Donacions: com traspassar la meva consulta mèdica a un descendent

Mediconsulting

14 abr. 2021

Obtenir una clínica mitjançant traspàs és una opció per la qual es decideixen cada vegada més professionals. La possibilitat de donar continuïtat a un negoci ja en funcionament resulta molt més atractiu que instal·lar una clínica de zero, encara que tampoc està exempta de dificultats. Per a evitar situacions complicades, ha de realitzar-se una correcta planificació de la successió.

Des de Mediconsulting et donem una sèrie de recomanacions per a tenir en compte si estàs pensant a traspassar la teva clínica a un familiar.

 

Transmissió individual: venda o donació

En el cas que el titular de la consulta sigui un professional individual i tingui un descendent en disposició de poder continuar aquesta consulta, pot optar entre transmetre-la a través d'una venda o d'una donació. En tots dos casos, respecte al professional transmitent es produeix, des del punt de vista fiscal, un guany patrimonial que ha de tributar en la seva declaració d'IRPF. El guany a tributar, en línies generals, és la diferència entre el valor de la consulta i cost d'adquisició d'aquesta. En el cas de la donació, la persona que la rep ha de tributar per l'Impost sobre donacions.

No obstant això, i amb la finalitat de fomentar la continuïtat de les empreses, el legislador ha introduït algunes mesures per a protegir determinades donacions. Si es compleixen els requisits establerts, la tributació del guany patrimonial pot quedar exempta i a la donació pot resultar-li aplicable una reducció del 95% del seu valor.

Per tant, l'important és complir els requisits següents:

  1. A Catalunya la reducció és aplicable al cònjuge, descendents, ascendents o col·laterals fins al tercer grau del donant, per consanguinitat, adopció o afinitat. També s'aplica a les persones que, sense tenir la relació de parentiu amb el donant anteriorment referida, tinguin en la data de la donació una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l'empresa o el negoci professional del donant -amb una antiguitat mínima de deu anys-, i tinguin encomanades tasques de responsabilitat en la gestió o direcció de l'empresa o negoci -amb una antiguitat mínima de cinc anys en el seu exercici.
  2. L'activitat ha de ser exercida pel donant de manera habitual, personal i directa.
  3. El donant ha d'haver fet els 65 anys o trobar-se en situació d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  4. Els rendiments derivats de l'exercici de l'activitat professional, els elements patrimonials de la qual afectes es donen, han de suposar almenys el 50% de la totalitat dels rendiments del treball personal, del capital mobiliari i immobiliari i de les activitats econòmiques a l'efecte de l'IRPF del donant.
  5. A la data de la donació el donant ha de cessar l'activitat professional i deixar de percebre rendiments d'aquesta.
  6. El que rep la donació ha de mantenir l'exercici de l'activitat professional durant els cinc anys següents a la donació, i mantenir en el seu patrimoni durant el mateix termini els elements objecte de la donació, o els seus subrogats, afectes a l'activitat empresarial o professional, tret que mori dins d'aquest termini.

 

Perquè la continuïtat sigui un èxit, al marge de les implicacions fiscals, hi ha altres aspectes a tenir en compte com puguin ser el traspàs de l'autorització administrativa, els contractes de personal, de lloguer etc.

En el cas que l'activitat professional es realitzi a través d'una societat, també existeixen bonificacions i determinades particularitats a tenir en compte que detallarem i ampliarem en pròxims articles.

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, societària, laboral, i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament en relació amb el traspàs de consultes mèdiques, pots emplenar aquest formulari i et contactarem.