Pla de successió en vida. Planifica la teva herència

Mediconsulting

18 juny 2021

Quan es pensa a planificar l'herència, moltes persones creuen que consisteix únicament a fer testament. No obstant això, la planificació successòria ha de començar molt abans. Per a començar, és essencial realitzar un inventari dels béns que conformen el patrimoni i fer un càlcul dels diners que necessitarem al llarg de la nostra vida per a evitar, així, donar un bé que posteriorment puguem necessitar. Per això és important dur a terme un exercici de planificació financera global.

Després del càlcul dels recursos que necessitarem al llarg de la nostra vida, hem de revisar els nostres actius i valorar quins valen la pena ser donats en vida o per contra transmetre'ls per herència. 

Per a realitzar tots aquests passos, hem de tenir present la regulació de l'impost sobre successions i donacions de la comunitat autònoma on tributem. D'aquesta manera, podrem conèixer la quantitat a pagar en cas de realitzar una successió o una donació

Altres aspectes a tenir en compte 

Un punt molt important en la gestió i planificació d'herències és saber quin tipus d'actius tenim, quins ens convé donar i quins deixar en herència.

En aquesta línia, cal tenir en compte que:

 

  1. En el cas de les donacions, el donant haurà de tributar en l'IRPF igual que si hagués venut,  pel que hagi guanyat des de l’adquisició del bé fins al moment de la donació, l'anomenat guany patrimonial (plusvàlua fiscal). I el donatari que rep el bé, tributa per l'Impost sobre Successions i Donacions  (ISD).
  2. Aquesta plusvàlua fiscal no tributaria en cas de successió, només tributa l’hereu que rep a l'Impost sobre Successions i Donacions  (ISD). En el cas de successions, l'impost grava la transmissió de béns mortis causa, i en el cas de donacions, el fet imposable són les transmissions inter vivos a títol gratuït.
  3. D'altra banda, a l’Ajuntament d’on està situat un immoble, es tributa tant per donacions com per successions; l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és el que es coneix com a plusvàlua municipal.

 

Les principals recomanacions una vegada que s'ha pres la decisió de planificar l'herència són: 

  • Comptar amb un assessor. Un bon assessorament fiscal i civil permetrà conèixer totes les opcions de repartiment del patrimoni previstes en la normativa civil amb el menor impacte fiscal possible.
  • Fer testament. Testar és un tràmit assequible i el document es pot modificar les vegades que sigui necessari si canvien la voluntat o les circumstàncies econòmiques o familiars del testador.
  • El pacte successori. Alternativa al testament en la declaració de voluntats per a la transmissió de béns i drets. Només està recollit a Navarra, Biscaia, l’Aragó, les Balears, Galícia i Catalunya. És un contracte pel qual les parts acorden instituir una persona hereva o fer atribucions particulars de l’herència a certs beneficiaris
  • Recórrer a un notari. A l'hora de fer testament, ell serà qui confirmi si la voluntat del testador compleix amb les exigències imposades per la llei. A més, també informa de les funcions i avantatges de nomenar un tutor, un marmessor o un comptador partidor, que ajudaran en el repartiment i gestió dels béns heretats.
  • Conèixer el tractament fiscal avantatjós d'alguns productes financers. Moltes persones desconeixen que heretar plans de pensions és una acció exempta de l'Impost sobre Successions. En herències entre germans o entre oncles i nebots amb una tributació successòria molt alta, nomenar com a beneficiari del pla de pensions a un germà, nebot o una altra persona que no sigui familiar pot estalviar molts impostos. A més, en cas de defunció, els beneficiaris del pla no perden la possibilitat d'aplicar la reducció del 40% en el rescat de les aportacions realitzades pel mort abans de 2006.
  • Les assegurances de vida són un altre instrument financer amb molts avantatges fiscals en successions, ja que permeten a l'hereu gaudir de liquiditat molt ràpid per al pagament de l'herència, a més de comptar amb reduccions específiques en l'Impost sobre Successions.

 

Mediconsulting planifica la teva herència al costat d'un equip d'experts

Com veiem, planificar una herència és un procés complicat, per la qual cosa comptar amb ajuda d'experts és essencial. Des de Mediconsulting som especialistes en la planificació i gestió d'herències, perquè protegir els teus sigui una prioritat. El nostre equip està format per advocats d'herències i economistes que tenen una àmplia i sòlida trajectòria en l'àmbit de les successions. Oferim un acompanyament basat en la confiança i proximitat amb l'objectiu que puguis fer una correcta planificació de l'herència i minimitzar factors o conseqüències negatives.

Si necessites assessorament per fer una herència omple aquest formulari i et contactarem.