L'Agència Tributària posa l'ull en els lloguers no declarats

Mediconsulting

26 abr. 2022

La Campanya de la Renda ha començat amb especial focus en determinades àrees. L'Agència Tributària farà un major esforç de vigilància en el referit a les rendes derivades del lloguer. Des de fa uns anys, la AEAT està realitzant, amb una certa regularitat, comprovacions dels immobles que els particulars tenen llogats. Quan es fa la declaració d'IRPF, el propietari de l'immoble llogat ha de declarar-lo com a tal en el corresponent epígraf, tenint en compte la seva qualificació com a rendiment de capital immobiliari o com a rendiment d'activitat econòmica. La AEAT distingeix entre:

Els rendiments derivats de l'arrendament de béns immobles tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari, tret que l'arrendament es realitzi com a activitat econòmica. A aquest efecte, s'entén que l'arrendament de béns immobles es realitza com a activitat econòmica quan per a l'ordenació d'aquesta s'utilitzi, almenys, una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa (art. 27.2 de la Llei de l'IRPF).

 

Així és com detecta Hisenda un lloguer no declarat

L'Agència Tributària utilitza nombrosos procediments que van des dels més tradicionals fins uns altres més avançats com a eines informàtiques que permeten rastrejar els anuncis d'habitatges en lloguer publicats en els diferents portals immobiliaris.

Els principals mètodes d'Hisenda per a detectar lloguers irregulars són els següents:

 • Fiança del lloguer: es comprova si algú ha ingressat en el registre corresponent de la comunitat autònoma la fiança obligatòria d'aquest immoble.
 • Denúncies anònimes: investiguen les denúncies de tercers -o fins i tot dels propis inquilins- que es posen en contacte amb Hisenda per a posar en el seu coneixement l'existència d'un lloguer d'habitatge no declarat.
 • Control d'agències immobiliàries: els inspectors també visiten agències immobiliàries per a recaptar informació de les seves carteres d'immobles en lloguer, titulars, inquilins, mitjans de pagament, etc. Totes aquestes dades són contrastades amb les que té l'Agència Tributària.
 • Consum de subministraments: a través del consum dels subministraments (aigua, llum, etc.), Hisenda pot detectar que un habitatge en teoria tancat està habitat.
 • Encreuament de dades: molts fraus en el lloguer d'habitatge són descoberts quan Hisenda creua les dades d'arrendador i arrendatari. Per exemple, quan l'inquilí declara el lloguer, s'empadrona, identifica en la declaració de la renda el seu habitatge habitual, etc. Encara que a nivell general la deducció per lloguer per als arrendataris només està disponible per als contractes signats abans de l'1 de gener de 2015, les diferents comunitats autònomes ofereixen a vegades bonificacions si es compleixen determinats requisits (edat, família nombrosa, etc.).
 • Dades del cadastre en la declaració de la renda: en ell, el propietari ha d'identificar totes les seves propietats i si es troben lliures o llogades.
 • Plataformes de lloguer o intermediaris: Hisenda també controla els lloguers que gestionen aquestes plataformes d'Internet i els propietaris d'aquests immobles.

 

Sanció d'Hisenda per no declarar el lloguer

No complir les teves obligacions tributàries com a arrendador té les seves conseqüències. La sanció d'Hisenda per no declarar el lloguer pot ser de diferent quantia segons la infracció. Si l'Agència Tributària detecta després de la seva inspecció que no s'han declarat els ingressos obtinguts amb un habitatge arrendat iniciarà un expedient sancionador i enviarà al propietari una declaració complementària perquè satisfaci els pagaments pendents.

A continuació, l'arrendador pot presentar al·legacions si no està d'acord amb la notificació d'Hisenda o acceptar la sanció corresponent. En aquest últim cas, el propietari haurà de pagar:

 • L'import de les rendes endarrerides obtingudes pel lloguer.
 • Els interessos de demora generats des que no s'ha complert amb l'obligació de declarar.
 • Una sanció que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% de les quantitats no declarades, encara que s'apliquen reduccions si es paga en termini.

 

Quines altres conseqüències té no declarar el lloguer?

Des del punt de vista fiscal, no declarar el lloguer té també conseqüències negatives per a l'arrendador. Si no el declara, el propietari perd la possibilitat de desgravar-se el 60% dels rendiments obtinguts pel lloguer d'aquest immoble com a habitatge habitual. Aquesta quantitat s'obté restant les despeses i impostos dels ingressos obtinguts per aquest arrendament. En el cas del lloguer vacacional, l'arrendador també pot deduir-se en la declaració de la renda les despeses de l'habitatge turístic, però només es computaran les despeses dels mesos en què la casa està llogada.

 

Què s’ha de declarar als lloguers: 

 • Relació d’ingressos i despeses dels lloguers en format Excel, separat pis per pis llogat. L’administrador de finques els proporcionarà amb resums anuals.
 • Despeses: impostos, assegurances, comunitat de propietaris, interessos hipoteca. En cas de reparacions o manteniment, cal indicar el NIF de la/les empresa/es o professionals que hagin expedit les factures.
 • Contractes de lloguer vigents el 2021, inclosos els de temporada (turístic).
 • Certificats de retencions dels locals, immoble per immoble.
 • Rebut d'IBI que detalli valor cadastral, valor del sòl i data de revisió.
 • Data i preu d’adquisició de l’immoble llogat.
 • Número DNI de l'inquilí (arrendatari).

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria fiscal a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

 

 Altres artícles d'interès:

exempts iva

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

 

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda