracte a temps parcial que suposi una reducció de jornada de com a mínim el 25 % i com a un màxim el 50 %, que podrà ampliar-se al 75 % si el contracte de relleu es fa a jornada completa.
 • Els treballadors autònoms no poden optar a aquesta modalitat de jubilació. 

 

3. Jubilació flexible

La jubilació flexible és molt semblant a la jubilació parcial, però s’hi diferencia en un concepte bàsic: el treballador hi accedeix quan ha deixat la feina i ja està jubilat, però vol reiniciar parcialment la seva activitat professional. En aquest sentit, el treballador cobra, com en el cas de la jubilació flexible, una part de la pensió de jubilació i també un sou per la seva feina. Els requisits són els següents:

 • Estar cobrant la pensió de jubilació.
 • Comunicar a la Seguretat Social la intenció de començar a treballar novament.
 • Signar amb l’empresa un contracte amb una reducció de jornada d’entre el 25% i el 50 % d’una jornada a temps complet.  
 • Els treballadors autònoms no poden optar a aquesta modalitat de jubilació. 

 

4. Jubilació activa

La jubilació activa és la modalitat de jubilació que compatibilitza rebre una part de la pensió juntament amb la retribució d’una feina (a temps parcial o complet), fins i tot en el cas dels treballadors autònoms. Un tret fonamental d’aquesta modalitat de jubilació és que el treballador es considera pensionista a tots els efectes, i rep el 50 % de la pensió mentre estigui desenvolupant la feina (es rebrà íntegra quan s’acabi), sigui quina sigui la jornada laboral que porti a terme. En el cas dels treballadors autònoms és molt més avantatjós, ja que mentre estiguin treballant podran cobrar la pensió al 100 %, això sí, només el cas que tinguin contractat, al menys, a un treballador per compte aliè. Els seus requisits són els següents: 

 • Tenir l’edat ordinària de jubilació.
 • El percentatge aplicable a la base reguladora de la seva pensió ha d’arribar al 100 %, és a dir, ha d’haver cotitzat el mínim d’anys exigit.
 • No pertànyer al sector públic ni concertat (ICS o XHUP).
 • No estar en jubilació anticipada.
 • En el cas de treballadors per compte aliè, l’empresa ha d’estar-hi d’acord.
 • Cotitzaran per la cobertura d’IT i un 9 % de “quota solidària”.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, societària i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i contactarem amb tu.

 

MEDICONSULTING, S.A.U.; NIF A58818501; domicili social a Barcelona, 08017, Passeig de la Bonanova, 47; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, inscripció 6ª d’adaptació, Full B-36.748.