Hisenda modifica la Declaració informativa dels béns i drets situats a l'estranger (model 720) després de la sentència del TJUE

Mediconsulting

21 febr. 2022

Hisenda ha publicat el projecte de llei a través del qual modificarà el model 720, de declaració dels immobles, drets sobre immobles, comptes bancaris i/o actius financers situats a l'estranger. Fa uns dies, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va resoldre que tant el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l'estranger, com el sistema de sancions derivat d'aquest, eren contraris al Dret de la Unió per imposar una càrrega excessiva per al ciutadà. 

Tot i que l'existència del citat model garanteix l'eficàcia dels controls fiscals i lluita contra el frau i les evasions fiscals, Hisenda ha corregit els aspectes més controvertits d'aquest, el termini de prescripció i l'import de les sancions:

  • La prescripció serà la corresponent a la normativa general, és a dir quatre anys. 
  • Es modifica el règim de sancions: en cas de presentació fora de termini la sanció serà de 150,00 Euros, quan anteriorment podien suposar fins un  150%.

 

Què diu la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?

El 27 de gener de 2022 es va dictar la Sentència per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la declaració de béns a l'estranger (Model 720). Si bé el text d'aquesta no qüestiona l'existència del citat model, sí que elimina els aspectes més controvertits d'aquest: el termini de prescripció i l'import de les sancions. Per tant, el model continua estant vigent i els contribuents tenen de termini fins al 31 de març per a presentar-ho.

 

Conseqüències derivades de la publicació de la sentència per a aquells:

  • Procediments en curs: en els supòsits en els quals ja estigués iniciat un procediment de rectificació d'autoliquidacions o impugnació de sancions, l'alternativa del contribuent és esperar a la resolució del procediment; s'està a l'espera d'una fallada favorable per part de la justícia de l'Estat Espanyol en sintonia amb la sentència del TJUE.
  • Procediments no iniciats, però en termini per a recórrer: possibilitat que el contribuent presenti recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa sempre que no hagi transcorregut el termini general de prescripció (4 anys). Si han transcorregut els 4 anys existeix l'opció de presentar reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Estat, en el termini d'un any des de la publicació de la sentència del TJUE.

 

Per tant, el model 720 continua estant vigent i els contribuents tenen de termini fins al 31 de març per a presentar-ho.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicilio social: Paseo de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 22352, folio 151, Inscripción 6ª de adaptación, Hoja B-36.748