Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques

Mediconsulting

7 nov. 2019

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va crear un nou impost, l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques, com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya amb Llei 6/2017 de 9 de Maig (DOCG 12-05-2017). En aquest mateix any va ser suspès pel Tribunal Constitucional i l'any 2019, una sentència del mateix Tribunal, ha declarat l'Impost adequat al marc constitucional vigent.

La conseqüència és que l'impost està en vigor i amb efectes retroactius des de l'exercici 2017.

Per tant, s’han de realitzar les declaracions i les liquidacions dels exercicis 2017, 2018, 2019 i s'han de presentar I realitzar la autoliquidació com a màxim el 30 de novembre de 2019, a través de model 540.

En el futur les declaracions es presentaran entre l'1 i el 30 de juny, després de la data de meritació. L’import de l'impost sobre a els actius no productius és merita l'1 de gener de cada any.

 

Qui ha de realitzar les declaracions?

Les persones Jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició. En tots els casos han de tenir un objecte mercantil. 

No cal presentar declaracions amb quota zero o negativa.

 

Quins actius grava aquest impost?

El impost grava els següents  actius no productius situats a Catalunya:

  • Béns immobles.
  • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
  • Embarcacions de lleure.
  • Aeronaus.
  • Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la llei del patrimoni històric.
  • Joies.

 

Quina es la quota a pagar?

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent:

 

 

 

Des de l’assessoria fiscal de Mediconsulting es encarreguem d’informar i de fer totes les gestions i tràmits que es pugui precisar. Consulta’ns sense cap compromís omplint el formulari i et contactarem de seguida.