Noves mesures legals que afecten a la fiscalitat dels impostos

Mediconsulting

15 nov. 2021

Aquestes són les darreres mesures legals que afecten la fiscalitat d'impostos a tenir en compte abans d'acabar l'any 2021.

1.Noves deduccions en l'IRPF per reformes amb certificat energètic previstes en Reial Decret Llei 19/2021 de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació d’edificis en el context del pla de recuperació, transformació i resiliència.

Els propietaris d'immobles amb certificats d'eficiència energètica registrats, que hagin estat concedides per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges podran aplicar en el seu IRPF les següents deduccions:

1. Deducció del 20 % en l'IRPF de l'any que s'expedeix el certificat energètic, per les quantitats satisfetes de les obres realitzades, en habitatge habitual, en un que estigui llogat o en un que es trobi en expectativa de lloguer amb anterioritat al 31/12/2023, per obres amb pagaments realitzats des del 06/10/21 al 31/12/22.

 • Base màxima de deducció: 5.000 €/any. El 20 % deduïble correspon a 1.000 €.

2. Deducció del 40 % de les quantitats satisfetes en l'IRPF de l'any que s'expedeix el certificat energètic, per les quantitats satisfetes de les obres realitzades, en habitatge habitual, en un que estigui llogat o en un en expectativa de lloguer si es lloga abans de 31/12/2023-, per obres amb pagaments realitzats des del 06/10/21 al 31/12/22.

Per a reduir la demanda de calefacció i refrigeració: o reducció de demanda de calefacció i refrigeració de com a mínim un 30 %, o es millori la qualificació energètica per a obtenir una classe A o B.

 • Base màxima de deducció: 7.500 €/any. El 40 % deduïble correspon a 3.000 €.

3. Deducció del 60% en IRPF 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d'ells, sempre que s'hagués expedit el certificat amb anterioritat al 01/01/24

Per obres amb pagaments realitzats des del 06/10/21 al 31/12/23, per propietaris d'habitatges en edificis d'ús predominantment residencial per a millorar l'eficiència energètica de l'edifici o reducció del consum d'energia primària no renovable de com  a mínim un 30 % o es millori la qualificació energètica de l'edifici per a obtenir una classe A o B.

 •  Base màxima de deducció: 5.000 €/any. El 60% correspon 3.000 € deduïbles durant 3 anys.
 • La base màxima acumulada de deducció no pot superar 15.000 €.
 • Si s'excedeix en un exercici la base màxima, es pot traslladar als 4 exercicis següents.
 • No s'admeten per a la deducció els pagaments en efectiu.
 • No seran base de la deducció les quantitats subvencionades a través d'ajudes.

 

2. Donatius a entitats sense ànim de lucre.

En el BOE de 12 d'octubre de 2021 s'ha publicat la Llei 14/2021, d'11 d'octubre, per la qual es modifica el Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Es modifica l'article 19.1 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que queda redactat de la següent manera: 

Els contribuents que realitzin donatius a entitats sense ànim de lucre podran deduir-se en el seu IRPF:

 

Base de la deducció. Import fins a   Percentatge de deducció
150 € 80%
Resta base deducció 35%

 

Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 €, serà el 40%.

 

3. Programari de doble ús.

L'11 d'octubre de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2021, de mesures de control del frau fiscal que afecten els autònoms. Entre elles el règim sancionador contra el programari de doble ús.

Sancions fixes de 50.000 € als autònoms que tinguin en el seu negoci el denominat 'programari de doble ús', és a dir, programes dissenyats per a ocultar part o la totalitat de la comptabilitat i evitar declarar ingressos.

La sanció no és per fer ús d'una doble comptabilitat per a falsejar la facturació real, sinó simplement disposar del programa informàtic.

Si disposa de programa de facturació informàtic en la seva consulta, des de MEDICONSULTING aconsellem consultar amb el seu proveïdor per a assegurar-se que aquest programari no disposa d'aquesta aplicació. Per a evitar possibles sancions per desconeixement de les aplicacions que pot disposar el programa informàtic.

 

4. Els talonaris del CoMB ja no són vàlids per a l'Agència Tributària

Els professionals independents, advocats, metges, economistes, etc. amb activitat econòmica professional estan rebent aquests últims mesos notificacions de l'Agència Tributària de requeriment de llibres d'ingressos i despeses d'activitat (format Excel) amb còpia de les factures emeses (ingressos) i rebudes (despeses).

A part de recordar que han de disposar de les factures (no tiquets ni rebuts bancaris) dels últims 4 exercicis presentats IRPF 2020, 2019, 2018 i 2017.

En l'atenció de diversos requeriments, l'Agència Tributària no ha validat com a factura emesa els rebuts a pacients privats que des de fa anys el CoMB facilita als metges a través de la UAC (Unitat d'Atenció al Col·legiat). És per això que des de Mediconsulting hem aconsellat ja no facilitar aquests rebuts als col·legiats.

L'Agència Tributària sol·licita una factura informatitzada a través d'un programa de facturació o que es pugui fer vostè mateix en un Word o Excel.

Les factures emeses han de contenir les següents dades:

Segons l'article 6 de la normativa referent a les obligacions de facturació establertes per l'Agència Tributària (Reial decret 1619/2012, 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament obligacions de facturació):

 • Nom i adreça de l'emissor de la factura. (Doctor que presta el servei).
 • El nom i l'adreça del destinatari de la factura (el client, pacient).
 • El número d'identificació fiscal (DNI o CIF) de tots dos.
 • Data de facturació.
 • Número de factura consecutiu.
 • Període de prestació del servei. Ex. Prestació de Servei Mèdic. realitzat el mes de novembre de 2021.
 • La quantitat i descripció dels béns o serveis subministrats (individualment i desglossats per quantitat o volum).
 • Imports nets de les factures, desglossats per tipus d'IVA.
 • Tipus d'IVA i imports. Si és una prestació de servei mèdic ha de detallar-se que és un servei exempt d'IVA.
 • Import brut de la factura. (total a percebre).
 • Indicacions d'acords previs, descomptes, bonificacions o rebaixes (si s'ofereixen).

Cal recordar que a un pacient privat no ha d'aplicar-se retenció d'IRPF.

Per a les factures l'import brut de les quals no superi els 400 euros, és a dir, les factures simplificades, es necessiten moltes menys dades. Les dades obligatòries per a aquestes anomenades factures de petit import inclouen:

 • Nom i adreça de l'emissor de la factura.
 • Data de facturació.
 • La descripció dels béns o serveis subministrats (individualment i desglossats per quantitat o volum).
 • Import brut de la factura.
 • Tipus d'IVA.
 • En el cas d'una exempció, una indicació que la prestació o un altre servei està cobert per una exempció.

A Mediconsulting hem dissenyat una plantilla de factura emesa a pacients privats en Excel i Word per als nostres clients; si la precisa posi's en contacte amb nosaltres.

 

5. Amb L'RD Llei 7/2021, de 27 d'abril que va entrar en vigor el 29 d'abril de 2021, les plataformes de criptomonedes es converteixen en subjectes obligats la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

L’art 1 defineix les plataformes de criptomonedes:

 • Moneda virtual: és aquella representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central o autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda legalment establerta i que no posseeix estatut jurídic de moneda o diners, però que és acceptada com a mitjà de canvi i pot ser transferida, emmagatzemada o negociada electrònicament.
 • Canvi de moneda virtual per moneda fiduciària: s'entendrà la compra i venda de monedes virtuals mitjançant el lliurament o recepció d'euros o qualsevol altra moneda estrangera de curs legal o diners electrònics acceptats com a mitjà de pagament al país en el qual hagi estat emès.
 • Proveïdor de servei de custòdia de moneders electrònic: S'entendrà aquelles persones físiques o entitats que presten serveis de salvaguarda o custòdia de claus criptogràfiques privades en nom dels seus clients per a la tinença, l'emmagatzematge i la transferència de monedes virtuals.

OBLIGACIONS

 • Des de 29/04/2021 complir amb les normes establertes en la Llei del Blanqueig de Capitals.
 • Des de 11/07/2021 Comunicar les operacions a la AEAT.
 • Des de 29/01/2022 Registre en el Banc d'Espanya.

Les sancions per incompliment de les plataformes, així com dels seus administradors poden arribar als 5 milions d'euros, o fins i tot la inhabilitació per a l'exercici del càrrec durant 5 anys.

 

6. Inconstitucionalitat de les plusvàlues municipals:

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26-10-2021 (publicada el 2-11-2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de l'impost sobre l'Increment dels Valors de Naturalesa Urbana, més conegut com a Plusvàlua Municipal.

El dia 9 de novembre es va publicar en el Boletín Oficial del Estado el Reial Decret Llei 26/2021 pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l'impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l'increment del valor en aquells casos en què així ho sol•liciti l'obligat tributari.

L'impost es calcula a l'Ajuntament on aquesta situat l'immoble que s'ha transmès (per venda o herència). En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, la seva pàgina web disposava d'un procés d'auto càlcul de l'impost; actualment s'anuncia que fins que no s'adaptin els nostres sistemes informàtics al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries a conseqüència de la transmissió d'un immoble hauran de presentar un escrit declarant la transmissió realitzada emplenant aquest formulari, però no han de practicar autoliquidació de l'impost.

En el moment en què s'hagin modificat els sistemes informàtics, es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s'informarà sobre com cal procedir per a fer efectiu el pagament de l'impost.

Des de Mediconsulting aconsellem que si tenia previst liquidar una plusvàlua municipal empleni el formulari el qual es pot presentar a través del registre electrònic o per correu postal dirigit a l'Institut Municipal d'Hisenda, carrer Llacuna 63, 08005-Barcelona.

Referent a altres municipis, si la pàgina web de l'Ajuntament no té cap formulari específic, aconsellem que presenti una instància fent esment sobre aquest tema, a l'espera del pronunciament de cada ajuntament amb referència a la polèmica suscitada per la sentència.

És d'estudi analitzar la possibilitat de reclamar plusvàlues dels últims 4 anys, encara que en principi sembla que, de les ultimes interpretacions, sigui difícil de resoldre a favor del contribuent. Els mantindrem informats de les últimes novetats sobre aquest tema.

 

7. Nou impost de la Generalitat de Catalunya de CO2 als vehicles

S'ha creat un nou impost autonòmic: impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l'objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural. L'impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l'Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Aquests dies conductors de vehicles amb unes certes característiques estan rebent notificació de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb el pagament del nou impost per l'exercici 2020, s'han trobat casos que són vehicles ja venuts, en aquest cas cap recurs.

A través d’aquest enllaç pot introduir la matrícula del seu vehicle per a comprovar si aquesta afectat per aquest imposat

Accés a la consulta del padró. Agència Tributària de Catalunya (gencat.cat)

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari i contactarem amb vostè.