Inspeccions de Treball : els falsos autònoms en el sector sanitari

Mediconsulting

22 des. 2021

Els falsos autònoms porten temps en el punt de mira de l'Administració i dels tribunals. En l'últim any, la Inspecció de Treball ha estat capaç de detectar a un important nombre de falsos autònoms, no sols entre els repartidors de les plataformes digitals (els anomenats riders), sinó també en el sector de l'advocacia, la medicina, l'odontologia i el periodisme entre altres activitats professionals.

Tenir un treballador com a autònom, però que, està realitzant activitats d'igual forma que un treballador de plantilla, implica frau de llei, i podria originar greus conseqüències per a l'empresa infractora, que en cas de ser detectades per la Inspecció de Treball, poden suposar, en el cas dels empresaris (ocupadors), importants repercussions econòmiques de fins al 50% del que hagin pagat al col·laborador en els últims 4 anys. A tall d'exemple, un col·laborador amb 4 anys de relació que cobra 3.000,00 euros al mes podria significar una Acta d'inspecció amb quota a pagar de 70.000 euros.

 

Criteris tècnics de la inspecció de treball per a sector mèdic

Si bé és cert que l'article 8.1 de l'Estatut dels Treballadors preveu que es presumirà l'existència d'un contracte de treball per compte d'altri, quan es presta un servei dins de l'àmbit d'organització i direcció d'un altre, la Prefectura de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha dictat diverses instruccions, (Criteri Tècnic 79/2009), per a aclarir els conceptes a valorar, per al correcte enquadrament dels professionals sanitaris. I que de manera esquemàtica intentem reproduir:

Contracte laboral. Relació entre empresari que contracta un treballador.

En una relació laboral es donen les següents característiques:

 1. Retribució fixa de 12 o 14 pagues anuals: el treballador cobra un salari (rendiment del treball) al qual s'aplica una retenció fiscal sobre la base de diferents variables, segons les taules de retenció fixades per l'Agència Tributària. I una deducció de Seguretat Social a càrrec del treballador (6,35%); no obstant això, poden existir retribucions variables que no contradiuen l'existència d'una relació laboral.
 2. En una relació laboral habitualment existeix un contracte escrit, però en el cas d'existir la relació laboral i NO existir contracte escrit, se suposa que el contracte és indefinit i a jornada completa, i es regeix plenament per les normes de l'Estatut dels Treballadors (ET), pel Conveni Col·lectiu aplicable i per la resta de les normes laborals i de seguretat Social.
 3. L'empresari, quan contracta a un treballador, l'ha de donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social. Les quotes de la Seguretat Social les paga principalment l'empresari (33%) i una altra petita part el treballador (6,35%).
 4. Dependent: el treballador treballa sota la direcció de l'empresari, dins de l'àmbit d'organització de l'empresa, seguint les seves ordres i sota la seva supervisió. Té un horari i sou fix, (podent ser variable).
 5. Els recursos necessaris per a treballar els posa a compte l'empresari.
 6. El treballador té reconeguts una sèrie de drets com són les vacances retribuïdes, les baixes mèdiques i les seves prestacions, les excedències, les reduccions de jornada, etc. Podent ser substituït per un altre treballador.
 7. Si finalitza la relació laboral es pot tenir dret a una indemnització.
 8. La clientela és del centre sanitari i no del propi professional.
 9. Les instal·lacions, lloc, i equip de treball són del centre sanitari i no del professional.
 10. Quan els fruits del treball es transfereixen a l'establiment sanitari i no al professional.
 11. El centre fixa els honoraris i preus i no el professional.

 

Contracte mercantil. Relació entre col·laboradors, prestació d'activitat econòmica.

En una relació mercantil es donen les següents característiques:

 1. Retribució variable: es col·labora a canvi d'una minuta professional (rendiment d'activitat econòmica) a la qual s'aplica una retenció fiscal fixa del 15%, (pot ser del 7% els dos primers anys d'activitat).
 2. No és obligatori un contracte escrit.
 3. L'autònom ha de donar-se d'alta en el Règim especial de Treballadors Autònoms (RETA) o, en el cas dels metges, en el Règim alternatiu de Mutual Mèdica, mitjançant el producte alternatiu MEL. Les quotes de Seguretat Social, o de la Mutual Mèdica, les paga íntegrament l'autònom.
 4. Independent: l'autònom no treballa sota la direcció de l'empresari. Realitza l'activitat dins de la seva pròpia organització, amb llibertat horària, amb autonomia i independència.
 5. L'autònom presta els seus serveis amb els seus mitjans i organització pròpia. Decideix ell l'horari.
 6. Per al cas que no pugui prestar els seus serveis serà el professional el que designi qui li substitueix i els emoluments del substitut seran al seu càrrec.
 7. Quan finalitza la relació mercantil, el col·laborador no pot exigir una indemnització.

 

Riscos de no tenir ben determinada la col·laboració professional

Emprar falsos autònoms sense estar donats d'alta en el Règim General incompleix la llei laboral. Les empreses que contractin falsos autònoms estan cometent una greu infracció.

 • Se sancionarà a l'empresari amb una quantitat d'entre els 3.000 i els 10.000 euros per treballador (col·laborador).
 • A més, la Seguretat Social pot reclamar les cotitzacions en règim general dels últims quatre anys o des que el professional hagi començat a prestar els seus serveis, amb els seus corresponents recàrrecs, quanties que poden aconseguir fins al 50%, de l'abonat al pretès col·laborador, en aquest període de temps.
 • Els col·laboradors no tindrien repercussions econòmiques, tret que estiguin cobrant la pensió de jubilació, la qual cosa podria arribar a suposar la devolució de la pensió de jubilació dels últims 4 anys (pel seu import brut).
 • El tenir a un treballador com a autònom, quan per les seves característiques hagués de ser un assalariat per compte d'altri, suposa un greu perjudici per a ell mateix, en haver de cotitzar al RETA, presentar (a vegades) declaracions d'IVA, no tenir permisos retribuïts o salari mínim garantit, entre altres desavantatges.

En definitiva, caldrà estudiar cada cas per a determinar quin tipus enquadrament correspon (laboral o mercantil), en funció de la configuració efectiva de les condicions establertes entre les parts, i no de com les hagin denominat les parts.

Des de MEDICOSULTING aconsellem revisar la situació que pots tenir. El nostre equip especialista està a la teva disposició per a aclarir els dubtes que puguin sorgir-te sobre aquest tema. Emplena el següent formulari i et contactarem per a analitzar la teva situació.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.