Novetats fiscals i tributàries per al 2021

Mediconsulting

20 gen. 2021

Amb l'arribada del nou any arribarà l'entrada en vigor de la nova Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 on es recullen nombroses novetats relacionades amb els impostos que convé conèixer. Et presentem alguns dels principals.

Impost sobre la Renda (IRPF):

Quant als tipus impositius:

 • Pujada de 2 punts percentuals de la Base Imposable General estatal, per a rendes del treball superiors a 300.000 €. (El marginal màxim queda així entre un 45,5 % a Madrid i un 50 % a Catalunya).
 • També es modifica l'escala de retencions, introduint-se un nou tram a partir de 300.000 € d'ingressos, en què s'aplica una retenció del 47 %.
 • Pujada de 3 punts percentuals en la Base Imposable de l'Estalvi, per a aquelles rendes de capital superiors a 200.000 €, que passarien a tributar al 26 % en comptes del 23 % actual.

Quant a les reduccions en la base imposable:

 •  El límit conjunt de l'import de les aportacions anuals a plans de pensions que gaudeix de reducció es redueix dels 8.000 € actuals a 2.000 €, per a aportacions individuals, i puja de 8.000 a 10.000 € per a les aportacions conjuntes de l'empleat i l'ocupador, en cas d'aportacions realitzades per les empreses.

 

Impost de societats:

 • Exempció sobre dividends i plusvàlues de l'article 21 de la Llei de l'Impost de Societats. És conseqüència de la revisió de despeses fiscals que han dut a terme diferents institucions. Es restringeix l'aplicació de l'exempció pels ingressos corresponents a dividends d'empreses participades.

La nova exempció s'aplica així:

 • S'aplica l'exempció als dividends i plusvàlues obtinguts d'entitats en les quals la participació aconsegueix un mínim del 5 %, i no s'aplica, (com fins ara) encara que el valor d'adquisició hagi superat els 20 milions. S'estableix igualment un règim transitori fins a l'any 2025.
 • S'introdueix una limitació del 95 % a l'exempció, tret que es tracti d'empreses de petita dimensió o, temporalment, de nova creació:
  • a) La societat que rep els dividends o beneficis (matriu) tingui un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d'euros en el període impositiu immediat anterior, no sigui entitat patrimonial segons el que s'estableix en l'article 5.2 de la LIS, no vingués formant part d'un grup abans de la constitució de la filial, ni ja tingués abans d'aquesta constitució un percentatge de participació directe o indirecte en altres entitats de, almenys, el 5%, i, finalment que, la seva participació sigui íntegra (100 %) i de manera directa des de la constitució de la filial.
  • b) La societat de la qual procedeixen els dividends o beneficis (filial) es constitueixi a partir de l'1 de gener de 2021.
  • c) Els dividends o beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en    els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de la filial, això és, si la constitució es produeix en 2021, únicament gaudiran d'exempció plena, sense limitació, els dividends o beneficis percebuts en 2022, 2023 i 2024.
 • En el règim de consolidació fiscal aplicarà igualment la limitació, de manera que, únicament serà objecte d'eliminació el 95% dels dividends o beneficis interns, tret que es donin les circumstàncies excepcionals previstes en l'apartat anterior.

 

Impost sobre Patrimoni:

 • En aquest impost, a més de plantejar-se establir la vigència de l'impost de manera indefinida (sense necessitat de prorrogues anuals), s'eleva el tipus impositiu marginal de l'escala de gravamen, que passa del 2,5% al 3,5% per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros, tret que la Comunitat Autònoma hagi aprovat una escala diferent.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

 • Begudes ensucrades. S'exclouen de l'aplicació del tipus reduït del 10%, a les begudes amb edulcorants afegits, naturals i derivats i/o additius edulcorants, excepte les llets infantils i les begudes considerades com a complements alimentosos per a necessitats dietètiques especials, a les quals se'ls aplicarà el tipus general (21%).

 

Règims especials:

 • Es prorroguen per a 2021 els límits vigents per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca

 

Impost sobre la prima d'assegurances:

 • S'incrementa en 2 punts el tipus de gravamen, que passa a ser del 8%.

 

Addicionalment estan els projectes del govern sobre nous impostos (taxa sobre operacions financeres i sobre serveis digitals) que no poden incorporar-se als Pressupostos Generals d'Estat ja que la llei de pressupostos no pot crear tributs. Podrà modificar-los quan una llei tributària substantiva així ho prevegi.

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d’assessors experts en matèria fiscal, laboral canviem mercantil per societari i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.