Com varien les pensions en 2021?

Mediconsulting

29 gen. 2021

Amb l'aprovació dels Pressupostos Generals De l'Estat, a part de variar els impostos -com ja vam veure en l'article sobre la variació de tributs per al 2021 – també ho fan les pensions, l'augment general de les quals és del 0,9 %.

Pugen el 1,8 % en 2021 les pensions mínimes de:

 • jubilació als 65 anys:
  • amb cònjuge a càrrec: de 843,4 a 858,58 € mensuals.
  • sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 683,5 a 695,8 €.
  • amb cònjuge NO a càrrec: de 648,7 a 660,38 €.
 • jubilació menor de 65 anys:
  • amb cònjuge a càrrec: de 790,7 a 804,9 €.
  • sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 639,5 a 651 €.
  • amb cònjuge NO a càrrec: de 604,4 a 615,3 €.
 • jubilació amb 65 anys procedent de gran invalidesa:
  • amb cònjuge a càrrec: de 1.265,1 a 1.287,87 €.
  • sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal): de 1.025,3 a 1.043,76 €.
  • amb cònjuge NO a càrrec: de 973,1 a 990,62 €.

 

Les pensions pugen un 0,9 % per a 2021.

L'import de la pensió màxima serà de 2.707,49 €. És a dir, es revaloritza en 24,15 € mensuals.

La pensió mínima registrada en el sistema és de 985,21 € al mes, segons dades de novembre. Amb una pujada del 0, 9% per a 2021, l'increment de la pensió mitjana seria de 8,86 € al mes.

Si ens centrem en la pensió mitjana de jubilació, ara està en 1.169 € mensuals. Per tant, aplicant-li el 0,9 % de pujada, pujaria 10,5 € per mes, fins als 1.179,50 €.

Malgrat l'augment de la pensió, si té una jubilació activa veurà reduïda la seva pensió de jubilació en un 9 %: 85 € per mes.

Amb efectes des de l'1 de gener de 2021 i vigència indefinida es modifica l'article 153 de la Llei General de la Seguretat Social.

Durant la realització d'un treball per compte d'altri compatible amb la pensió de jubilació, en els termes establerts en l'article 214, els empresaris i els treballadors cotitzaran al Règim General únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, segons la normativa reguladora d'aquest Règim, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 % sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l'efecte de prestacions, que es distribuirà entre ells, sent a càrrec de l'empresari el 7 % i del treballador el 2 %.

 

Cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i treball per compte propi

Amb efectes des de l'1 de gener de 2021 i vigència indefinida es modifica l'article 309 de la Llei General de la Seguretat Social:

1. Durant la realització d'un treball per compte propi compatible amb la pensió de jubilació, en els termes establerts en l'article 214, els treballadors cotitzaran a aquest règim especial únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, conforme al que es preveu en aquest capítol, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 % sobre la base per contingències comunes, no computable a l'efecte de prestacions.

2. També estaran subjectes a una cotització de solidaritat del 9 % sobre la base mínima de cotització del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, els pensionistes de jubilació que compatibilitzin la pensió amb una activitat professional per compte propi estant inclosos en una mutualitat alternativa al citat règim especial a l'empara del que s'estableix en la disposició addicional divuitena, la qual no serà computable a l'efecte de prestacions.

 

La quota corresponent es deduirà mensualment de l'import de la pensió.

En cas d'estar compatibilitzant la percepció de la pensió de jubilació amb exercici de la professió per compte propi (autònom), mitjançant el producte alternatiu al RETA de la Mutual Mèdica, l'INSS (Seguretat Social) deduirà de la seva pensió la quantitat de 85 € bruts mensuals (12 pagues a l'any), per la nova obligació de pagar la quota solidària, semblant a la que paguen els perceptors de la jubilació ACTIVA, la quota solidària era del 8% i aquest any 2021 passa a ser del 9%. En cas de cobrar la pensió de jubilació i ja no tenir ingressos d'activitat professional com a autònom, però pel motiu que fos està pagant tot Mutual Mèdica com a alternativa al RETA (producte MEL), ha de revisar que està donat de baixa en l'Agència Tributària d'IAE (model 036) i donar-se de baixa a Mutual Mèdica del producte Mel o veurà reduïda la seva pensió de jubilació en 85 euros al mes en 2021.

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d’assessors experts en matèria fiscal, laboral canviem mercantil per societari i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.