Quina forma societària trio per a la meva nova societat professional? Societat Civil Professional o Societat Limitada Professional?

Mediconsulting

21 jul. 2021

Amb la creació de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals es permet concretar la creació de la Societat Professional sota qualsevol forma jurídica prevista en l'àmbit mercantil.  Però, abans de descriure les diferències entre una Societat Civil Professional (SCP) i Societat Limitada Professional (SLP), definirem que és una Societat Professional. 

La llei de Societats Professionals les defineix com “les societats que tinguin per objecte social l'exercici en comú d'una activitat professional  entre professionals”. 

Per saber quins professionals estan obligats a adquirir aquesta forma societària en el cas de voler constituir-se com a societat, el mateix article 1.1 defineix què s'entén per activitat professional: tota aquella professió que requereix, per al seu exercici de titulació universitària o professional, l'obligatòria inscripció en el Col·legi Professional corresponent. 

Quina forma societària trio per a la meva nova societat professional?

Com hem dit, les societats professionals són aquelles que tenen com a objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional, és a dir, aquelles professions que requereixen per al seu exercici de titulació universitària o professional, i que tinguin col·legi professional per inscriure’s. 

A l’hora de constituir-se, es poden fer sota qualsevol de les formes societàries previstes en les lleis (Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Comanditària, Societat Col·lectiva o Societat Civil). En la pràctica, el més habitual és que es triï Societat Limitada Professional o Societat Civil Professional.

 

Quines diferències existeixen entre elles?

Les característiques determinants per a la seva diferenciació són legals, comptables i fiscals.

Legals

Són diferents quant a la responsabilitat patrimonial dels socis professionals. En la Societat Civil, la responsabilitat dels socis és personal i il·limitada. Per la qual cosa, una vegada liquidada la societat, si amb el patrimoni de la mateixa no es cobreixen els deutes, respondran els socis amb el seu patrimoni personal de manera il·limitada i mancomunada. En canvi, en la Societat Limitada, els socis respondran dels deutes que pogués tenir la Societat a la seva liquidació, exclusivament, amb el capital aportat. 

Finalment, tota Societat Professional haurà de concertar una assegurança que cobreixi la responsabilitat en la qual pogués incórrer en l'exercici de les seves activitats.

Fiscals

Des de 2015 amb la reforma de la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats, les Societats Civils i les Societats Limitades s’han de tributar per Impost de Societats, excepte les Societats Civils professionals que, tot i haver d’estar inscrites al Registre Mercantil, poden continuar tributant en atribució de Rendes pel percentatge de cada soci segons la consulta vinculant d’Hisenda V3968-15.  

Comptables

És recomanable analitzar l’elecció del tipus de societat a constituir amb un professional. Cal destacar que la Societat Limitada Professional, com a societat mercantil professional, ha d’estar inscrita al Registre Mercantil.

La Societat Mercantil haurà de portar una comptabilitat més exhaustiva que la Societat Civil Professional, i s’ha d'ajustar al que s'estableix en el Codi de Comerç, i dipositar anualment els llibres comptables en el Registre Mercantil. La Societat Civil Professional ha de portar una comptabilitat menys rígida, i ha de presentar el model 184 anual de Resum d‘ingressos i despeses.

 

Així, tenint en compte la fiscalitat i els llibres comptables, és més senzill constituir una Societat Civil Professional, però si ho mirem des de l'òptica de la responsabilitat patrimonial, sembla més beneficiosa la Societat Limitada Professional, en tant que es respondrà de manera limitada.

 

Si estàs valorant crear una Societat Professional, a Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria societària i legal a la teva disposició. Pots sol·licitar més informació omplint aquest formulari i et donarem resposta.