Quan puc disposar de la meva inversió al meu Pla de Pensions?

Mediconsulting

20 abr. 2023

Els plans de pensions són un tipus d'inversió en la qual es van acumulant les aportacions realitzades més els interessos que van generant al llarg del temps. Segons el risc del producte contractat, pot augmentar o reduir la inversió que ha realitzat el partícip, en dependre d'un fons de pensions (una inversió col·lectiva) a diferència dels plans de jubilació, que funcionen com un segur individual i no són deduïbles en IRPF.

L'acumulació de les aportacions fetes amb els rendiments o pèrdues són els denominats drets consolidats (l'estalvi econòmic real que podrà recuperar el partícip).

El pla de pensions només es pot alliberar quan es donin les següents situacions contemplades en la llei:

Jubilació, incapacitat laboral, dependència, malaltia greu, desocupació de llarga durada, al cap de 10 anys d'haver fet l'aportació o defunció (en aquest cas en favor de beneficiaris o hereus legals, el rescat del pla de pensions tributa la declaració de la renda del beneficiari o hereu, no en l'impost de successions).

 

Com tributa el rescat del pla de pensions

Segons la Llei 25/2006 d'IRPF el capital rescatat del pla de pensions tributa en les rendes del treball segons els tipus generals d'IRPF, igual que tributa la pensió de jubilació o els salaris, aplicant la retenció pertinent sobre la base de l'import recuperat.

 

Deduccions en IRPF

Les aportacions anuals dels plans de pensions són deduïbles en l'IRPF dels partícips.

- Si són amb una entitat bancària, la desgravació màxima en 2023 són 1.500 €.

- Si són per a autònoms amb alternativa al RETA, en cas de metges amb Mutual Médica producte MEL, el límit de la quota màxima establerta per llei és de 14.057,40 € anuals, deduïbles com a despesa d'activitat professional.

 

Aplicació de la reducció del 40% només per a aportacions anteriors a 31/12/2006. 

A efectes fiscals, és important que l'entitat bancària o la mutualitat (Mutual Médica) distingeixi quins drets consolidats (aportacions realitzades amb rendiments o pèrdues) van ser realitzats amb anterioritat a 31/12/2006. 

 

Aquests drets consolidats poden gaudir de la reducció del 40% sempre que es compleixin les següents condicions:

1. Que s’alliberin en forma de capital: un cobrament únic. Tots els plans de pensions anteriors a 31/12/2006 de diferents entitats.

2. Que es recuperin com a màxim transcorreguts 2 anys des de l'any que es va donar la contingència: jubilació, incapacitat laboral, desocupació o defunció.

Si la data de la seva jubilació va ser durant el 2021, p. ex. 20/05/2021 (data detallada en la Resolució de jubilació de la Tresoreria de la Seguretat social), disposa de 2 anys fins a 31/12/2023 per a poder obtenir les aportacions realitzades amb anterioritat a 31/12/2006 aplicant la reducció del 40% .

 

En aquest sentit és important distingir el termini dels 2 anys:

- Si són aportacions de plans de pensions amb entitats bancàries, el termini dels 2 anys és des de la data de jubilació, incapacitat laboral, desocupació o defunció.

- Si són aportacions de plans de pensions amb la mutualitat de metges autònoms: MUTUAL MÉDICA alternativa al RETA, el termini dels 2 anys és des de la data de baixa d'activitat. 

 

A tall d'exemple: 

Metge jubilat que percep pensió de jubilació, però continua exercint la seva activitat com a autònom pagant la mutualitat (Mutual Metgessa alternativa al RETA)

Pot obtenir aportacions de plans de pensions amb entitats bancàries, aplicant la reducció del 40% de drets consolidats anteriors a 31/12/2006 si no han transcorregut més de 2 anys des de la jubilació.

Però no pot recuperar el Pla de Pensions de Mutual Médica perquè encara està en actiu com a autònom i no serà fins al cessament total d'activitat (baixa d'IAE fiscal) quan podrà obtenir les aportacions de plans de pensions amb Mutual Médica aplicant la reducció del 40% de drets consolidats anteriors a 31/12/2006 si no han transcorregut més de 2 anys des de la baixa d'activitat professional. Els mutualistes en actiu han de continuar renovant les aportacions amb Mutual Médica fins al cessament total d'activitat.

 

Les aportacions a plans de pensions posteriors a 31/12/2006 tributen al 100% en rendiment de treball i es recuperen en forma de renda (retirada parcial); cada partícip pot decidir amb l'entitat bancària la quantitat a rescatar cada mes, però és important que prèviament s'assessori de la repercussió fiscal que pugui suposar.

 

El rescat del pla de pensions requereix d'una bona planificació fiscal. En Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari i contactarem amb tu.