Quina forma societària trio per a la meva nova societat professional? Societat Civil Professional o Societat Limitada Professional?

Mediconsulting

1 març 2024

La Llei de Societats Professionals defineix una societat professional com “les societats que tinguin per objecte social l'exercici en comú d'una activitat professional  entre professionals”Les societats professionals són un dels instruments més útils que tens al teu abast per exercir la teva activitat professional. Com t’explicarem a continuació, hi ha dos tipus principals de societats professionals:  societat civil professional i societat limitada professional.

Cal recordar que els professionals obligats a desenvolupar la seva activitat sota aquesta forma societària en el cas de voler constituir-se com a societat, són, segons l’esmentada llei, els membres de tota aquella professió que requereix, per al seu exercici de titulació universitària o professional, l'obligatòria inscripció en el Col·legi Professional corresponent. 

 

Quina forma societària trio per a la meva nova societat professional?

Com hem dit, les societats professionals són aquelles que tenen com a objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional, és a dir, aquelles professions que requereixen per al seu exercici de titulació universitària o professional, i que tinguin col·legi professional per inscriure’s. 

A l’hora de constituir-se, es pot adoptar qualsevol de les formes societàries previstes en la legislació vigent (Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Comanditària, Societat Col·lectiva o Societat Civil). En la pràctica, el més habitual és que es triï constituir una Societat Civil Professional (SCP) o bé una Societat Limitada Professional (SLP).

 

Quines diferències existeixen entre elles?

Les característiques determinants per a la seva diferenciació són legals, comptables i fiscals.

Legals

Són diferents quant a la responsabilitat patrimonial dels socis professionals. En la Societat Civil, la responsabilitat dels socis és personal i il·limitada. Per la qual cosa, una vegada liquidada la societat, si amb el patrimoni de la mateixa no es cobreixen els deutes, respondran els socis amb el seu patrimoni personal de manera il·limitada i mancomunada. En canvi, en la Societat Limitada, com a norma general, els socis respondran dels deutes que pogués tenir la Societat en el moment de la seva liquidació, exclusivament, amb el capital aportat. 

Finalment, remarcar que tota Societat Professional (sigui quina sigui la seva forma jurídica) haurà de concertar una assegurança que cobreixi la responsabilitat en la qual es pogués incórrer en l'exercici de les seves activitats.

Fiscals

Des de 2015 amb la reforma de la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats, les Societats Civils i les Societats Limitades s’han de tributar per Impost de Societats, excepte les Societats Civils professionals que, tot i tenir la obligació d’inscripció al Registre Mercantil, poden continuar tributant en atribució de Rendes pel percentatge de cada soci.  

Comptables

És recomanable analitzar l’elecció del tipus de societat a constituir amb un professional.

La Societat Mercantil professional haurà de portar una comptabilitat més exhaustiva que la Societat Civil Professional, que s’ha d'ajustar al que s'estableix en el Codi de Comerç, i dipositar anualment els llibres comptables en el Registre Mercantil. La Societat Civil Professional ha de portar una comptabilitat menys rígida, i ha de presentar, amb periodicitat anual, el model 184 de Resum d‘ingressos i despeses.

 

Així, tenint en compte les obligacions fiscals i comptables,  podem concloure que és més senzill constituir una Societat Civil Professional. Però si ho mirem des de l'òptica de la responsabilitat patrimonial, sembla més beneficiosa la Societat Limitada Professional, en tant que els socis respondran de manera limitada als deutes socials que puguin existir.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

Si estàs valorant crear una Societat Professional, a Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria societària i legal a la teva disposició. Pots sol·licitar més informació omplint aquest formulari i et donarem resposta.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.