Model 347: Declaració informativa d'operacions amb terceres persones

Mediconsulting

8 febr. 2023

El Model 347 de l'AEAT és una declaració informativa anual, que afecta autònoms o propietaris de locals llogats sense retenció, en la qual es recull el total de les operacions dutes a terme amb clients (ingressos sense retenció) i/o proveïdors (despeses) sempre que el conjunt de les mateixes superi els 3.005,06 euros anuals (IVA inclòs). L'imprès, que existeix des del 24 de juliol de 1996, és de vital importància per l'Agència Tributària; tant clients com proveïdors tenen l'obligació de presentar aquest model 347 a Hisenda (Model 347 AEAT). D'aquesta manera, l'Administració Pública tributària pot fer l'encreuament de dades i comprovar la correlació entre les operacions declarades, encara que pot haver-hi discrepàncies en el cas que es registri en un període trimestral diferent del de l'emissió de la mateixa pel proveïdor.

Tenen l'obligació de declarar les operacions amb tercers mitjançant el model 347 totes les persones físiques (autònoms) i jurídiques (societats), públiques i privades, que en el desenvolupament d'activitats empresarials o professionals facturin operacions, amb independència de la seva naturalesa, per un import superior als 3.005,06 euros anuals. També els propietaris de locals de negoci llogat sense retenció.

 

 

Qui està obligat a presentar el model 347 i qui no ho està?

Tenen l'obligació de presentar-lo tant les persones físiques, és a dir els autònoms, com les persones jurídiques, considerant-se tant les societats públiques i privades, sempre que en el desenvolupament de les activitats empresarials o professionals es facturin operacions.

Aquells autònoms o pimes que queden lliures de presentar el model 347 d'operacions amb tercers són els següents:

 • Els que han efectuat operacions amb proveïdors o clients, però no arriben als 3.005,06 euros a l'any.
 • Els qui no tinguin cap domicili fiscal, establiment permanent o seu de l'activitat a Espanya.

 

Quines són les operacions declarables en el model 347?

Com ja hem comentat, perquè l'operació s'hagi de declarar haurà de superar l'import de 3.005,06 euros. Quines són les operacions que han de tenir-se en compte a aquest efecte del càlcul?

1. Professionals (autònoms amb activitat professional)

 • Ingressos sense retenció (pacients privats).
 • Despeses exclusives de la seva activitat de més de 3.005,06 € anuals.

2. Empresaris (propietaris de locals llogats amb IVA)

 • Amb ingressos d'arrendaments de locals de negoci sense retenció.
 • Amb despeses del local de més de 3.005,06 € anuals. Ex: reformes.

 

S'exclouran (no es declara a l'imprès 347) encara que superin els 3.005,06 €

 • Pagament de col·laboracions professionals.
 • Personal assalariat (nòmines de treballadors, ni Seguretat social).
 • Quota d'autònoms RETA o Mutual Médica.
 • Entitats d'assegurança lliure.
 • Ingressos d'activitat professional amb retenció.
 • Ingressos d'arrendaments de locals de negoci que estiguin subjectes a retenció.
 • Ingressos d'arrendaments habitatges (no destinat a activitat econòmica)

 

 

Què ocorre si estàs obligat i no presentes el model 347?

La sanció derivada és d'un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros i es calcula a raó de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referit a una persona o entitat d'acord amb els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.

A tall d'exemple:

Podria ser que no siguis professional, però rebis un requeriment d'Hisenda reclamant que no has presentat el model 347. Perquè tenen informació de tercers assegurant que has pagat despeses superiors a 3.005,06 euros, per exemple per la compra d'un vehicle. El concessionari està obligat a informar de les seves dades a Hisenda amb l'import de la compra del vehicle superior a 3005,06 euros perquè és la seva activitat professional, però tu no estàs obligat perquè no ets professional i simplement s'ha d'atendre el requeriment contestant que no ets professional per això no has presentat l'imprès 347 informatiu per la compra del vehicle. Però del encreuament de dades d'Hisenda del 347 es genera el requeriment, per tant, és important que sàpigues de l'existència d'aquest imprès siguis professional o no.

Les declaracions informatives són unes grans desconegudes per als autònoms. Molts pensen que les seves úniques obligacions amb l'Administració Pública són les de pagar impostos i el que no saben és que l'Agència Tributària també els demana declaracions que són purament informatives i que en cas de no ser enviades, impliquen una sanció (sense excepció).

Pots consultar el web de La Agencia Tributaria per més informació sobre el model 347

 

Com et podem ajudar a Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i contactarem amb tu.