Hisenda permetrà fraccionar i ajornar deutes de fins a 50.000 euros sense aportar garanties

Mediconsulting

28 març 2023

Una ordre ministerial d'Hisenda elevarà de 30.000 a 50.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament dels deutes tributaris. L'ordre explica que no s'exigiran garanties per a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament de pagament dels deutes quan el seu import en conjunt no excedeixi de 50.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

Per al càlcul de l'import de deute, s'acumularan en el moment de la sol·licitud tant els deutes a les quals es refereixi la pròpia sol·licitud com totes aquelles del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i encara no s'hagi resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantides.

L'ordre ministerial especifica que el seu àmbit d'aplicació és només les deutes gestionades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública estatal, per la qual cosa el límit exempt de l'obligació de prestar garantia en sol·licituds d'ajornament o fraccionament la gestió del qual correspongui a altres administracions tributàries no es veurà afectat per aquesta modificació.

 

En *Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari i contactarem amb tu.