Quin és el cost real de contractar un treballador per a un consultori mèdic?

Mediconsulting

27 set. 2021

Un dels grans dubtes pels empresaris és quant els costa contractar un nou treballador. Aquest cost no sols serà el salari, sinó que també comportarà una sèrie de despeses que s'hauran de tenir molt en compte i ens ajudaran a decidir si estem disposats a fer front al cost real que representa un nou empleat. 

En primer lloc, els elements importants a tenir en compte són dos imports de pagament: el salari brut i les quotes de Seguretat social a càrrec de l'empresa.

  • El que es paga i el que percep l'empleat: Aquest és l'element clau a l'hora de comprendre el cost d'un treballador. Hem de tenir en compte que una cosa es el salari brut (és a dir, el salari que li costa a l’empresari) i una altra cosa és el salari net, que és el que percep efectivament el treballador.  Del salari brut, l'empresari ha de retenir unes quanties en concepte de quotes obreres de Seguretat Social (normalment un 6,35 % del salari brut), i altres en concepte de pagament a compte de l'IRPF del treballador.
  • El que es paga a la Seguretat Social: dins dels costos totals d'un empleat, a part del que seria el salari brut, la empresa ha de fer front a les quotes empresarials de la Seguretat social (contingència comunes, accidents de treball i malalties professionals, formació professional, desocupació i fons de garantia salarial), que normalment suposen aproximadament un 33% del salari brut (sempre que aquest no superi la quantitat de 48.850 € anuals)

Costos per a les empreses per contractar un treballador

Calcular salari net i brut

Comencem amb el salari brut, al qual se li podrà sumar el corresponent prorrateig de les dues pagues extraordinàries anuals (alguns convenis estableixen una més), per la qual cosa si parléssim de 1.000 euros bruts ens quedaria de la següent manera: 1.000 més 166,66 de les pagues extres prorratejades. És a dir, el cost de moment estaria en 1.166,66 euros, que seria el punt de partida per a sumar els costos de la Seguretat Social. 

Nota: El salari mínim interprofessional pujarà 15 euros en 2021 (entorn del 1,6%) ), fins als 965 euros bruts al mes en 14 pagues i s'aplicarà finalment de manera retroactiva des de l'1 de setembre. S’han d'actualitzar al nou SMI els salaris dels empleats i empleades de llar.

Cost de la Seguretat Social

La seguretat social és un dels principals costos que ha d'afrontar l'empresa. El pagament d'aquestes quotes ve motivat pel sistema de cobertures i prestacions que tenim establert al nostre país. L'empresa ha de realitzar una sèrie de pagaments als Organismes de la Seguretat Social (SS). Aquests pagaments es realitzen sempre per mesos vençuts i es componen tant de la quota corresponent a l'empresa, com de les retencions practicades als treballadors per aquest concepte.

Cal tenir en compte que les cotitzacions a la SS es realitzen solament en les dotze pagues ordinàries, si bé la base de càlcul, és a dir, la base de cotització, es calcula dividint la xifra de salaris bruts pel nombre de mesos de què consta el període, 12 per a càlculs anuals.

Per a calcular l'import a pagar per seguretat social de cada treballador, es pren com a base de càlcul la base de cotització mensual del treballador. La base de cotització la conformen totes les retribucions salarials recollides en els diferents convenis col·lectius amb la característica de ser cotitzables. Cal tenir en compte que les bases de cotització estan delimitades amb un mínim i un màxim, atès que també s'utilitzen per al càlcul de prestacions 

La base de cotització engloba la totalitat de conceptes percebuts (salari base, incentius i tots els plusos que tingui el treballador. Quan els treballadors no tenen les pagues extres prorratejades, per al càlcul dels costos per seguretat social, hem de sumar-li a la base de cotització mensual la corresponent prorrata en concepte de paga extra. És a dir, la seguretat social es paga dotze vegades a l'any, no catorze.

IRPF

L'empresa, en funció de la situació familiar del treballador i de la quantia anual de salaris, ha de retenir als seus empleats un percentatge a compte de l'IRPF que haurà d’ingressar a Hisenda. Aquestes retencions es practiquen en totes les nòmines, tant en les ordinàries com en les pagues extraordinàries.

Les liquidacions amb Hisenda per aquest concepte es realitzen normalment per trimestres vençuts (en empreses grans, per mesos vençuts). Això vol dir que les retencions de cada trimestre es paguen al principi del trimestre següent.

Altres costos per contractació de personal

A aquests costos obligatoris, també cal sumar-li possibles costos addicionals que poden sorgir i que també s'han de tenir-se en compte a l'hora de prendre una decisió. 

Haurem de contemplar possibles situacions de malaltia del treballador, risc d'embaràs o maternitat així com també absències derivades de permisos retribuïts (matrimoni, defunció de familiars, dies d'assumptes propis, trasllats de domicili, permisos per a exàmens, etc.)

D’altra banda,  qüestions com a formació, prevenció de riscos laborals y vigilància de la salut (reconeixements mèdics, assegurances mèdiques), així com els costos que suposa incorporar una nova persona en el nostre lloc de treball (espai, ordinador, cadira, etc.) com els derivats de realitzar un acomiadament improcedent durant l'any de càlcul, s'han de tenir molt presents abans de prendre una decisió.

Per tant, és important recalcar que qualsevol contractació porta associats uns costos que cal tenir en compte en els pressupostos i en la planificació financera. 

Exemple

Imaginem que volem contractar un treballador per al nostre consultori mèdic. Els càlculs aproximats serien:

 Si paguem 1.000 € bruts per mes per 14 pagues el cost total serà:

 1.000 x 14 = 14.000 + 33% de Seguretat social a càrrec de l'empresari (4.620 €) =18.620 €

 Com es paguen aquests 18.620 € (que són 1.551.66 € mensuals)?

  

La nòmina seria la següent: 

Salari mensual (suposem que es prorrategen les pagues)

1.166,66

Seguretat Social a càrrec del treballador    -  74,08

IRPF (suposem un 2%)                                                     

-  23,33
Total NET  1.069,25

 

Quota Seguretat Social empresari 1.166,66 x 33% = 385 €

 

Per tant, al treballador li paguem 

  1.166,66

A la Seguretat Social li paguem la suma de quota del treballador més la quota empresarial (74,08 + 385) 459,0

I a hisenda li hem d’ingressar l’IRPF                                                   

23,33

Total pagaments

1.551,66

 

Com es pot veure, si decideixes incorporar una persona a la teva empresa, cal tenir en compte una sèrie de variables que no sols són el salari i seguretat social. 

Si vols contractar treballadors, rebre consultoria laboral sobre polítiques salarials o qualsevol tràmit relacionat  amb l’empresa, a Mediconsulting comptem amb una àmplia experiència en la matèria. Omple aquest formulari i et donarem resposta.