Haig de declarar ara el meu patrimoni a l'estranger? El model 720

Mediconsulting

9 març 2021

Des de l’any 2012 i d’acord amb la Llei 7/2012 de 30 d'octubre, que va establir l'obligació d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger a contribuents amb residència fiscal espanyola, aquells contribuents que disposin de béns i drets fora del nostre país han de presentar-lo a l’Agència Tributària abans del 31 de març de 2021. En cas de no declarar-los correctament o dur-ho a terme fora de termini, els titulars s'enfronten a la imposició de sancions molt dures.

 

Qui està obligat?

Han de fer-ho aquells contribuents residents fiscals a Espanya (empreses o persones físiques) que siguin titulars de béns i drets a l'estranger:

 • Comptes bancaris en bancs situats a l'estranger: sigui titular, beneficiari o simplement autoritzat.
 • Tots els títols, valors, assegurances de vida, rendes vitalícies, assegurances d'invalidesa, dels quals constin com a prenedors o beneficiaris. Sempre que se s’estiguin gestionant, o s'hagin obtingut, a l'estranger.
 • Els béns immobles i drets sobre aquests, en els quals constin com a titulars, i estiguin situats a l'estranger.

 

Persones exemptes de declarar

Quan el valor dels drets i béns a l'estranger no superin els 50 mil euros. Cal aclarir que aquest valor es refereix als béns individualment, no en conjunt. De manera que, encara que en conjunt se superi el límit, no hi haurà l'obligació de declarar-los.

Encara que no hi ha obligació d'informar d'aquests si no superen el límit, Hisenda ens requereix que estiguin correctament inclosos en la comptabilitat i perfectament diferenciats. D'aquesta manera, en el cas que Hisenda faci alguna revisió, es mostraran fàcilment el valor de cadascun.

Nota: en el cas de tenir dubtes del valor dels teus béns i drets a l'estranger, et recomanem que realitzis el model 720, ja que et pots enfrontar a dures sancions.

 

El model 720

Aquest model 720 és una declaració per a informar sobre els béns i drets situats a l'estranger, que es va concebre com una eina de prevenció i lluita contra el frau. Aquests són els principals aspectes d'aquesta declaració informativa:

És un model informatiu. Però poden derivar-se declaracions complementàries i tributació dels béns en les Rendes posteriors.

La no presentació implica la no prescripció. Tindran la consideració de guanys de patrimoni no justificades la tinença, declaració o adquisició els béns o drets respecte dels quals no s'hagués complert en el termini establert l'obligació d'informació, tret que s'acrediti que la titularitat dels mateixos correspon amb rendes declarades.

Les sancions per no presentació de l'Imprès poden suposar una multa del 150% del valor no declarat.

 

Exclusions a l'obligació d'informació

L'obligació d'informació no resultarà d'aplicació respecte dels següents béns i drets:

No existirà obligació d'informar quan no superin determinats límits:

 1. Comptes: Saldos a 31 de desembre i saldos mitjans de l'últim trimestre que no superin, conjuntament, els 50.000 euros.
 2. Valors, fons, assegurances i rendes: Imports de còmput que no superin, conjuntament, l'import de 50.000 euros.
 3. Immobles o drets sobre aquests: Valor que no superi, conjuntament, els 50.000 euros.

 Si ja presento Model 720 en altres exercicis només ha de presentar-lo: 

 1. Si el valor dels seus béns a l'estranger augmenta, en qualsevol de les diferents categories de béns, en més de 20.000 euros.
 2. O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d'algun dels béns prèviament declarat. Per exemple: si en 2020 ha cancel·lat un compte bancari o venut un bé immoble.

 

Si has d’informar dels béns a l’estranger, què has de fer?

 1. Recull de la documentació  que t’acrediti com a titular dels béns a l’estranger. Consulta aquí la documentació necessària per presentar el model 720.
 2. Confecció del model 720: el model 720 es pot omplir des del web de l’Agència Tributària. Des de Mediconsulting recomanem que es faci a través d’un assessor fiscal qui orientarà i revisarà que tot estigui correcte. 
 3. Validació i presentació del model 720 a Hisenda. El model 720 només es pot presentar via electrònica. Per poder accedir al programa necessitaràs comptar amb certificat o DNI electrònic o identificar-te mitjançant el sistema Clau PIN. En cas de que la confecció de la declaració l’hagi fet un assessor fiscal, serà aquest qui la presenti.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la vostra disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres artícles d'interès:

exempts iva

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

 

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda